สัตวแพทยสภา
The Veterinary Council of Thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์2. ทำคำสั่งตามมาตรา 453. รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครสมาชิก4. รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันต่างๆ5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน ข้อ 46. ออกหนังสืออนุมัติหรือให้วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอืนในวิชาชีพการสัตวแพทย์7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัตวแพทยสภา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์1. ควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์2. ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์3. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์4. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก5.ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การบริการทางด้านวิชาการแก่สมาชิก รวมทั้งประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาวิชาชีพการสัตวแพทย์7. เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของประเทศไทย8 .ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

04/08/2559 | 15:29

สัตวแพทยสภา
The Veterinary Council of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รศ.น.สพ.สงคราม เหลืองทองคำ นายกสัตวแพทยสภา   
02 รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต เลขาธิการ   
03 รน.สพ.ชูชัย อังศุธรรังสี รองเลขาธิการ   

สัตวแพทยสภา
The Veterinary Council of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
บทบาทสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

สัตวแพทยสภา
The Veterinary Council of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร