สำนักการระบายน้ำ (DDS)
Department of Drainage and Sewerage

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

คลิกเลือกโครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

1. ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ คู คลอง รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ การระบายน้ำ
2. พัฒนา ก่อสร้าง และปรับปรุง ท่อระบายน้ำ คู คลอง รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ การระบายน้ำ
3. ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครประจำปี
4. ควบคุมดูแลการปฎิบัติการและบำรุงรักษาโรงงานกำจัดน้ำเสียต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. วางโครงการและแผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว สำหรับการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและกำจัดน้ำเสีย
6. เป็นหน่วยงานวิชาการที่กำหนดมาตรฐาน และออกแบบสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การระบายน้ำ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาสาธาณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย
2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

คลิกเลือกภารกิจของสำนักการระบายน้ำ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

คลิกเลือกโครงการและแผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

น.ส.ชุติมา มาสงามเมือง

ปรับปรุงล่าสุด

13/07/2560 | 08:12

สำนักการระบายน้ำ (DDS)
Department of Drainage and Sewerage

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 02 2460 0307  
02 นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านบริหาร 02 247 2200  
03 นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านปฎิบัติการ 02 246 0309  
04 นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ 02 246 0308 02 245 2154 
05 นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ 02 246 0278  
06 นางสาวพลอยมานี ศรีสมพงษ์ เลขานุการสำนักการระบายน้ำ 02 246 0275  
07 นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองระบบอาคารบังคับน้ำ 02 247 7550 02 2450015 
08 นายธราพงษ์ เพ็ชร์คง ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล 02 247 6010 02 247 6018 
09 นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก 02 245 4234  
10 นายวรวัฒน์ หินซุย ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ 02 246 0312 02 246 0272 
11 นายอริยะ เมฆะกูล ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ 02 246 0276 02 246 0320 

สำนักการระบายน้ำ (DDS)
Department of Drainage and Sewerage

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (Infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/911/

สำนักการระบายน้ำ (DDS)
Department of Drainage and Sewerage

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร