สภาวิชาชีพบัญชี
Federation Of Accounting Professions

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์"เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน และมีบทบาทนำในระดับภูมิภาค และนานาชาติ"แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ1. การกำหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในทุกๆ ด้าน รวมถึงการกำหนดจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี2. การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ (เช่น โครงการอบรมผู้อำนวยการบัญชีระดับสูงของบริษัทและวิสาหกิจขนาดใหญ่ ด้านการบริหารองค์การ และการนำเสนอรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร การอบรมระบบ e-Learning เป็นต้น)3. การจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยการพัฒนาและจัดทำสื่อการสอนวิชาการบัญชี โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (เช่น CD-ROM เป็นต้น)4. การประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เช่น การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา การอบรม การรับรองคุณภาพการศึกษาด้านการบัญชี)5. การเพิ่มบทบาทของสภาฯ ในฐานะผู้นำองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศต่างๆ และเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ6. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาฯ สู่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน7. การเพิ่มบทบาทในการให้คำแนะนำกับธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของไทย ให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชี การเสนองบการเงิน การจัดการ และการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน8. การจัดโครงสร้างการบริหารสภาฯ และจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 8.1 การจัดหาระบบข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียน การประกอบวิชาชีพบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 8.2 การพัฒนา web site ของสภาฯ เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานของสภาฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 8.3 การพัฒนาระบบ e-Services เช่นการรับสมัครสมาชิก online การชำระเงิน online 8.4 การเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่สมาชิก 8.5 การบริหารงานสาขาให้สามารถบริการสมาชิกที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ1. กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในระดับมาตรฐานสากล2. กำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามที่กฎหมายกำหนด3. พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ การฝึกอบรม รวมถึงให้ คำปรึกษา หรือออกแนวปฏิบัติให้มีความชัดเจน4. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างบทบาทในการเป็นองค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค และนานาชาติ5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา และใช้ประโยชน์รายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี6. บทบาทในการบัญญัติกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี7. เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพบัญชี8. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในสภาวิชาชีพบัญชี

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

04/08/2559 | 15:25

สภาวิชาชีพบัญชี
Federation Of Accounting Professions

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ผศ.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง คณะกรรมการการตรวจสอบ   
02 คุณ ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์ คณะกรรมการการตรวจสอบ   
03 คุณ อารมย์ จิณา คณะกรรมการการตรวจสอบ   

สภาวิชาชีพบัญชี
Federation Of Accounting Professions

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
มาตราฐานวิชาชีพ
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างสมาคมและคณะผู้บริหาร
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เป้าหมายและแผนการดำเนินงานในปัจจุบัน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
แผนที่ตั้งสมาคม ( กรุงเทพฯ )
แผ่นที่ตั้งสาขาสามาคม จังหวัดต่างๆ
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ
แบบฟอร์มใบสมัครอบรม/สัมนา
แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือ

สภาวิชาชีพบัญชี
Federation Of Accounting Professions

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร