สภากายภาพบำบัด
Physical Therapy Council

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สภากายภาพบำบัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1.รับขึ้นทะเบียนและออกไบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 2.ออกคำสั่งการพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี 3.รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 4.รับรองหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมดังกล่าว 5.รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4) 6.ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพกายภาพบำบัด 7.จัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง 8.ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภากายภาพบำบัด

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สภากายภาพบำบัด เป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย ที่มุ่งมั่นสร้างเสริมสุขภาพ คุ้มครองสิทธิด้านบริการสุขภาพของประชาชนให้ทั่วถึง ด้วยองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานพันธกิจ1)คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้เข้าถึงการบริการและความรู้ทางกายภาพบำบัดโดยทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ2) สร้างระบบพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ3) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางกายภาพบำบัด และควบคุมคุณภาพด้านการผลิตบุคลากรกายภาพบำบัด4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบำบัด ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย5) พัฒนาสภากายภาพบำบัดให้เกิดความเข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจหลัก1.) สร้างภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดีบชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ / มาตรฐานสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน2.) พัฒนาระบบ มาตรฐาน / คุณภาพ งานกายภาพบำบัดทั้งด้านการผลิตบุคคลากร บุคคลากรและการให้การบริการ3.) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน4.) ส่งเสริมสนับสนุนระบบกลไก และเสนอแนะทิศทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกายภาพบำบัดในทุกระดับ (องค์ สมาชิก ประชาชน) อย่างมีส่วนร่วม เช่น การศึกษาต่อเนื่อง หรือ คุณภาพ / มาตรฐาน หรือศูนย์การเรียนรู้5.) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสมาชิก โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เช่น การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสมาชิกฯ พัฒนาบุคลากรงบประมาณวัตถุประสงค์ 1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 2) ควบคุม กำกับดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 3) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด 4) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับ กายภาพบำบัดและการสาธารณสุข 5) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดและการสาธารณสุข 6) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 7) ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 8) เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของประเทศไทย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

04/08/2559 | 15:27

สภากายภาพบำบัด
Physical Therapy Council

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสุมนา ตัณฑเศรษฐี  นายกสภากายภาพบำบัด   
02 นางรุ่งทิวา วัจฉละฐิติ  อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่หนึ่ง   
03 นางสาวอัญชลี ฝูงชมเชย  อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่สอง   
04 นางรัมภา บุญสินสุข  เลขาธิการ   
05 นางสาวกรรณิการ์ ธีรวุฒิวรเวทย์  รองเลขาธิการ   

สภากายภาพบำบัด
Physical Therapy Council

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
การฝึกอบรมนักบิน

สภากายภาพบำบัด
Physical Therapy Council

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร