มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ของชุมชนมีระบบการศึกษาหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นผู้นำด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลิตและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนือง สั่งสมแสวงหาองค์ความรู้จากปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมประสานภูมิปัญญาสากลแบบบูรณาการ พัฒนา งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

10/08/2552 | 10:28

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-1816-4993,0-2951-4282, 0-2951-4414 0-2951-4944  
02 ผศ.สกล คงบุญ รองอธิการบดี   
03 ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ   
04 อ.ยุวดี ตปนียากร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร