สภาสถาปนิก
Architect Council of Thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ให้มีคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประกอบด้วย กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาจำนวน 10 คน กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาจำนวน 5 คน กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ โดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี จำนวน 5 คน สมาชิกสภาสถาปนิก มี 3 ประเภท1.สมาชิกสามัญ2.สมาชิกวิสามัญ3.สมาชิกกิตติมศักดิ์ คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์- มีสัญชาติไทย- มีความมีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สภาสถาปนิกรับรอง- ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก- ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก- ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก คุณสมบัติสมาชิกวิสามัญ- ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาสถาปนิก คุณสมบัติสมาชิกกิตติมศักดิ์ - ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตั้ง

อำนาจหน้าที่

กรอบอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาปนิก
 • ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 • พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
 • รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 • รับรองความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 • เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 • ออกข้อบังคับสภาสถาปนิก
 • ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  วัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
  • ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  • ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก
  • ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก
  • ควบคุมความประพฤติ และดำเนินงานของประกอบวิชาชีพ ฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งชาชีพสถาปัตยกรรม
  • ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางานวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์การอื่น ที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
  • ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย และปัญหาด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งานเทคโนโลยี
  • เป็นตัวแทนของประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
  • ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนโยบายสภาสถาปนิก
   1. จะดำเนินการบริหารกิจการให้เป็นไปตามกรอบแห่งวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก เพื่อความเป็นระเบียบ ถูกต้อง มีมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ของมวลสมาชิก ทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม
   2. จะเป็นแหล่งกลางให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา บริการทางวิชาการเทคโนโลยี แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมควบคุมที่ยั่งยืน
   3. จะเผยแพร่ ชี้นำ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต่อสาธารณชน อันเป็นการส่งเสริม ผดุงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของวิชาชีพและสถาปนิก
   4. จะทำการสอดส่องดูแลความประพฤติ และมาตรฐานคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ตรงไปตรงมา โดยมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก ด้วยความยุติธรรมและความเสมอภาค
   5. จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยราชการ และสถาบันการศึกษา เพื่อเร่งพัฒนาช่างฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องให้ตามทันกับการปฏิบัติวิชาชีพ
   6. จะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ สำนักงานสภาสถาปนิกให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
   7. จะใช้ทรัพยากรการเงิน บุคคล อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด

    โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

    ผู้ประสานงาน

    ปรับปรุงล่าสุด

    30/01/2555 | 09:30

สภาสถาปนิก
Architect Council of Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายปรีดิ์ บุรณศิริ นายกสภาสถาปนิก   
02 คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช  อุปนายกคนที่หนึ่ง   
03 นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร  อุปนายกคนที่สอง   
04 นายนิธิ สถาปิตานนท์  เลขาธิการสภาสถาปนิก   
05 ว่าที่ร้อยตรี บรรจง สนธิทิม  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาสถาปนิก   
06 ม.ล.ภุมรีรัตน์ จงเจริญสุข  เหรัญญิก   
07 นายวีระพันธ์ ไพศาลนันท์  ผู้ช่วยเหรัญญิก   
08 นางเมธินี สุวรรณะบุณย์  นายทะเบียน   
09 นายวีระ ถนอมศักดิ์  ประชาสัมพันธ์   
10 ดร.อภิชาติ วงศ์แก้ว  กรรมการสภาสถาปนิก   
11 นายนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม กรรมการสภาสถาปนิก   
12 ศ.เดชา บุญค้ำ  กรรมการสภาสถาปนิก   
13 รศ.ดร.วีระ สัจกุล  กรรมการสภาสถาปนิก   
14 รศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  กรรมการสภาสถาปนิก   
15 ศ.ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ  กรรมการสภาสถาปนิก   
16 รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี  กรรมการสภาสถาปนิก   
17 ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร  กรรมการสภาสถาปนิก   

สภาสถาปนิก
Architect Council of Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อบังคับ
ข้อบังคับสภาสถาปนิก
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ.2543-2546
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ความเป็นมา
องค์ประกอบสภาสถาปนิก
สภานายกพิเศษ
แผนที่สภาสถาปนิก

สภาสถาปนิก
Architect Council of Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร