สภาการพยาบาล
Thailand Nursing Council

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

คลิก....เพื่อดูโครงสร้างองค์กร / สภาการพยาบาล

อำนาจหน้าที่

สภาการพยาบาลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์(2) สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์(3) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ จะทำการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย(4) รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรของสถาบันที่จะทำการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(5) รับรองหลักสูตรต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาที่จะทำการฝึกอบรมใน วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(6) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการสอนและฝึกอบรมตาม (๔) และ (๕)(7) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสถาบันต่างๆ(8) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทางและหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์(9) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาการพยาบาล

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์           สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย จะมุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภคด้านสุขภาพพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศชี้นำสังคมด้านสุขภาพ และสร้างเสริมให้วิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ในสังคมโลก พันธกิจสภาการพยาบาล1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้บริโภคบริการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ2. บริหารกิจการสภาการพยาบาลให้เข้มแข็ง สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจของสภาการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ3. สร้างกลไกการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งด้านการศึกษา การบริการ และการวิจัย4. สร้างเสริมความเป็นเอกภาพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพ5. พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพทั้งในประเทศและนานาชาติ6. พิทักษ์สิทธิประโยชน์และความเป็นธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์7. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ทันสมัยถูกต้องสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่ง สืบค้นข้อมูลทั้งระดับประเทศและนานาชาติ8. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย9. ทำนุบำรุงอาคารนครินทรศรี ให้คงทนถาวรและสง่างามอยู่เสมอ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

บทบาทและภารกิจของสภาการพยาบาลในปัจจุบัน1. สภาการพยาบาลกับภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด1.1 ภารกิจในการรับรองสถาบันและหลักสูตรการศึกษาพยาบาล1.2 ภารกิจในการสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ1.3 ภารกิจในการขึ้นทะเบียน ออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ1.4 ภารกิจในการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการพยาบาล ตามนโยบายการปฏิรูป ระบบสุขภาพ และรับรองหน่วยการศึกษาต่อเนื่องในการต่ออายุใบอนุญาตหลังปี 25451.5 ภารกิจในการสอบวัดความรู้ เพื่อรับวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา และการรับรองหลักสูตร การศึกษา เพื่อเตรียมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง2. สภาการพยาบาลกับภารกิจการพัฒนาด้านจริยธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค2.1 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ด้านจริยธรรม2.2 การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค3. สภาการพยาบาลกับภารกิจในการผดุงความเป็นธรรม แก่สมาชิก3.1 การร้องขอความเป็นธรรมจากสมาชิก3.2 การเป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อร้องขอความเป็นธรรม4. สภาการพยาบาลกับภารกิจในการพัฒนาวิชาชีพ4.1 การพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา - การกำหนดสมรรถนะหลักของพยาบาลระดับวิชาชีพ และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง - การกำหนดทักษะที่จำเป็นของพยาบาลระดับวิชาชีพ และผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง4.2 การพัฒนาวิชาชีพด้านการปฏิบัติ (บริการ) - การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล และการผดุงครรภ์ - การกำหนด Clinical Nursing Practice Guideline 4.3 การพัฒนาวิชาชีพด้านการวิจัย - เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International เรื่อง Nursing Research for Development เป็น Preconference ของ WHO International Conference เรื่อง Health Research for Development ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ - การจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 3 - การกำหนด Nursing Research Priorities - การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย4.4 การดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองการ ปฏิบัติการพยาบาล ในการรักษาโรคเบื้องต้น5. สภาการพยาบาลกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของประเทศ5.1 องค์กรภาคีปฏิรูประบบสุขภาพ5.2 การศึกษาและนำเสนอรูปแบบการปฏิรูประบบบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพไทย ที่พึงประสงค์ในอนาคต5.3 การดำเนินการศึกษารูปแบบ และภารกิจของพยา บาลในการดูแลสุขภาพในระดับ ปฐมภูมิ เพื่อนำเสนอในการปรับนโยบายการรักษาสุขภาพ5.4 องค์กรภาคีประกันคุณภาพโรงพยาบาล (H.A.)5.5 การเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ5.6 การเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ แห่งชาติ6. สภาการพยาบาลกับภารกิจในการพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ 6.1 วันพยาบาลแห่งชาติ6.2 รางวัลพยาบาลดีเด่น6.3 รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี7. สภาการพยาบาลกับภารกิจการพัฒนาวิชาชีพให้ เป็นมาตรฐานสากล7.1 Regulatory Authority Network - International Regulatory Authority Network - Western Pacific and South East Asia Regulatory Authority Network7.2 การเป็นผู้องค์กรวิชาชีพในการประชุมสภาการ พยาบาลระหว่างประเทศ (ICN.)7.3 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 3rd Meeting of Regulatory Authority from the Western Pacific and South Asian Regionsในหัวข้อเรื่อง Regulation of Nursing and Midwifery :Enchancing Standard through Regional Collaborationสภาการพยาบาลมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้(1) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(2) ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์(3) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก(4) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข(5) ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการพยาบาล การผดุงครรภ์และการสาธารณสุข(6) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย(7) ผดุงความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/01/2555 | 10:25

สภาการพยาบาล
Thailand Nursing Council

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล   
02 รองศาสตราจารย์ พรจันทร์ สุวรรณชาติ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ   
03 ศาสตราจารย์ ดร.ประนอม โอทกานนท์ อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 2 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร   
04 อาจารย์สายหยุด ศิริภาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาลข้าราชการบำนาญ   
05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประคิณ สุจฉายา รองเลขาธิการสภาการพยาบาลคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

สภาการพยาบาล
Thailand Nursing Council

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร