ทันตแพทยสภา
The Dental Council

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

องค์ประกอบของทันตแพทยสภา          คณะกรรมการทันตแพทยสภา ประกอบด้วยจำนวนคณะกรรมการซึ่งมีแหล่งที่มาของกรรมการ 3 แหล่ง เริ่มตั้งแต่ วาระ 3 (พ.ศ.2544-2547) ดังนี้1. กรรมการโดยตำแหน่งจาก1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 คน1.2 นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 1 คน1.3 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 8 คณะ 8 คน2. กรรมการโดยการแต่งตั้งจาก 3 กระทรวง2.1 กระทรวงสาธารณสุข 3 คน2.2 กระทรวงกลาโหม 1 คน2.3 กระทรวงมหาดไทย 1 คนกรรมการโดยตำแหน่งและการแต่งตั้งรวม = 15 คน3. กรรมการจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกทันตแพทยสภากำหนดให้กรรมการจากการเลือกตั้งต้องมีจำนวนเท่ากับกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการโดยการแต่งตั้งรวมกัน     (ข้อ 1+ ข้อ 2) = ข้อ 3 = 15 คน     จำนวนคณะกรรมการทันตแพทยสภา = 15+15 = 30 คน

อำนาจหน้าที่

1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม2. วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในการที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม คือ(1) ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ(2) ว่ากล่าวตักเตือน(3) ภาคทัณฑ์(4) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ปี(5) เพิกถอนใบอนุญาต3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรม5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4)6. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทันตแพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์2. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก3. ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก4. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข6.ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข7.เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

04/08/2559 | 15:33

ทันตแพทยสภา
The Dental Council

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ทันตแพทย์ปิยะพงศ์ วัฒนวีร์  นายกทันตแพทยสภา   
02 ทันตแพทย์จีรศักดิ์ นพคุณ  อุปนายก คนที่ 1   
03 ทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ อุปนายก คนที่ 2   
04 ทันตแพทย์ศิริชัย ชูประวัติ  เลขาธิการ   
05 ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์  รองเลขาธิการทันตแพทยสภา   
06 ทันตแพทย์สุรสิทธิ์ เกียรติพงษ์สาร คณบดีคณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
07 ทันตแพทย์สุขุม ธีรดิลก คณบดีคณะทันตแพทย์ มหิดล   
08 ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช คณบดีคณะทันตแพทย์ ธรรมศาสตร์   
09 ทันตแพทย์วิรัช พัฒนาภรณ์ คณบดีคณะทันตแพทย์ เชียงใหม่   
10 ทันตแพทย์หญิงนิธิภาวี ศรีสุข คณบดีคณะทันตแพทย์ ขอนแก่น   
11 ทันตแพทย์ณรงค์ สุขสุอรรถ  คณบดีคณะทันตแพทย์ สงขลา   
12 ทันตแพทย์หญิงโอบเอื้อ เจริญทรัพย์ คณบดีคณะทันตแพทย์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
13 ทันตแพทย์หญิงวิสาขะ ลิ่มวงศ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร   
14 ทันตแพทย์หญิงถวัลยรัตน์ โหละสุต นายกทันตแพทยสมาคม (กรรมการ)   
15 นาวาอากาศเอกหญิงสายจิตต์ พาชัยยุทธ  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม   
16 ทันตแพทย์ประมุข เมธาธราธิป  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   
17 ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์  กรรมการ   
18 ทันตแพทย์หญิงวันทนา พุฒิภาษ กรรมการ   
19 ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน  กรรมการ   
20 ทันตแพทย์ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ  กรรมการ   
21 ทันตแพทย์สุปรีดา อดุลยานนท์  กรรมการ   
22 ทันตแพทย์วิลาศ สัตยสัณห์สกุล  กรรมการ   
23 ทันตแพทย์กรัสไนย หวังรังสิมากุล กรรมการ   
24 ทันตแพทย์สุรพล ตั้งสกุล  กรรมการ   
25 ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล  กรรมการ   
26 ทันตแพทย์สันติ ศรีสมทรัพย์ กรรมการ   
27 ทันตแพทย์การุญ เลี่ยวศรีสุข กรรมการ   
28 ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ แสงกล้า  ประชาสัมพันธ์   
29 ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ  เหรัญญิก   

ทันตแพทยสภา
The Dental Council

 

ข้อมูลเผยแพร่

ทันตแพทยสภา
The Dental Council

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร