สภาเภสัชกรรม
The Pharmacy Council

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

แผนภูมิรูปภาพแสดงรายชื่อกรรมการสภา

อำนาจหน้าที่

สภาเภสัชกรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2) วินิจฉันชี้ขาดตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม 3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 4) รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม 5) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4) 6) ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพเภสัชกรรม 7) ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 • ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
 • ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
 • ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ช่วยเหลือแนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
 • ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข
 • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  สภาเภสัชกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2) ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก 3) ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก 4) ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม 5) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข 6) ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการเภสัชกรรมและการสาธารณสุข 7) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  20/07/2555 | 09:38

สภาเภสัชกรรม
The Pharmacy Council

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  รมว.กระทรวงสาธารณสุข ( สภานายกพิเศษ )   
02 ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์  นายกสภาเภสัชกรรม   
03 ภก.วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง   
04 ภก.รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง   
05 ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์  เลขาธิการสภาเภสัชกรรม   
06 ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์  รองเลขาธิการสภาเภสัชกรรม   
07 ภญ.ดร.จงดี ว่องพินัยรัตน์  เหรัญญิก   

สภาเภสัชกรรม
The Pharmacy Council

 

ข้อมูลเผยแพร่

สภาเภสัชกรรม
The Pharmacy Council

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร