สภาเทคนิคการแพทย์
The Medical Technology Council

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 24 คน ดังนี้1. กรรมการโดยตำแหน่ง 2 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 2. กรรมการซึ่งเป็นคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์หรือคณบดีคณะที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น หรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ เลือกกันเองให้เหลือ 5 คน3. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข 3 คน กระทรวงกลาโหม 1 คน และกรุงเทพมหานคร 1 คน4. กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิก จำนวน 12 คน

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/01/2555 | 11:02

สภาเทคนิคการแพทย์
The Medical Technology Council

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสมาคม  0-2564-4440 ต่อ 2451  
02 อาจารย์ ประสิทธิ์ ชนะรัตน์  อุปนายกคนที่ 1 0-5394-5078,0-5394-5 0-5394-6042 
03 รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ อุปนายกคนที่ 2 0-2218-1081 ต่อ 309 0-2218-1082 
04 นาย สมชัย เจิดเสริมอนันต์ เลขาธิการ 0-2289-7770 0-2289-7770 
05 นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล รองเลขาธิการ 0-2590-3560  0-2590-3561 
06 นางสาวมณีรัตน์ ฉัตรศิขรินทร เหรัญญิก 0-2222-2424 ต่อ 1060 0-2222-2424 ต่อ 1060 

สภาเทคนิคการแพทย์
The Medical Technology Council

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ประวัติสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
มาตราฐานวิชาชีพ
ธรรมนูญสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สภาเทคนิคการแพทย์
The Medical Technology Council

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร