สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
Traffic and Transportation Department

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างของสำนักการจราจรและขนส่ง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กอง ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. กองนโยบายและแผนงาน
3. สำนักงานวิศวกรรมจราจร
4. กองพัฒนาระบบจราจร
5. กองการขนส่ง

อำนาจหน้าที่

สำนักการจราจรและขนส่ง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง การวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ระบบการจราจรและขนส่ง การกำหนดมาตรการและดำเนินการด้านการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร การกำหนดมาตรฐานงานวิศวกรรมจราจร วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมความปลอดภัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบจราจรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการจราจร การพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบขนส่งมวลชน การให้การศึกษา ฝึกอบรมและรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ Vision เป็นองค์กรนำในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการจราจรด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนพันธกิจ Mission
1. พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะหลากหลายรูปแบบที่ทันสมัย สะดวก และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
2. พัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางให้มีความสะดวก สามารถเข้าถึงโครงข่ายการเดินทางรูปแบบอื่น
3. ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ การใช้จักรยาน และการเดินเท้า
4. เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
5. สร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจราจร
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจราจรและบริหารจัดการจราจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 พัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาตร์ 4.5 พัฒนาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.7 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหาร และพัฒนามหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ( 2556 - 2575)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มหานครปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 2.3 ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัว และมีทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 มหานครสำหรับทุกคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักการจราจรและขนส่ง(รายละเอียดดูได้จากข้อมูลเผยแพร่)
2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักการจราจรและขนส่ง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผู้ประสานงาน

น.ส.จณิสตา เอมครุฑ สังกัด ศูนย์สารสนเทศจราจร กองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง
tel. 0 - 2354 - 1215 E - mail : janidta@gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด

30/11/2560 | 10:31

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
Traffic and Transportation Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 0 - 2354 - 1199 0 - 2354 - 1200 
02 นายสมชาย เดชากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 0 - 2354 - 1202 0 - 2245 - 6630 
03 นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง 0 - 2354 - 1201 0 - 2354 - 1203 
04 นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร 0 - 2354 - 1229 0 - 2354 - 1230 
05 นายไวทยา นวเศรษฐกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบจราจร 0 - 2354 - 1216 0 - 2354 - 1237 
06 นางสาวพิมลรัตน์ รอดเทศ เลขานุการสำนัก 0 - 2354 - 1205 0 - 2354 - 1203 
07 นายธนันน์ชัย เมฆประเสริฐวนิช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน 0 - 2354 - 1209 0 - 2354 - 1210 
08 นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการกองการขนส่ง 0 - 2354 - 1224 0 - 2354 - 1227 

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
Traffic and Transportation Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักการจราจรและขนส่ง http://www.oic.go.th/infocenter9/908/

สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)
Traffic and Transportation Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร