สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.)
CULTURE SPORTS&TOURISM DEPARTMENT

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ส่วนราชการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว1. ส านักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของงานช่วยอ านวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง การเงินและบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ งานควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานประชาสัมพันธ์ งานออกแบบ งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง2. กองนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการส านัก ประสานการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ การส่งเสริมความรู้ และศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูง การพัฒนาผู้น าเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต การจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดประชุม สัมมนาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานที่ สนามกีฬาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้มารับบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด การส่งเสริมงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง4. กองนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ และส่งเสริมของศูนย์เยาวชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเยาวชนและประชาชน ให้บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิงในยามว่าง จัดท าโครงการเกี่ยวกับห้องสมุด ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนและศูนย์เยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง5. กองการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและการด าเนินงานด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร การก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินงานด้านกีฬา ลานกีฬา และศูนย์กีฬาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน และการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยให้การฝึกสอนแก่บุคคลทั่วไป และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร การจัดการแข่งขันสนับสนุนและประสานการด าเนินงานด้านกีฬากับสมาคม และองค์กรเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องPage 2 of 26. กองการสังคีต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีไทย และดนตรีสากล ในรายการดนตรีส าหรับประชาชน และการบรรเลงในงานพิธีการของกรุงเทพมหานคร การแต่งเพลงและเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ดนตรีไทย ฝึกอบรมและส่งเสริมการสอนวิชาการดนตรีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ครู นักเรียน เยาวชน ผู้น าศูนย์เยาวชนและประชาชนทั่วไป จัดท าคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกอบรม การจัดการแข่งขันดนตรีและการขับร้อง การให้บริการด้านการเรียบเรียงเสียงประสาน การบันทึกเสียงตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง7. กองการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการจัดท าสื่อ จัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบนพื้นฐานการมี่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง8. กองวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เด็ก หอศิลป์ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นด าเนินงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมทั้งด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางดำเนินงาน และการพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปะ และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ด้านกีฬา นันทนาการดำรงไว้ ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครด้านการท่องเที่ยวระดับโลก

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บ ำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรตระหนักในคุณค่ำและเอกลักษณ์ที่ดีของควำมเป็นไทย ส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรและจัดกิจกรรมทั้งด้ำนดนตรี กีฬำห้องสมุด พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่ำงๆ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ตลอดจนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยปัญหำและแนวทำงด ำเนินงำน และกำรพัฒนำด้ำนกีฬำ นันทนำกำร ศิลปะ และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ส านักงานเลขานุการมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป งำนช่วยอ ำนวยกำรและเลขำนุกำรกำรบริหำรงำนบุคคล งำนกำรคลัง กำรเงินและบัญชี กำรงบประมำณ กำรพัสดุ กำรควบคุมดูแลสถำนที่และยำนพำหนะ งำนนิติกรรมและสัญญำ งำนประชำสัมพันธ์ งำนออกแบบ งำนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพำะ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร ดังนี้1. กลุ่มงำนช่วยนักบริหำร มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนเลขำนุกำร กำรติดต่อนัดหมำยกำรประชุม กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักและรองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง2. งำนธุรกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป งำนกำรประชุมกำรเร่งรัดติดตำมเรื่อง และประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรควบคุมดูแลสถำนที่และยำนพำหนะและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3. ฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำกำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรโอน กำรย้ำย กำรลำออก กำรขอกลับเข้ำรับรำชกำร กำรศึกษำต่อ ดูงำนและฝึกอบรม กำรพิจำรณำควำมชอบและประเมินสมรรถภำพกำรปฏิบัติงำน กำรประชุม อ.ก.ก.ส ำนัก กำรเลื่อนระดับ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรลงทะเบียนประวัติ กำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญและเกษียณอำยุรำชกำร กำรขอพระรำทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และประกำศเกียรติคุณ กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัว- 2 -ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกันสังคม งำนนิติกรรมและสัญญำ งำนวินิจฉัยปัญหำและข้อกฎหมำยกำรด ำเนินกำรกรณีละเมิด และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง4. ฝ่ำยกำรคลัง มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ กำรบัญชีและพัสดุ กำรตรวจสอบฎีกำและใบส ำคัญ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรทะเบียนทรัพย์สิน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง5. กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำนประชำสัมพันธ์กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของส ำนัก กำรเขียนข่ำว กำรตรวจสอบข่ำววิเครำะห์ข่ำว และกำรจัดแถลงข่ำว กำรตอบปัญหำและชี้แจงข่ำวเพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบของส ำนักกำรผลิตสื่อ กำรจัดท ำหนังสือและวำรสำรของส ำนัก และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง6. กลุ่มงำนออกแบบ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจรังวัด จัดหำข้อมูลเพื่อกำรออกแบบ เขียนแบบ กำรค ำนวณโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรมประกอบในกำรก่อสร้ำง แก้ไข ปรับปรุงภูมิทัศน์อำคำร และสิ่งก่อสร้ำงด้ำนวัฒนธรรม นันทนำกำร กีฬำ และกำรท่องเที่ยว รวมทั้งกำรดูแล บ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ ระบบน้ ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องขั้นตอน/วิธีการด าเนินงานสอบราคาฝ่ำยกำรคลัง ด ำเนินกำร ดังนี้1. ตรวจสอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับประจ ำปี2. ประมำณรำคำโดยมีค ำสั่งแต่งตั้ง3. แต่งตั้งคณะกรรมกำร จัดท ำร่ำงขอบเขตงำนฯ และขอควำมเห็นชอบจัดท ำ TOR4. ขอควำมเห็นชอบจ้ำงเหมำงำน5. ออกประกำศสอบรำคำ น ำประกำศลงเว็บไซต์ โดยประชำชน/บริษัท ที่ยื่นขอรับเอกสำรใบเสนอรำคำต้องเตรียมเอกสำร ดังนี้? ส ำเนำบัตรประชำชนผู้มีอ ำนำจลงนำม? ส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ? ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ? ใบช ำระภำษี? หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท6. ด ำเนินกำรติดประกำศสอบรำคำหน้ำหน่วยงำน7. ประชำชน/บริษัท ยื่นแบบ/เอกสำร ภำยใน 10 วัน ตำมประกำศสอบรำคำ*************************************************************************************************? ติดต่อ ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยวโทร. 0 2247 5223 หรือโทร. 2511-4- 3 -กองนโยบายและแผนงานมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนัก ประสำนกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กำรส่งเสริมควำมรู้และพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนนันทนำกำร กำรท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนคร1. งำนธุรกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป งำนกำรประชุมกำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ กำรควบคุมดูแลสถำนที่และยำนพำหนะ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง2. กลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำวิเครำะห์ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนัก แผนพัฒนำด้ำนนันทนำกำร ดนตรี กีฬำ วัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยวให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และประสำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรร่วมกับส่วนรำชกำรภำยในและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำโครงกำรสัมมนำ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน กำรเร่งรัดและติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรภำยในให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนัก และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3. กลุ่มงำนสำรสนเทศ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ำรำยงำนสถิติและพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนนันทนำกำร และวัฒนธรรม ก ำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล ออกแบบและพัฒนำฐำนข้อมูล กำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและระบบสำรสนเทศส ำหรับประชำชน ประสำนควำมร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูลเพื่อให้ปฏิบัติงำนรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล1. รับเรื่องจำกส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล โดยกำรเข้ำอบรม สัมมนำ ประชุมร่วมกับส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผลเพื่อท ำควำมเข้ำใจแนวคิดและแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 - 2560)2. จัดประชุมระดมควำมคิดเห็น โดยประสำนส่วนรำชกำรในส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว เพื่อส่งรำยชื่อเข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำนจัดท ำและประเมินผลแผน รวมถึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อท ำควำมรู้ควำมเข้ำใจร่วมกัน3. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี โดยรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดค ำนิยำม ของแต่ละส่วนรำชกำรในส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว เพื่อรวมเป็นร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี4. เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พร้อมจัดท ำหนังสือถึงหน่วยงำน/ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง5. เมื่อพิจำรณำตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีให้หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง- 4 -6. จัดประชุมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องบันทึกลงในระบบ Daily Plans/War Room Online7. ติดตำม/ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/ควำมคืบหน้ำโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดท ำรำยงำนสรุปเสนอผู้บริหำรทรำบ8. จัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน เพื่อรอรับกำรตรวจประเมินผลจำกหน่วยตรวจ9. สรุปรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมประเมินผลให้ผู้บริหำรทรำบการให้บริการข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี1. ติดต่อเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล2. ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ ปรึกษำ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนแผนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว3. ขอข้อมูลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีโดย save ทำง CD-ROM หรือผ่ำนทำง E-mail4. สำมำรถ Download file แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีได้ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนwww.bangkok.go.th/cstd*************************************************************************************************สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกลุ่มงำนแผนงำนและประเมินผล กองนโยบำยและแผนงำน ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยวอำคำรระบำยน้ ำ ชั้น 5 ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร 2 โทร. 0 2247 6457E-mail: plan_cstd@hotmail.com- 5 -ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรให้บริกำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรขั้นพื้นฐำน กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรขั้นพัฒนำทักษะและขั้นสูง กำรพัฒนำผู้น ำเยำวชน ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดตั้งสภำเยำวชนกรุงเทพมหำนครและสภำเยำวชนเขต กำรจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ในกำรจัดประชุม สัมมนำแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนกำรควบคุมดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ สนำมกีฬำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของผู้มำรับบริกำรให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด กำรส่งเสริมงำนด้ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรพัฒนำเยำวชนของศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นทีเกี่ยวข้องขั้นตอนการให้บริการระเบียบการใช้ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)? ขอควำมร่วมมือผู้ใช้บริกำร ไม่สูบบุหรี่ หรือเสพยำเสพติดให้โทษทุกชนิดและไม่เล่นกำรพนันในกำรแข่งขันกีฬำแต่ละประเภท? ขอควำมร่วมมือช่วยกันรักษำควำมสะอำด ด้วยกำรทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่น ำอำหำรทุกชนิดเข้ำไปรับประทำนในห้องกิจกรรม และไม่น ำสัตว์เลี้ยงเข้ำมำภำยในบริเวณศูนย์? เพื่อควำมสะดวกของสมำชิกในกำรร่วมกิจกรรม ขอควำมร่วมมือแต่งกำยให้เหมำะสมกับกิจกรรมแต่ละประเภท เชื่อฟังค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่และอำจำรย์ผู้สอนอย่ำงเคร่งครัด? ศูนย์ฯ จัดตู้ล็อคเกอร์ให้เก็บสัมภำระ โดยมำชิกน ำกุญแจมำล็อคตู้ได้ด้วยตนเองและใช้ตู้ล็อคเกอร์วันต่อวันเท่ำนั้น สมำชิกต้องระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่ำของท่ำน เนื่องจำกอำจมีมิจฉำชีพแฝงตัวเข้ำมำปะปนในรูปแบบของผู้ใช้บริกำรหมำยเหตุ :1. กำรจองสนำมแบดมินตันและเทนนิส ต้องเป็นสมำชิกศูนย์ อำยุ 8 ปีขึ้นไป2. ผู้จองสนำมต้องเป็นเจ้ำของบัตร และแสดงบัตรสมำชิกทุกครั้งที่จองสนำม โดยสำมำรถจองสนำมได้ 1 ชั่วโมง / สมำชิก 1 คน / 1 วันเท่ำนั้น3. ไม่รับจองทำงโทรศัพท์4. สมำชิกสำมำรถใช้สิทธิกำรจองสนำมได้วันต่อวันเท่ำนั้น5. ผู้ใช้บริกำรต้องเป็นสมำชิกศูนย์ฯ และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนใช้บริกำร- 6 -ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องสุดวิสัย เช่น ฝนตก ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น ท าให้ผู้จองสนามไม่สามารถใช้บริการในวันที่จองได้ ให้ด าเนินการดังนี้1. น ำใบเสร็จรับเงินค่ำจองสนำมมำแจ้ง เพื่อรับสิทธิทดแทนที่ห้องประชำสัมพันธ์ได้ภำยในวันเกิดเหตุขัดข้องเท่ำนั้น2. กรณีของผู้จองใช้สนำม เวลำ 20.00 - 21.00 น. ไม่สำมำรถมำขอรับสิทธิทดแทนได้ทันในวันที่เกิดเหตุขัดข้อง ให้สมำชิกน ำใบเสร็จรับเงินมำรับสิทธิทดแทนได้ภำยใน 1 วันถัดไป (ยกเว้น วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมำยเหตุ : ในกรณีข้อ 1 และข้อ 2 ให้น ำใบใช้สิทธิทดแทนที่ศูนย์ ออกให้มำใช้สิทธิจองสนำมใหม่ภำยในก ำหนด 3 วัน นับถัดจำกวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน3. กรณีเกิดเหตุขัดข้องขณะที่สมำชิกใช้บริกำรสนำมไปแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที ให้ถือว่ำได้ใช้สิทธิกำรจองสนำมไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิทดแทนกำรใช้สนำมดังกล่ำวระเบียบการใช้สระว่ายน้ า1. สวมชุดว่ำยน้ ำที่สุภำพ สะอำด (สุภำพบุรุษที่ผมยำวและสุภำพสตรี ต้องสวมหมวกว่ำยน้ ำ)2. อำบน้ ำช ำระร่ำงกำยให้สะอำดก่อนลงสระว่ำยน้ ำทุกครั้ง3. ห้ำมทำครีมทุกชนิดก่อนลงสระว่ำยน้ ำ4. ห้ำมสวมรองเท้ำ และน ำอำหำร เครื่องดื่ม เข้ำไปรับประทำนบริเวณสระว่ำยน้ ำ5. ห้ำมบ้วนน้ ำลำยและปัสสำวะลงในสระว่ำยน้ ำ6. โปรดระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่ำที่น ำมำ หำกเกิดกำรสูญหำย ศูนย์ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น7. สมำชิกที่มำใช้บริกำร ต้องมีมำรยำท ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสมำชิกท่ำนอื่น ไม่เข้ำมำนอนหลับพักผ่อนบริเวณสระว่ำยน้ ำ และเชื่อฟังค ำแนะน ำตักเตือนของเจ้ำหน้ำที่ หำกฝ่ำฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในกำรใช้บริกำร8. ห้ำมสูบบุหรี่ ดื่มสุรำ และเล่นกำรพนันทุกชนิดในสระว่ำยน้ ำ9. เป็นที่เข้ำใจกันทั้งสองฝ่ำยว่ำ กรุงเทพมหำนครได้วำงมำตรกำรระมัดระวัง รักษำควำมปลอดภัยแก่สมำชิกที่ใช้บริกำร แต่หำกเกิดเหตุสุดวิสัยไม่ว่ำกรณีใดๆ จะไม่ด ำเนินกำรใดๆ กับกรุงเทพมหำนครไม่ว่ำทำงแพ่งหรืออำญำ- 7 -ระเบียบการใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย1. ผู้ใช้บริกำรต้องมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป2. สวมชุดกีฬำ กำงเกงวอร์มขำยำว เสื้อยืด รองเท้ำผ้ำใบ เตรียมผ้ำซับเหงื่อและเช็ดอุปกรณ์ที่เป็นเบำะนวม อย่ำงละ 1 ผืน3. ใช้บริกำรแต่ละอุปกรณ์ครั้งละไม่เกิน 10 นำที4. ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงเคร่งครัด เพื่อควำมเป็นระเบียบ เรียบร้อย และใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งออกก ำลังกำยได้อย่ำงถูกต้องอัตราค่าสมัครสมาชิก? อำยุ 8 - 18 ปี ค่ำสมัครปีละ 10 บำท? อำยุ 19 - 24 ปี ค่ำสมัครปีละ 20 บำท? อำยุ 25 ปีขึ้นไป ค่ำสมัครปีละ 40 บำทหลักฐานการสมัครสมาชิก? ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำบัตรประชำชน? ใบรับรองแพทย์ขั้นตอนการสมัครสมาชิก? ลงทะเบียน กรอกรำยละเอียดใบสมัครที่เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์? ถ่ำยรูปเพื่อใช้ท ำบัตรสมำร์ทกำร์ด? รอเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์? รับบัตรสมำชิก*************************************************************************************************ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนครเลขที่ 2 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400Tel : 0 2245 4743-7 www.bangkok.go.th/thai-japan- 8 -กองนันทนาการมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรให้บริกำร และส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยำวชน ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเยำวชนและประชำชน ให้บริกำรห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้และควำมบันเทิงในยำมว่ำง จัดท ำโครงกำรเกี่ยวกับห้องสมุด ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนและกำรจัดกิจกรรมห้องสมุดประชำชนและศูนย์เยำวชน ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร ดังนี้1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป งำนกำรประชุม กำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรควบคุมดูแลสถำนที่และยำนพำหนะ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง2. กลุ่มงำนพัฒนำห้องสมุดประชำชน มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของห้องสมุดประชำชน ให้บริกำรประชำชนเกี่ยวกับกำรค้นคว้ำศึกษำหำควำมรู้ เผยแพร่ควำมรู้ต่ำงๆ จัดท ำโครงกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับห้องสมุด รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับกำรเข้ำใช้บริกำรของประชำชนประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของห้องสมุดประชำชน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3. กลุ่มงำนพัฒนำศูนย์เยำวชน 1 มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้บริกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยำวชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงศูนย์เยำวชนและสนำมเด็กเล่นส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเยำวชนและประชำชน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง4. กลุ่มงำนพัฒนำศูนย์เยำวชน 2 มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรให้บริกำรฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยำวชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล และปรับปรุงศูนย์เยำวชนและสนำมเด็กเล่นส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเยำวชนและประชำชน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องศูนย์เยำวชนพร้อมให้บริกำรแบบครบวงจร ทั้งสถำนที่ อุปกรณ์ และกิจกรรมนันทนำกำรที่ครบครัน มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน เช่น สระว่ำยน้ ำ สนำมกีฬำกลำงแจ้ง สนำมกีฬำในร่ม ห้องซ้อมดนตรีห้องเรียนศิลปะ โดยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมมุ่งมั่นทุ่มเท พร้อมให้บริกำรประชำชนทุกเพศทุกวัยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ให้บริการ? กีฬำ เช่น ว่ำยน้ ำ แบดมินตัน เทควันโด โยคะ ฟิตเนส ลีลำศ ศิลปะป้องกันตัว ฯลฯ? ดนตรี เช่น ดนตรีไทย ขิม ขลุ่ย ซออู้ ซอด้วง ระนำด กำรขับร้องเพลงไทย ดนตรีสำกลกีตำร์โปร่ง กีตำร์เบส กลอง คีย์บอร์ด เปียโน กำรขับร้องเพลงสำกล ฯลฯ? ศิลปะ เช่น วำดรูป ระบำยสี เพนท์ ปั้นดิน ร้อยลูกปัด ฯลฯ? นำฏศิลป์ เช่น นำฏศิลป์ไทย ร ำแม่บท ร ำไทย ร ำ 4 ภำค ร ำวงมำตรฐำน นำฏศิลป์สำกลบัลเลต์ แจ๊สแดนซ์ ฯลฯ? คหกรรม เช่น เย็บ ปัก ถักร้อย กำรท ำอำหำรคำว-หวำน กำรประดิษฐ์ ฯลฯ? กำรพัฒนำบุคลิกภำพ เช่น ภำวะผู้น ำ มำรยำทไทย กำรพูดในที่ประชุม? แอโรบิกเพื่อสุขภำพ? ประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬำ? ลำนชีวิตใหม่ในวันหยุด- 9 -- 10 -- 11 -อัตราค่าสมัครสมาชิก? อำยุ 8 - 18 ปี ค่ำสมัครปีละ 10 บำท? อำยุ 19 - 24 ปี ค่ำสมัครปีละ 20 บำท? อำยุ 25 ปีขึ้นไป ค่ำสมัครปีละ 40 บำทหลักฐานการสมัครสมาชิก? รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป? ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำบัตรประชำชน? ใบรับรองแพทย์ขั้นตอนการสมัครสมาชิก? ลงทะเบียน กรอกรำยละเอียดใบสมัครที่เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์? ติดรูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว? ส่งรำยละเอียดใบสมัครให้เจ้ำหน้ำที่เก็บรวบรวม? รับบัตรสมำชิกวัน เวลาท าการ? วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 10.00 - 20.00 น.? วันเสำร์ - วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ 10.00 - 18.00 น.***************************************************************************************************ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงำนพัฒนำเยำวชน 2 กองนันทนำกำร ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยวโทร. 0 2640 6423http://www.bangkok.go.th/cstd- 12 -กองการกีฬามีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนวิชำกำร และกำรด ำเนินงำนด้ำนกีฬำของกรุงเทพมหำนคร กำรก ำหนดหลักเกณฑ์มำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนด้ำนกีฬำ ลำนกีฬำ และศูนย์กีฬำ ที่อยู่ในพื้นกรุงเทพมหำนคร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเล่นกีฬำขั้นพื้นฐำน และกำรเล่นกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ โดยให้กำรฝึกสอนแก่บุคคลทั่วไป และเยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กำรคัดเลือกนักกีฬำตัวแทนกรุงเทพมหำนคร กำรจัดกำรแข่งขันสนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกีฬำกับสมำคม และองค์กรเครือข่ำยส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกีฬำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นทีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร ดังนี้1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณธุรกำรทั่วไป งำนกำรประชุม กำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรควบคุมดูแลสถำนที่ และยำนพำหนะ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง2. กลุ่มงำนวิชำกำรและพัฒนำเทคนิค มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ำแผนงำนและโครงกำรด้ำนกีฬำให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนพัฒนำกีฬำชำติและยุทธศำสตร์กรุงเทพมหำนคร สนับสนุนด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกีฬำแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์กีฬำและลำนกีฬำ เก็บรวมรวมข้อมูลสถิติและพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรกีฬำ วำงแผน ก ำหนดแนวทำงและด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำ กำรพัฒนำและเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ กำรน ำเทคโนโลยีทำงกำรกีฬำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรกีฬำของกรุงเทพมหำนคร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3. กลุ่มงำนส่งเสริมกีฬำ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์กีฬำ ลำนกีฬำ กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน อุดมศึกษำ ยุวชน เยำวชน และประชำชนในระดับกรุงเทพมหำนคร กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำมวลชน กำรคัดเลือกและจัดส่งนักกีฬำตัวแทนกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กำรจัดกิจกรรมกีฬำระหว่ำงประเทศบ้ำนพี่เมืองน้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดตั้งชมรมกีฬำ กำรวำงแผนและกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงศูนย์กีฬำและลำนกีฬำ สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนบุคลำกรและวิธีด ำเนินกำร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง4. ศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้เยำวชนมีทักษะกำรเล่นกีฬำขั้นพื้นฐำนที่ถูกต้อง เรียนรู้กฎ กติกำกำรแข่งขัน ส่งเสริมทักษะกำรเล่นกีฬำในขั้นก้ำวหน้ำเพื่อมุ่งเน้นควำมเป็นเลิศทำด้ำนกีฬำ และเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำในระดับชำติ และเป็นตัวแทนของชำติเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติ ตลอดจนพัฒนำทักษะในขั้นสูงเพื่อเป็นนักกีฬำอำชีพและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีบริกำรศูนย์กีฬำกระจำยเป็นพื้นที่สีเขียวไว้เพื่อบริกำรประชำชน เพื่อสร้ำงนิสัยกำรรักกีฬำ ดูแลสุขภำพ และเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ท ำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวและชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่มีไว้บริกำรก็ล้วนเป็นกีฬำและกิจกรรมที่น่ำสนใจทั้งสิ้น เช่น เทนนิส, ฟุตบอล, ฟุตซอล, ว่ำยน้ ำ, เทเบิลเทนนิส, ตะกร้อ, บำสเกตบอล, ยูโด, แบดมินตัน,เทควันโด, มวย, ลีลำศ, โยคะ, ขี่จักรยำน, กีฬำทำงน้ ำต่ำงๆ เป็นต้นโดยมีศูนย์กีฬำที่สังกัดส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนครจ ำนวน 10 แห่ง ดังนี้- 13 -1. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)สถำนที่ตั้ง : ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กทม.กิจกรรมที่ให้บริกำร : เทนนิส, ฟุตบอล, ว่ำยน้ ำ, เทเบิลเทนนิส, เสริมสร้ำงสมรรถภำพ, ตะกร้อ,บำสเกตบอล, ยูโด, แบดมินตัน, เทควันโด, ลีลำศ, โยคะ, แอโรบิก, เดิน-วิ่ง, ตะกร้อลอดห่วง, วอลเล่ย์บอล,มวยไทย, มวยสำกล, ฟุตซอลกิจกรรมเด่น : กำรฝึกสอนยูโด โยคะ เทควันโด ว่ำยน้ ำสนใจติดต่อ โทร. 0 2426 2613 - 4, 0 2426 3041 โทรสำร 0 246 26122. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสถำนที่ตั้ง : ถนนคุ้มเกล้ำ ซอย 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.กิจกรรมที่ให้บริกำร : แอโรบิก, ฟุตบอล, ตะกร้อ, บำสเกตบอล, เทควันโด, เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย (ฟิตเนส), ว่ำยน้ ำ, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล, แบดมินตัน, วู้ดบอล, เปตอง, กรีฑำกิจกรรมเด่น : กำรฝึกสอนฟุตบอล, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, เทควันโดขั้นพื้นฐำนสนใจติดต่อ โทร. 0 2175 4061-2 โทรสำร 0 2175 4062 - 14 -3. ศูนย์กีฬาบางบอน (ไพฑูรย์ กระจ่างศิลป์)สถำนที่ตั้ง : ถนนเอกชัย-บำงบอน แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กทม.กิจกรรมที่ให้บริกำร : ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, ว่ำยน้ ำ, เทเบิลเทนนิศ, เสริมสร้ำงสมรรถภำพ,ตะกร้อ, บำสเกตบอลกิจกรรมเด่น : ฟุตบอล, ว่ำยน้ ำสนใจติดต่อ โทร. 0 2453 0581 โทรสำร 0 2453 05804. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์สถำนที่ตั้ง : ถนนเทศบำลรังรักษ์ใต้ แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม.กิจกรรมที่ให้บริกำร : ฟุตบอล, เทเบิลเทนนิศ, เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย (ฟิตเนส), บำสเกตบอล,แอโรบิก, ว่ำยน้ ำ, แบดมินตัน, โยคะ, เทควันโด, ลีลำศ, เครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้งกิจกรรมเด่น : กำรฝึกสอนแบดมินตัน, ว่ำยน้ ำสนใจติดต่อ โทร. 0 2589 3201, 0 2591 2303 โทรสำร 0 2591 2311 - 15 -5. ศูนย์กีฬาอ่อนนุชสถำนที่ตั้ง : ถนนอ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.กิจกรรมที่ให้บริกำร : ฟุตบอล, ฟุตซอล, ว่ำยน้ ำ, เทนนิส, เสริมสร้ำงสมรรถภำพ, ตะกร้อ, แอโรบิก,วู้ดบอล, บำสเกตบอล, เดิน-วิ่งกิจกรรมเด่น : กำรฝึกสอนกีฬำว่ำยน้ ำขั้นพื้นฐำน, ฟุตซอลสนใจติดต่อ โทร. 0 2321 5839, 0 2321 3036 โทรสำร 0 2321 58936. ศูนย์กีฬารามอินทราสถำนที่ตั้ง : ถนนรำมอินทรำ ซ. 5 หรือ ซ. 19 เขตบำงเขน กทม. 10220กิจกรรมที่ให้บริกำร : แอโรบิก, ฟุตบอล, ฟุตซอล, เทนนิส, เปตอง, ตะกร้อ, บำสเกตบอล, จักรยำนเสือภูเขำ, สวนสุขภำพ, เดินวิ่งเพื่อสุขภำพ, เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย, ว่ำยน้ ำกิจกรรมเด่น : ขี่จักรยำน, แบดมินตัน, ฟุตซอล, ฟุตบอล, ว่ำยน้ ำสนใจติดต่อ โทร. 0 2552 8044 โทรสำร 0 2552 8044 - 16 -7. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศสถำนที่ตั้ง : ถนนก ำแพงเพชร 3 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม.กิจกรรมที่ให้บริกำร : แอโรบิก, เรือใบ, เรือคยัค, ฟุตบอล, เปตอง, ตะกร้อ, บำสเกตบอล, ขี่จักรยำนและคอร์ทเทนนิสกิจกรรมเด่น : เทนนิส ฟิตเนส ฟุตซอลสนใจติดต่อ โทร. 0 2272 4844-5 โทรสำร 0 2272 48458. ศูนย์กีฬามิตรไมตรีสถำนที่ตั้ง : ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.กิจกรรมที่ให้บริกำร : แอโรบิก, ตะกร้อ, ลีลำศ, ยิมนำสติก, ฟุตซอล, เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย(ฟิตเนส)กิจกรรมเด่น : กำรฝึกสอนยิมนำสติกขั้นพื้นฐำน, ลีลำศสนใจติดต่อ โทร. 0 2248 3364 โทรสำร 0 2245 0912 - 17 -9. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนสถำนที่ตั้ง : ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 43 ติดกับสวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศกรุงเทพฯกิจกรรมที่ให้บริกำร : เรือใบ, วินเซิร์ฟ, เรือ 5 ฝีพำย, เรือคยัค, เรือแคนู, เรือกรรเชียงบก,บำสเกตบอล, ฟุตซอล, เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง และเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้งกิจกรรมเด่น : กิจกรรมกีฬำทำงน้ ำ เจ็ตสกี คยัค แคนูสนใจติดต่อ โทร. 0 2328 023610. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนสถำนที่ตั้ง : ถนนพระรำมที่ 2 ซอย 62 แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150กิจกรรมที่ให้บริกำร : ฟุตบอล, บำสเกตบอล, ฟุตซอล, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน, โยคะ, ลีลำศ,แอโรบิก, เปตอง, เทควันโด, วิ่งเพื่อสุขภำพ, ไทเก๊ก, ห้องเสริมสมรรถภำพกิจกรรมเด่น : บำสเกตบอล, แบดมินตันสนใจติดต่อ โทร. 0 2450 1456 โทรสำร 0 2450 1457 - 18 -ระเบียบการสมัครสมาชิกศูนย์กีฬารับสมัครเยำวชนชำย - หญิงมีอำยุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลทั่วไปหลักฐานการรับสมัคร? รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวก ขนำด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป? ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีอำยุ 8 - 18 ปี)? ส ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร (กรณีอำยุ 15 ปีขึ้นไป)? ใบรับรองแพทย์ (กรณีสมัครสมำชิกว่ำยน้ ำ)อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียม? ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 8 - 18 ปี ค่ำสมัครปีละ 10 บำท? ผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป ค่ำสมัครปีละ 40 บำทเวลาเปิด - ปิดท าการวันท ำกำร : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลำ 10.00 - 21.00 น.วันเสำร์ - อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ 13.00 - 21.00 น.**************************************************************************************************ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกองกำรกีฬำ ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว กรุงเทพมหำนครโทรศัพท์ 0 2246 0282, 0 2248 4024-5 โทรสำร 0 2644 3298www.bangkok.go.th/cstd- 19 -กองการสังคีตมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบรรเลงดนตรีไทย และดนตรีสำกลในรำยกำรดนตรีส ำหรับประชำชน และกำรบรรเลงในงำนพิธีกำรของกรุงงเทพมหำนคร กำรแต่งเพลงและเผยแพร่เพื่อประชำสัมพันธ์งำนของกรุงเทพมหำนคร กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ดนตรีไทย ฝึกอบรมและส่งเสริมกำรสอนวิชำกำรดนตรีทั้งในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติแก่ครู นักเรียน เยำวชน ผู้น ำศูนย์เยำวชน และประชำชนทั่วไป จัดท ำคู่มือเพื่อใช้ในกำรฝึกอบรม กำรจัดกำรแข่งขันดนตรีและกำรขับร้อง กำรให้บริกำรด้ำนกำรเรียบเรียงเสียงประสำน กำรบันทึกเสียง ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นทีเกี่ยวข้องโดยแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร ดังนี้1. งำนธุรกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป งำนกำรประชุมกำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ กำรควบคุมดูแลสถำนที่และยำนพำหนะ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง2. กลุ่มงำนดุริยำงค์ไทย มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบรรเลงและกำรขับร้องดนตรีไทยในรำยกำรดนตรีส ำหรับประชำชน กำรบรรเลงในงำนพิธีกำรต่ำงๆ กำรสร้ำงสรรค์ ประพันธ์ค ำร้อง ท ำนองเพื่อใช้บรรเลง ขับร้องและเผยแพร่ในโอกำสต่ำงๆ ตลอดจนท ำโน้ตเพลง และจดบันทึกเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสำกลรวมทั้งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ในโอกำสต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3. กลุ่มงำนดุริยำงค์สำกล มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบรรเลงและกำรขับร้องดนตรีสำกลในรำยกำรดนตรีส ำหรับประชำชน กำรบรรเลงในงำนพิธีกำรต่ำงๆ กำรสร้ำงสรรค์ ประพันธ์ค ำร้อง ท ำนองเพื่อใช้บรรเลง ขับร้องและเผยแพร่ในโอกำสต่ำงๆ ตลอดจนท ำโน้ตเพลง และจดบันทึกเพลง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง4. ศูนย์ฝึกดนตรี มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้บริกำรและฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำนดุริยำงคศิลป์และคีตศิลป์ทั้งไทยและสำกลในภำคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ครู นักเรียน เยำวชน ผู้น ำเยำวชน และประชำชนทั่วไป จัดกำรแข่งขันดนตรี และกำรขับร้อง รวมทั้งกำรเรียบเรียงจัดท ำเอกสำร หนังสือต ำรำทำงวิชำกำรด้ำนดุริยำงคศิลป์ คีตศิลป์ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกองการสังคีต มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งเสริมสนับสนุน และจัดกำรอบรมทำงวิชำกำรทำงด้ำนดุริยำงคศิลป์และคีตศิลป์ ทั้งไทยและสำกล ทั้งในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติแก่เยำวชนและประชำชนซึ่งเป็นกำรสนองต่อนโยบำยของกรุงเทพมหำนครที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรนันทนำกำรในเชิงรุกและปลูกจิตส ำนึกต่อศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีไทย ดนตรีสำกลและกำรขับร้องก ำลังได้รับควำมสนใจและควำมนิยมจำกเยำวชนและประชำชนเพิ่มมำกขึ้น เพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทำงแก่ผู้ที่สนใจในกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีได้มีโอกำสศึกษำและฝึกฝนทักษะทำงดนตรี รวมถึงกำรแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ กองกำรสังคีตเล็งเห็นว่ำกำรจัดโครงกำรอบรมดนตรีและกำรขับร้องส ำหรับเยำวชนและประชำชนขึ้น จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่สนใจทำงด้ำนดนตรีและกำรขับร้องทั้งดนตรีไทยและดนตรีสำกลได้ใช้เวลำในกำรอบรมควำมรู้ทำงด้ำนทฤษฎี และฝึกฝนทักษะทำงดนตรี ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนให้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้ จะเป็นกำรปลูกฝังให้เด็ก เยำวชน และประชำชนมีใจรักและนิยมในศิลปะกำรดนรี อันจะเป็นแนวทำงในกำรอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมทำงด้ำนดนตรีสืบต่อไป- 20 -การรับสมัครเข้ารับการอบรมดนตรี1. ประกำศรับสมัครผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50 คน/ครั้ง2. ประชำชนทั่วไป/บุคคลที่สนใจเขียนใบสมัครเข้ำรับกำรอบรมที่กองกำรสังคีต3. หลักฐำนที่ใช้ : รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป4. อบรมทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลำ 17.00 - 20.00 น.5. กำรจัดอบรมแบ่งประเภทดังนี้5.1 กิจกรรมฝึกอบรมกำรขับร้องและกำรบรรเลงดนตรีไทยขั้นพื้นฐำนทั้งหมด 5 รุ่นๆ ละ 40 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป5.2 กิจกรรมฝึกอบรมขับร้องพื้นฐำนเพื่อกำรศึกษำส ำหรับประชำชนทั้งหมด 2 รุ่นๆ ละ 40 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป5.3 กิจกรรมฝึกอบรมขับร้องเพลงเดี่ยวและประสำนเสียงเพื่อกำรศึกษำส ำหรับประชำชน ทั้งหมด 2 รุ่นๆ ละ 40 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภำพันธ์ 2558 เป็นต้นไป6. มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมภำยหลังเสร็จสิ้นกำรอบรมทุกประเภท************************************************************************************************ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกองกำรสังคีต ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว? กลุ่มงำนดุริยำงค์ไทย โทร. 0 2640 6426, 0 2245 4165? กลุ่มงำนดุริยำงค์สำกล โทร. 0 2246 0287- 21 -กองการท่องเที่ยวมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวของกรุงเทพมหำนครให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยว ประชำสัมพันธ์และจัดท ำสื่อ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำง ๆ โดยด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหำนครให้ได้มำตรฐำน สำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งต่ำงประเทศและในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ชุมชน และท้องถิ่น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นทีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร ดังนี้1. ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปงำนกำรประชุม กำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรควบคุมดูแลสถำนที่และยำนพำหนะ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง2. กลุ่มงำนแผนงำนกำรท่องเที่ยว มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดท ำและพัฒนำแผนกำรท่องเที่ยว เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนโดยจัดท ำแผนแม่บทกำรท่องเที่ยวในระดับกรุงเทพมหำนครในระดับเขต รวมทั้งประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติตำมแผนที่ก ำหนด กำรจัดท ำค ำเสนอขอรับกำรสนับสนุนเงินงบประมำณประจ ำปี และเงินอุดหนุนรัฐบำล กำรวิเครำะห์แผนงำนหรือโครงกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวของหน่วยงำนที่ขอรับจัดสรรงบประมำณ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำร ศึกษำ ส ำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของหน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3. กลุ่มงำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ ศึกษำ รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเครำะห์หำแนวทำงในกำรอนุรักษ์ บ ำรุงรักษำและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรกำรท่องเที่ยว โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนบริกำรสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะ กำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรท่องเทียวในภำคประชำชน กำรพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนำศักยภำพเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำครำชกำร ผู้ประกอบกำร สถำนศึกษำ กลุ่มต่ำงๆ และประชำชนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น กำรสร้ำงเส้นทำงท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้มีควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด กำรให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำรแก่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่และประชำชนที่สนใจ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง4. กลุ่มงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเป็นศูนย์กลำงให้บริกำรและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในรูปแบบต่ำงๆ ของกรุงเทพมหำนคร กำรวำงแผนสื่อและกิจกรรมเพื่อประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว ให้กำรต้อนรับอ ำนวยควำมสะดวก น ำชมสถำนที่แก่อำคันตุกะผู้น ำ และบุคคลส ำคัญ ควบคุมดูแลธุรกิจกำรให้บริกำรท่องเที่ยวที่ได้รับสัมปทำนจำกกรุงเทพมหำนครกำรส ำรวจ ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพื่อวำงแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กำรพัฒนำกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหำกลุ่มเป้ำหมำยและสร้ำงตลำดท่องเที่ยวใหม่กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ ตลอดจนงำนด้ำนมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและเป็นปะโยชน์ต่อกำรท่องเที่ยว และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง- 22 -การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกองการท่องเที่ยว1. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ที่กองกำรท่องเที่ยวให้บริกำรทุกวันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 19.00 น. และวันเสำร์- วันอำทิตย์ ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 17.00 น.2. ให้บริกำรเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำร และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชำชนทั่วไปโดยแบ่งเป็น - กำรให้บริกำรแก่ประชำชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวชำวไทย ให้บริกำรเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน และข้อมูลของสถำนที่ท่องเที่ยว เส้นทำงท่องเที่ยว และรับเรื่องร้องเรียน - กลุ่มนักศึกษำที่เข้ำมำติดต่อขอข้อมูลเพื่อท ำกำรศึกษำ และท ำวิจัย เกี่ยวกับหน่วยงำนและลงพื้นที่ชุมชนต่ำงๆ โดยประสำนขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที่กองกำรท่องเที่ยวน ำคณะนักศึกษำเพื่อลงพื้นที่ในกำรศึกษำแหล่งภูมิปัญญำท้องถิ่น ชำวบ้ำน เครือข่ำยชุมชน และสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชน - นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ให้บริกำรข้อมูลสถำนที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก เส้นทำงกำรท่องเที่ยว รับเรื่องร้องเรียน และประสำนงำนกับต ำรวจท่องเที่ยว ให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้ำนต่ำงๆ3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบของแผ่นพับ คู่มือกำรท่องเที่ยว สื่อวีดีทัศน์ข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพฯ สถำนที่ท่องเที่ยว และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศรวมถึงประชำชนทั่วไป*************************************************************************************************ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกองกำรท่องเที่ยว 17/1 ถ.พระอำทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โทร. 0 2225 7612-4 โทรสำร 0-2225-7615-6www.bangkoktourist.comEmail: service@bangkoktourist.com- 23 -กองวัฒนธรรมมีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู บ ำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรม ค่ำนิยม เอกลักษณ์ควำมเป็นไทย และภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กำรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมแก่ประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เด็ก หอศิลป์ กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนด้ำนวัฒนธรรมในทุกระดับโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนและชุมชนในท้องถิ่น ด ำเนินงำนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนคร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรทำงวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร ดังนี้1. งำนธุรกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไป งำนกำรประชุมกำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุ กำรควบคุมดูแลสถำนที่และยำนพำหนะ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง2. กลุ่มงำนส่งเสริมงำนวัฒนธรรม มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อก ำหนดทิศทำงและวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนด้ำนวัฒนธรรม กำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร กิจกรรมทำงวัฒนธรรมเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ประสำนกำรด ำเนินงำน และเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ำยวัฒนธรรมให้สำมำรถด ำเนินงำนอย่ำงประสำนำอดคล้องและเกิดพลังทำงวัฒนธรรม กำรเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม ประสำน ส่งเสริมงำนด้ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย อนุรักษ์ พัฒนำทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถิ่น และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3. กลุ่มงำพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และประติมำกรรม มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมในรูปแบบต่ำงๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เด็ก และหอศิลป์ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำบุคลำกร นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนวัฒนธรรมของกรุงเทพมหำนคร และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องศูนย์การเรียนรู้ส าหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร ด ำเนินงำนโดยส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเที่ยว มีแนวคิดในกำรให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลำร่วมกัน ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์กลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ เด็กอำยุ 6-12 ปี ที่มำจำกโรงเรียน ชุมชนในสังคมกรุงเทพมหำนคร อนึ่ง ค ำว่ำ “สมำชิกในครอบครัว” นั้น มิได้หมำยถึงแค่คนบ้ำนเดียวกัน แต่รวมไปถึงคนที่แบ่งปันทุกข์สุขร่วมกันในชุมชนท้องถิ่นขนำดเล็กหรือระดับชำติ- 24 -อาคาร 1 : ตัวเราและโลกของเรา(Our Body : Our Family: Our Community: Our World)เรียนรู้เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเองผ่ำนประสำทสัมผัสทั้ง 5 กำรใช้อวัยวะต่ำงๆ ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวและอำรมณ์ของคนในแต่ละวัย รู้จักตัวเรำและคนรอบข้ำง ยอมรับในควำมแตกต่ำง โอบอ้อมอำรีมีควำมอดทน มีสัมมำคำรวะ และปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้โซนจัดแสดงนิทรรศกำรเรื่อง 1. ร่ำงกำยของฉัน 2. เรื่องของฉัน 3. ครอบครัวของฉัน 4. ฉันและคนอื่นๆ 5. ลำนกิจกรรม 6. ห้องฉำยภำพยนตร์เรียนรู้เรื่องรำวเกี่ยวกับโลกที่เป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่ง ในขณะที่โลกหมุนไปตำมยุคสมัยเรำต้องเรียนรู้ควำมเป็นไปและควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจำกฝีมือของมนุษย์ และธรรมชำติ รู้จักศิลปะกำรอยู่ร่วมกันของคนหลำกหลำยวัฒนธรรม ควำมเอื้ออำทร กำรมีน้ ำใจไมตรีต่อกัน ในฐำนะที่เรำเป็นพลเมืองและพลโลก เพื่อพิทักษ์โลกใบนี้ให้สวยงำมสืบไปโซนจัดแสดงนิทรรศกำรเรื่อง1. อวกำศ จักรวำล โลก2. ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น วิกฤตโลก3. กำรตระหนักถึงกำรแก้ปัญหำ กำรช่วยรักษำโลก4. Activity-Creative Zoneอาคาร 2 : กรุงเทพฯ...มหานครแห่งความหลากหลาย(Our Home : The City of Diversity) เรียนรู้ประวัติควำมเป็นมำ เพื่อเข้ำใจควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนสู่สังคมใหญ่ เข้ำใจปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิธีกำรเอำตัวรอดจำกภัยพิบัติ เพื่อหำวิธีท ำให้กรุงเทพฯ สวยงำม สะอำดปรำศจำกมลพิษ ให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนสืบไปโซนจัดแสดงนิทรรศกำรเรื่อง1. เสน่ห์บ้ำนสวนย่ำนฝั่งธน 2. วิกฤตสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ3. มลพิษใกล้ตัว 4. ควำมหลำกหลำยในกรุงเทพฯ5. ควำมสวยงำมของกรุงเทพฯ 6. ห้องชมภำพยนตร์สิ่งแวดล้อม- 25 -กิจกรรมพิเศษศิลปะนันทนำกำร DIY (ฉันท ำเอง)หลำกหลำยประเภท ไม่ว่ำจะเป็นผ้ำมัดย้อม กลิ้งสี เป็นต้นระเบียบการเข้าใช้บริการ? ลงทะเบียน ณ เคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์ ชั้น 1 ก่อนเข้ำใช้บริกำร? กรุณำฝำกกระเป๋ำและสิ่งของที่จุดรับฝำกกระเป๋ำ ชั้น 1? ขณะท ำกิจกรรมหรือใช้อุปกรณ์ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้ กรุณำปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่และใช้ด้วยควำมระมัดระวังเพื่อป้องกันกำรช ำรุดหรือเสียหำย? เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จแล้ว ขอควำมร่วมมือช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้ำที่ให้เรียบร้อย? ขอควำมร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลำนและเด็กเล็กขณะเข้ำใช้บริกำร และชมนิทรรศกำรอย่ำงระมัดระวัง เพื่อควำมปลอดภัย? ขอควำมร่วมมือช่วยกันดูแลรักษำอุปกรณ์ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนให้ผู้อื่นได้ใช้บริกำรต่อไป? กรุณำอย่ำส่งเสียงดังรบกวนผู้เข้ำใช้บริกำรท่ำนอื่น? ห้ำมน ำอำหำร เครื่องดื่มทุกชนิด สุรำ สิ่งเสพติด และสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ำมำภำยในศูนย์กำรเรียนรู้ส ำหรับครอบครัว? ขอควำมร่วมมือช่วยกันรักษำควำมสะอำดขณะเข้ำใช้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้วัน เวลาท าการวันอังคำร-วันอำทิตย์ เวลำ 10.00 - 16.00 น.************************************************************************************************ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหำนคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)ถนนประชำอุทิศ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร 10140โทรศัพท์ 0 2426 3623

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อช่วยกำหนดทิศทางการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุภารกิจของหน่วยงาน ในการนี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการนำด้านและมิติที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แก่ ด้านที่ ๓ เมืองที่มีความเข้มแข้งทางสังคมและเอื้ออาทร ด้านที่ ๕ เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ด้านที่ ๖ เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา ด้านที่ ๗ เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน และด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเพื่อแสดงความสำเร็จของเป้าประสงค์ ตลอดจนกำหนดโครงการและกิจกรรม เพื่อช่วยสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งในด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ สภาพพื้นที่ ภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน นำมาใช้ในการวางแผนที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สมดังวิสัยทัศน์ ที่ให้บุคลากรทุกคนในองค์กร ได้มองเห็นภาพแห่งการพัฒนาร่วมกัน คือ “พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ด้วยกีฬาและนันทนาการ ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครด้านการท่องเที่ยวระดับโลก”สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมทั้งด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด พัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ ๑) สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง การเงินและบัญชี การงบประมาณการพัสดุ การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานประชาสัมพันธ์ งานออกแบบ งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ ๒) กองนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประสานการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ การส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านนันทนาการ การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ๓) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมนันทนาการขั้นพัฒนาทักษะและขั้นสูงการพัฒนาผู้นำเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ให้บริการด้านอาคารสถานที่ในการจัดประชุม สัมมนา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การควบคุมดูแลการใช้อาคารสถานที่สนามกีฬาและอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้มารับบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด การส่งเสริมงานด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ด้านการพัฒนาเยาวชนของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ๔) กองนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ และส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาวชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเยาวชนและประชาชน ให้บริการห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และความบันเทิงในยามว่าง จัดทำโครงการเกี่ยวกับห้องสมุด ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนและศูนย์เยาวชน ๕) กองการกีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและการดำเนินงาน ด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร การกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการดำเนินงานด้านกีฬา ลานกีฬาและศูนย์กีฬาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานและการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยให้การฝึกสอนแก่บุคคลทั่วไป และเยาวชนที่ความสามารถพิเศษ การคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร การจัดการแข่งขันสนับสนุนและประสานงานการดำเนินงาน ด้านกีฬากับสมาคม และองค์กรเครือข่ายส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬา๖) กองการสังคีต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรเลงดนตรีไทย และดนตรีสากลในรายการดนตรีสำหรับประชาชน และการบรรเลงในงานพิธีการของกรุงเทพมหานคร การแต่งเพลงและเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ งานของกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ดนตรีไทย ฝึกอบรมและส่งเสริมการสอนวิชาการดนตรีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ ครู นักเรียน เยาวชน ผู้นำศูนย์เยาวชน และประชาชนทั่วไป จัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการฝึกอบรม การจัดการแข่งขันดนตรีและการขับร้อง การให้บริการด้านการเรียบเรียงเสียงประสาน การบันทึกเสียง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ๗) กองการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ๘) กองวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ความเป็นไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เด็ก หอศิลป์ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในทุกระดับโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวัฒนธรรมภาพแสดงโครงสร้างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครอัตรากำลังจำแนกตามส่วนราชการสังกัดข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวคนครองคนว่างรวมคนครองคนว่างรวมคนครองคนว่างรวมผอ.สวท.และ รผอ.สวท. ๓-๓------สำนักงานเลขานุการ๕๐๓๕๓๑๕๑๑๖๓๑๔กองนโยบายและแผนงาน๑๗๒๑๙๓-๓๑-๑ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)๓๖๕๔๑๔๘๓๕๑-๖๖กองนันทนาการ๒๓๗๓๖๒๗๓๑๑๗๔๑๒๑๒๔๑๑๓๕กองการกีฬา๙๖๗๑๐๓๙๑๓๙๔๔๖๒๐๖๖กองการสังคีต๖๗๗๗๔๑๖๒๑๘๕๒๗กองการท่องเที่ยว๓๑๖๓๗๗-๗๔๗๕๕๒กองวัฒนธรรม๑๖๓๑๙๒-๒๑-๑รวม๕๕๓๖๙๖๒๒๒๙๙๑๓๓๑๒๑๒๗๔๕๑๗๒ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศูนย์บริการในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร มีการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกรุงเทพมหานคร มีการให้บริการศูนย์กีฬา จำนวน ๑๐ แห่ง ศูนย์เยาวชน จำนวน ๓๕ แห่ง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ๓๖ แห่ง ศูนย์ฝึกดนตรี ๑ แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ๒ แห่ง และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง นอกจากนี้ ยังมี การพัฒนาเส้นทางจักรยาน ในสวนสาธารณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมครอบครัวของกรุงเทพมหานครให้เพิ่มมากขึ้น ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ให้บริการด้านกีฬาที่ได้มาตรฐานทั้งการจัดการแข่งขันและสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ให้บริการได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส กรีฑา ว่ายน้ำ ลีลาศ เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง มวยไทย-มวยสากล เทควันโด ยูโด แอโรบิค โยคะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (เวทเทรนนิ่ง) และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ ภายในศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำขนาดใหญ่ ยังมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำให้บริการ ได้แก่ เรือใบ (Sailboat) วินด์เซิร์ฟ (Windsurfing) เรือพาย (แคนู/คยัค, กรรเชียง, เรือยาวประเพณี ๕ ฝีพาย และเรือยาวมังกร ๑๐ ฝีพาย) ฟุตซอลบนพื้นน้ำศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยได้จัดสร้างศูนย์เยาวชนมิติใหม่ ที่มีความสวยงามและทันสมัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการอินเตอร์เน็ต รวมทั้งกิจกรรม กีฬา และนันทนาการหลากหลายรูปแบบครอบวงจร อาทิ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฎศิลป์ไทย-สากล ห้องอ่านหนังสือ ทัศนศึกษา ค่ายพักแรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในกลุ่มเยาวชนอีกทางหนึ่ง สำหรับศูนย์เยาวชนมิติใหม่มีความสวยงาม และทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง ประกอบด้วย อาคารกิจกรรม อาคารกีฬาในร่ม และสระว่ายน้ำ ให้บริการอินเตอร์เน็ต พร้อมด้วยกิจกรรม กีฬา และนันทนาการหลากหลาย ครบวงจร อาทิ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย – สากล ห้องอ่านหนังสือ กิจกรรมทัศนศึกษา ค่ายพักแรม ซึ่งเด็ก เยาวชน และครอบครัวสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ในศูนย์เยาวชนต่าง ๆ ยังมีการจัดสอนกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา โดยจัดการสอนปีละ ๔ รุ่น ระยะเวลารุ่นละ ๓ เดือน ได้แก่ กิจกรรมพลศึกษา อาทิ เทเบิลเทนนิส ลีลาศ แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ว่ายน้ำ เทควันโด โยคะ ฯลฯ กิจกรรมนาฏศิลป์และดนตรี อาทิ เชียร์ลีดเดอร์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฎศิลป์ไทย ฯลฯ คหกรรม อาทิ สอนเย็บปักถักร้อย การประดิษฐ์ดอกไม้ ศิลปะ อาทิ การวาดภาพระบายสี การเพ้นท์เสื้อลานชีวิตใหม่ในวันหยุด อาทิ กิจกรรมด้านศิลปะ ด้านคหกรรม ด้านดนตรี - นาฏศิลป์ กิจกรรมบนเวที และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ศูนย์เยาวชนในสังกัดกองนันทนาการเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดให้บริการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.วันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็น "มหานครแห่งการอ่านและการเรียนรู้” จึงจัดสร้างห้องสมุดแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ที่มีความทันสมัยและขยายบริการห้องสมุดประชาชนให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนในการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม พร้อมหวังให้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นทั้งขุมทรัพย์ทางปัญญาและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มิติใหม่ เป็นห้องสมุดภาพลักษณ์ใหม่ จัดสร้างเป็นอาคาร ๓ ชั้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกวัย โดยมีรูปแบบที่ทันสมัยและสวยงาม มีเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ครบวงจร และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงได้รับความรู้และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีสภาพแวดล้อมที่สดชื่น สวยงาม ทั้งนี้ ห้องสมุดมิติใหม่เปิดให้บริการในวันอังคารเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. และวันอาทิตย์เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์งดบริการ โดยทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ด้านการดนตรี กองการสังคีตให้บริการจัดแสดงดนตรี ฝึกสอนดนตรีและขับร้อง ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)๑. มหานครปลอดภัยลำดับที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน๑.จำนวนลานแอโรบิกได้รับการยกระดับในปี ๒๕๕๙๔๐ ลาน๕๐ ลาน๒.จำนวนกิจกรรมการแข่งขัน (Contests) เพื่อพัฒนาความสามารถและความสนใจทางด้านดนตรีและการกีฬาของคนรุ่นใหม่๓ กิจกรรม๑๓ กิจกรรม๓.ร้อยละของชาว กทม. มีดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๔๕ร้อยละ ๔๙.๘๔๓๔.ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรงร้อยละ ๗๐ร้อยละ ๗๐.๒๐๕.ร้อยละของชาว กทม.ที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการว่าเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันร้อยละ ๑๕ร้อยละ ๓๗.๔๐๖.ร้อยละของศูนย์กีฬาได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานกองการกีฬาร้อยละ ๑๐๐ร้อยละ ๑๐๐๗.ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการร้อยละ ๔๕ร้อยละ ๘๓.๗๕๘.ร้อยละของสถานที่จัดนันทนาการ มีอุปกรณ์สถานที่และสิ่งอำนวย ความสะดวกได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานกองนันทนาการร้อยละ ๙๕ร้อยละ ๙๗.๐๖๙.จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/หรืออาชีพต่อปี๑๕ ครั้ง๑๕ ครั้ง๑๐.จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม๓๐ ทุน๓๖ ทุน๑๑.ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๙๒.๑๑๑๒.จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี๑๕ ครั้ง/ช่องทาง๒๑ ครั้ง/ช่องทาง๑๓.ร้อยละของบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการทั้งหมดได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ/ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน/ปีร้อยละ ๔๐ร้อยละ ๔๕.๕๓๑๔.ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการของ กทม.ร้อยละ ๗๐ร้อยละ ๗๒.๐๑๕.ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการในสถานบริการด้านการกีฬาและนันทนาการกรุงเทพมหานครร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๘๐.๐๓๒. มหานครสำหรับทุกคนลำดับที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน๑.จำนวนสมาชิกและภาคีเครือข่ายห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ หรือเพิ่มขึ้น๒,๒๗๖ คนร้อยละ ๔๒.๘๒/เพิ่มขึ้น ๖,๔๙๘ คน๒.จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน๑๗ แหล่ง๑๙ แหล่ง๓.การเผยแพร่ข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของ กทม. ผ่านทางเว็บไซต์ สวท. เป็น ๒ ภาษา และเสนอเรื่องการเรียนรู้เป็นสาระวิชาการ๕ เรื่อง๕ เรื่อง๔.จำนวนครั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร๕๐๐ ครั้ง/ปี๔,๑๔๘ ครั้ง/ปี๕.จำนวนพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมสำหรับการเรียนรู้วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ๘ พื้นที่ /๗๐ กิจกรรม๑๐ พื้นที่/๘๖ กิจกรรม๖.อัตราจำนวนผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้และความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๘๔.๔๔๗.จำนวนแหล่งข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมและใช้ประโยชน์๙ แหล่ง๑๑ แหล่ง๘.จำนวนกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมระดับเขต๖ เครือข่าย๖ เครือข่าย๙.จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูต่อปี๘ แหล่ง๑๑ แหล่ง๑๐.จำนวนศิลปะการดนตรีได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชนกรุงเทพมหานคร๑๒๐ ครั้ง/ปี๑๒๐ ครั้ง/ปี๑๑.จำนวนชุมชนหรือองค์กรทางศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของไทย/วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญทางประเพณีต่อปี๑๕ ชุมชนหรือองค์กร/ปี๑๕ ชุมชนหรือองค์กร/ปี๓. มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ลำดับที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน๑.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ซึ่งสนับสนุนแนวคิด Bangkok Smile และ Charming Bangkok & Charming ASEAN ตามแผนงานที่กำหนดร้อยละ ๑๐๐ร้อยละ ๑๐๐๒.จัดมหกรรมการท่องเที่ยวต้อนรับอาเซียนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง๑ ครั้ง๕ ครั้ง๓.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ และชุมชนพื้นที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว๙ เส้นทาง๑๙ เส้นทาง๔.เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสื่อสารสู่การเป็นประชาคมอาเซียนร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๘๗.๗๖๕.กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศรู้จัก “Bangkok Smile” และให้การยอมรับเป็น Brand บ่งบอกถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกและสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองกรุงเทพฯ ได้อย่างถูกต้องร้อยละ ๖๐ร้อยละ ๙๒.๙๐๖.นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ พึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง - สูงมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ร้อยละ ๘๙.๖๒๙๗.ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ร้อยละ ๓๒.๑๔๘.โครงการและมาตรการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวได้รับการจัดสรรงบประมาณ และนำไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๑๐๐๙.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการส่งเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้าร้อยละ ๑๐๐ร้อยละ ๑๐๐๔. การบริหารจัดการและมิติ ๒ - ๔ลำดับที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงาน๑.การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครในกิจกรรมที่จัดโดยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๑๐๐๒.ผลคะแนนการประเมินผล การปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด๘๐ คะแนน๑๐๐ คะแนน๓.ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการปรับปรุงและซ่อมแซมงานก่อสร้างสถานบริการในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ร้อยละ ๘๐ร้อยละ ๑๐๐๔.ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)ร้อยละ ๗ร้อยละ ๖.๕๒๕.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวระดับ ๖ระดับ ๔.๐๑๖๖.ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการระดับ ๘ระดับ ๗.๙๑๔๗.ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับ ๕ระดับ ๕๘.ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานครระดับ ๕ระดับ ๔.๒๖๒๙.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาภาพแวดล้อมในการทำงานระดับ ๕ระดับ ๕๑๐.ร้อยละของความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ- ร้อยละของความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน- ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม- ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปีร้อยละ ๑๔ร้อยละ ๕ร้อยละ ๗ร้อยละ ๒ร้อยละ ๑๐.๓๒๙ร้อยละ ๔.๔๙๖ร้อยละ ๓.๙๑๕ร้อยละ ๑.๙๑๘๑๑.คะแนนความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน- คะแนนความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง - คะแนนความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ๒๕๕๘ ทันเวลาและถูกต้อง๕ คะแนน๕ คะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ๑. ด้านกีฬาและนันทนาการ สภาพภายในองค์กรจุดแข็ง (Strengths)จุดอ่อน (Weaknesses)๑. สวท. มีนโยบายในการปรับปรุงศูนย์เยาวชนให้ทันสมัย การเพิ่มจำนวนกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน๒. ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา มีบุคลากรวิชาชีพเฉพาะในการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้แก่ประชาชนทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ๓. การใช้สถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับเอกชน๑. ไม่มีแผนแม่บทด้านนันทนาการของกรุงเทพมหานครเป็นยุทศาสตร์ในการพัฒนาด้านนันทนาการ๒. อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชนที่เปิดให้บริการแห่งใหม่ และศูนย์กีฬา ๓. สถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของ กทม. มีจำนวนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๔. กระบวนการการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ระยะเวลามากเนื่องจากต้องเป็นไปตามระเบียบของราชการ๕. การจัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหาได้ยาก เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสภาพภายนอกองค์กรโอกาส (Opportunities)อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)๑. ผู้บริหาร กทม. มีนโยบายให้ความสำคัญในด้านกีฬาและการออกกำลังกายโดยการเพิ่มศูนย์กีฬาและลานกีฬาให้หลากหลายทุกมุมเมือง ๒. กทม. ให้การส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๓ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ทำให้การบริการและกิจกรรมด้านกีฬาต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย๔. กระแสนิยมคนวัยหนุ่มสาวหันมาสนใจดูแลรูปร่างมากขึ้น๑. การจราจรที่ติดขัด การเดินทางมาใช้บริการที่สถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการใช้เวลามาก๒. วิถีชีวิตของประชาชนปัจจุบันที่ใช้เวลาหมดไปกับอินเทอร์เนต สื่อสังคมออนไลน์๒. ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยสภาพภายในองค์กรจุดแข็ง (Strengths)จุดอ่อน (Weaknesses)๑. การบริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และบ้านหนังสือมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ประจำทุกห้องสมุด และบ้านหนังสือ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ และเป็นเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งร่วมกัน๒. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เช่น การทำบัตรสมาร์ทการ์ด การยืม การคืน สืบค้นด้วยระบบ Electronic ทำให้การมาใช้บริการมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น๓. สวท. มีห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ให้บริการจำนวน ๓๖ แห่ง รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ๗ คัน๔. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ๑. การจัดหาพื้นที่ในการจัดตั้งห้องสมุดฯ และบ้านหนังสือที่มีความเหมาะสมในกรุงเทพมหานครหาได้ยากเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ทำให้ไม่มีห้องสมุดครบทุกพื้นที่เขต๒. งบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอสภาพภายนอกองค์กรโอกาส (Opportunities)อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)๑. กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์๒. สถาบันภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ การจัดงานหนังสือนานาชาติ เป็นต้น๓. ประชาชนนิยมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทำให้กรุงเทพมหานครมีช่องทางในการเผยแพร่สื่อเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ทาง online เพิ่มขึ้น๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน๒. วิถีชีวิตของคนเมืองที่เร่งรีบและการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้โอกาสในการเรียนรู้ตามอัธยาศัยลดน้อยลง ๓. ด้านวัฒนธรรมสภาพภายในองค์กรจุดแข็ง (Strengths)จุดอ่อน (Weaknesses)๑. มีแผนวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการงานด้านวัฒนธรรม๒. กรุงเทพมหานครมีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสภาวัฒนธรรมเขต สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเยาวชนเขต ๑. บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจำนวนไม่เพียงพอ๒. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านวัฒนธรรมที่เป็นระบบ๓. การบูรณาการงานด้านวัฒนธรรมกับสำนักงานเขตไม่เพียงพอ เนื่องจากสำนักงานเขตไม่มีฝ่ายที่รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมโดยตรง๔. แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมส่วนใหญ่ขาดความน่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสภาพภายนอกองค์กรโอกาส (Opportunities)อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)๑. มีกลุ่มประชาชน ชุมชนที่ให้ความสนใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูสืบสานประเพณีอันดีงาม๒. แนวคิดการนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยว๓. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประชาชนให้การยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่มีการกีดกันทางวัฒนธรรม๑. อิทธิพลของเทคโนโลยีสื่อวัฒนธรรมข้ามชาติมีผลต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ทำให้ขนบธรรมเนียม ประเพณี จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมความเป็นไทยเปลี่ยนแปลงไป๔. ด้านการท่องเที่ยวสภาพภายในองค์กรจุดแข็ง (Strengths)จุดอ่อน (Weaknesses)๑. กรุงเทพมหานครมีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ๒. สวท.มีส่วนราชการที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ๑. แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในความดูแลของหลายหน่วยงานทำให้การพัฒนาทำได้ยากและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว อาทิ ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน แผนที่แหล่งท่องเที่ยว ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ๓. ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่๔. บุคลากรด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ยังมีไม่เพียงพอและขาดความรู้ความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยว๕. การสนับสนุนงบประมาณในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอสภาพภายนอกองค์กรโอกาส (Opportunities)อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)๑. กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวในระดับโลก จะเห็นได้จากกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลอันดับหนึ่งเมืองจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด ประจำปี ๒๕๕๙๒. รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยว๑. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวยังไม่ดีพอ ทำให้เกิดปัญหาด้านการล่อลวง และอาชญากรรม ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหรือองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆ๔.๕ ด้านการบริหารจัดการสภาพภายในองค์กรจุดแข็ง (Strengths)จุดอ่อน (Weaknesses)๑. มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานในการให้บริการในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุกแห่ง รวมทั้งในศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ทำให้บริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น๒. มีการนำเทคนิคการบริหารมาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี สารสนเทศแก่บุคลากรมาประยุกต์ใช้ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑. ไม่มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์เยาวชนในพื้นที่ต่างๆ กับส่วนกลาง ทำให้ขาดความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารระหว่างส่วนราชการ๒. ยังไม่มีการจัดทำชุดข้อมูลที่สนับสนุนการจัดทำแผนและการบริหารจัดการ๓. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกทม. สภาพภายนอกองค์กรโอกาส (Opportunities)อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)๑. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นโอกาสให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสามารถนำมาปรับปรุง การบริหารและการบริการให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นได้๑. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบายต่างๆ อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ วิสัยทัศน์ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานคร ด้านกีฬา นันทนาการ ดำรงไว้ ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครด้านการท่องเที่ยวระดับโลกพันธกิจ ๑. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและอยู่คู่กับสังคมไทย ๒. พัฒนาการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน ๔. มุ่งเสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๕. สร้างสรรค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งดนตรี ด้วยการจัดแสดงดนตรีสำหรับประชาชน และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้และจัดให้มีการแข่งขันและดนตรีทุกระดับเป้าหมาย๑. ด้านที่ ๓ เมืองที่มีความเข้มแข้งทางสังคมและเอื้ออาทร มิติที่ ๓.๒ เด็ก สตรี และครอบครัว เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑เด็กและเยาวชนได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ๒. ด้านที่ ๕เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มิติที่ ๕.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๒ ทำการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๓ พัฒนาคุณภาพบริการการท่องเที่ยว เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๔ ทำตลาดส่งเสริมการจัดประชุม การจัดงาน และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ (MICE) ๓.ด้านที่ ๖ เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา มิติที่ ๖.๑ศิลปะและวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๒เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มิติที่ ๖.๒กีฬาและนันทนาการเป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑ประชาชนสามารถเรียนรู้ทักษะทางกีฬาและนันทนาการได้ตามความสนใจ เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๒ ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึง เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๓กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๔ประชาชนใช้ชีวิตในเมืองอย่างสนุกสนานรื่นเริง ๔.ด้านที่ ๗เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน มิติที่ ๗.๒การศึกษาตามอัธยาศัย เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑เปิดสอนวิชาระยะสั้นตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของประชาชน เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๒ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๓ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าที่หลากหลาย๕.ด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนมิติที่ ๙.๒การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป้าประสงค์ที่ ๙.๒.๑การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพมิติที่ ๙.๔การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณเป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๒เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดทำ การติดตามและการประเมินผลแผนผลการดำเนินงานหลัก ตัวชี้วัดตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์๑. ร้อยละของรายงานที่ได้จากการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ได้รับการเผยแพร่(แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลท่องเที่ยว (แผนกทม. ๖๐) (ผลลัพธ์)๓. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) (ผลผลิต)๔. กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศรู้จัก “Bangkok Smiles” และให้การยอมรับเป็น Brand ที่บ่งบอกถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกและสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวยอดนิยม ของเมืองกรุงเทพฯ ได้อย่างถูกต้อง (แผนกทม. ๖๐) (ผลลัพธ์)๕. เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้ ด้านการท่องเที่ยว (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) (ผลลัพธ์)๖. นักท่องเที่ยวมีความประทับใจพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง – สูงมาก(แผนกทม. ๖๐) (ผลลัพธ์)๗. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๘. จำนวนพื้นที่เพื่อการแสดงตัวของกลุ่มคนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๙. ความพึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ (แผนกทม. ๖๐) (ผลลัพธ์)๑๐. ชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๑๑. ร้อยละของประชาชนที่อบรมเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางกีฬาและนันทนาการมีทักษะทางกีฬาและนันทนาการ (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๑๒. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) (ผลผลิต)๑๓. ร้อยละของสถานบริการด้านนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) (ผลผลิต)๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) (ผลผลิต)๑๕. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (แผนกทม. ๖๐) (ผลลัพธ์)๑๖. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) (ผลผลิต)๑๗. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๑๘. จำนวนรางวัลชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครได้รับจากการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๑๙. จำนวนครั้งของความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกีฬาและนันทนาการในระดับนานาชาติ/ ปี(แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒๐. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร/ปี (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒๑. จำนวนสารของการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ /ปี (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ (แผนกทม. ๖๐) (ผลลัพธ์)๒๓. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒๔. จำนวนสมาชิกผู้ใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒๕. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒๖. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดได้รับการพัฒนา (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒๗. แหล่งเรียนรู้/แหล่งค้นคว้าได้รับการพัฒนาปรับปรุง (แผนกทม. ๖๐) (ผลผลิต)๒๘. ร้อยละของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) (ผลลัพธ์)๒๙. ร้อยละความสำเร็จของการหาแนวทางในการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและการบริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ตัวชี้วัดหน่วยงาน) (ผลผลิต)ตัวชี้วัดตามภารกิจงานประจำพื้นฐาน๑. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ (กกท.)๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (กวธ.)๓. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา (กกฬ.)๔. จำนวนครั้งในการแสดงดนตรีและการประกวดดนตรี เพื่อเผยแพร่ศิลปะการดนตรีให้กับประชาชน (กกส.)๕. ค่าเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนในศูนย์เยาวชนซึ่งจัดโดยกองนันทนาการ (กนท.) ๖. จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจัดโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (ศยช.)มาตรการและโครงการ/กิจกรรมส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะด้านที่ ๓เมืองที่มีความเข้มแข้งทางสังคมและเอื้ออาทร มิติที่ ๓.๒ เด็ก สตรี และครอบครัวเป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะ ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมาตรการที่ ๓.๒.๑.๑ เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ในเด็กและเยาวชน โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการส่งทูตผู้นำเยาวชนโลกและข้าราชการเข้าร่วม การประชุม One Young World Summit 2017๑,๐๔๒,๖๐๐กน.สวท.ม. ๓.๒.๑.๑๒. โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร * (นโยบาย ผว.กทม.)๔๔๙,๖๐๐ศยช.ม. ๓.๒.๑.๑ด้านที่ ๕เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มิติที่ ๕.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวมาตรการที่ ๕.๑.๑.๓ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และโฆษณาการท่องเที่ยว มาตรการที่ ๕.๑.๑.๔ ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก๒,๗๐๐,๐๐๐กกท.ม. ๕.๑.๑.๓๒. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลท่องเที่ยวไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๑.๓๓. กิจกรรมจัดการข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยววิถีถิ่นไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๑.๔ เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๒ ทำการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว *มาตรการที่ ๕.๑.๒.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศมาตรการที่ ๕.๑.๒.๒ เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ * มาตรการที่ ๕.๑.๒.๓ จัดเทศกาลมหกรรมการแสดงและการแข่งขันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว มาตรการที่ ๕.๑.๒.๔ ดำเนินการตามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยววีถีพอเพียงย่านกรุงรัตนโกสินทร์ * (นโยบาย ผว.กทม.)ไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๑๒. กิจกรรมการสนับสนุนการจัดเทศกาลมหกรรม การแสดงและการแข่งขันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๓๓. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง๑,๗๐๓,๗๐๐กกท.ม. ๕.๑.๒.๔โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีประจำปีกรุงเทพมหานคร๑๒,๕๐๐,๐๐๐กกท.ม. ๕.๑.๒.๑๒. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกใหญ่ - ธนบุรีไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๑๓. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกน้อย ตลิ่งชัน ไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๑๔. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเยาวราช บางรัก ไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๑๕. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านหนองจอก - ลาดกระบังไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๑๖. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระนคร นางเลิ้ง ไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๑๗. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระโขนง - ประเวศไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๑๘. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านธนบุรีตอนนอก ไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๑๙. กิจกรรมการสนับสนุนหรือเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๒๑๐. กิจกรรมสำรวจการรู้จัก “Bangkok Smile”และให้การยอมรับเป็น Brand ที่บ่งบอกถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๒.๓ เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๓ พัฒนาคุณภาพบริการการท่องเที่ยวมาตรการที่ ๕.๑.๓.๒ อบรมให้มีความรู้ภาษาอังกฤษและข้อมูลการท่องเที่ยวมาตรการที่ ๕.๑.๓.๓ จัดประชุมสัมมนาแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาตรการของหน่วยงานที่ ๕.๑.๓.๔ สำรวจความพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยว (มน.) มาตรการของหน่วยงานที่ ๕.๑.๓.๕ พัฒนาทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (มน.) โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๓.๒๒. กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๓.๓โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช้งบประมาณกกท.มน. ๕.๑.๓.๔๒. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกใหญ่ – ธนบุรี (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณกกท.มน. ๕.๑.๓.๕๓. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกน้อย ตลิ่งชัน (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณกกท.มน. ๕.๑.๓.๕๔. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเยาวราช บางรัก (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณกกท.มน. ๕.๑.๓.๕๕. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านหนองจอก – ลาดกระบัง (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณกกท.มน. ๕.๑.๓.๕๖. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระนคร นางเลิ้ง (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณกกท.มน. ๕.๑.๓.๕๗. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระโขนง – ประเวศ (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณกกท.มน. ๕.๑.๓.๕๘. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านธนบุรีตอนนอก (ซ้ำ) ไม่ใช้งบประมาณกกท.มน. ๕.๑.๓.๕เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๔ ทำตลาดส่งเสริมการจัดประชุม การจัดงานและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ(MICE) มาตรการที่ ๕.๑.๔.๒ ประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการแสดงสินค้า (MICE) โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)ไม่ใช้งบประมาณกกท.ม. ๕.๑.๔.๒ ด้านที่ ๖ เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา มิติที่ ๖.๑ ศิลปะและวัฒนธรรมเป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาตรการที่ ๖.๑.๑.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี มาตรการที่ ๖.๑.๑.๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี มาตรการที่ ๖.๑.๑.๔ จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาตรการที่ ๖.๑.๑.๕ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมรายงานผลการประสานความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไม่ใช้งบประมาณกวธ.ม. ๖.๑.๑.๑๒. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเครือข่ายด้านวัฒนธรรมไม่ใช้งบประมาณกวธ.ม. ๖.๑.๑.๓๓. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐๒,๖๙๐,๒๐๐กวธ.ม. ๖.๑.๑.๔๔. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีประจำปีกรุงเทพมหานคร (ซ้ำ)๑๒,๕๐๐,๐๐๐กกท.ม. ๖.๑.๑.๕เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๒เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาตรการที่ ๖.๑.๒.๑ จัดแสดง/กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครมาตรการที่ ๖.๑.๒.๒ จัดแสดง/กิจกรรมหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร๑,๐๗๔,๙๐๐กวธ.ม. ๖.๑.๒.๑๒. การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร๔๕,๐๐๐,๐๐๐(เงินอุดหนุน)กวธ.ม. ๖.๑.๒.๒๓. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณกวธ.ม. ๖.๑.๒.๑ม. ๖.๑.๒.๒ มิติที่ ๖.๒กีฬาและนันทนาการเป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑ประชาชนสามารถเรียนรู้ทักษะทางกีฬาและนันทนาการได้ตามความสนใจมาตรการที่ ๖.๒.๑.๑ เปิดสอนกีฬาขั้นพื้นฐานในศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร มาตรการที่ ๖.๒.๑.๒ เปิดสอนและจัดประกวดกิจกรรมพื้นฐานทางนันทนาการที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการลูกช้างคัพ๒,๐๐๐,๐๐๐ศยช.ม. ๖.๒.๑.๒โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน๓,๕๒๙,๕๐๐กกฬ.ม. ๖.๒.๑.๑๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)๑,๔๓๒,๘๐๐ศยช.ม. ๖.๒.๑.๒๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน๑๖,๕๙๙,๗๐๐กนท.ม. ๖.๒.๑.๒เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๒ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึง มาตรการที่ ๖.๒.๒.๑ จัดบริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครที่ได้มาตรฐาน มาตรการที่ ๖.๒.๒.๒ จัดบริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครที่ได้มาตรฐาน มาตรการที่ ๖.๒.๒.๓ จัดบริการลานกีฬาที่ได้มาตรฐาน มาตรการที่ ๖.๒.๒.๔ ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มาตรการของหน่วยงานที่ ๖.๒.๒.๖ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่ให้บริการด้านกีฬา นันทนาการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณกกฬ.ม. ๖.๒.๒.๑๒. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณกนท.ม. ๖.๒.๒.๒๓. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย๓.๑ กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร๓.๒ กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา๓.๓ กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิค ๒,๐๐๕,๖๐๐กกฬ.ม. ๖.๒.๒.๓๔. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา๒๘๙,๙๐๐กกฬ.ม. ๖.๒.๒.๔โครงการ/กิจกรรมลงทุนงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๑๖,๗๒๐,๐๐๐กกฬ.มน. ๖.๒.๒.๖๒. ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ๑๘,๗๐๐,๐๐๐กกฬ.มน. ๖.๒.๒.๖๓. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ๑๘,๐๐๐,๐๐๐กกฬ.มน. ๖.๒.๒.๖๔. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ๔,๒๘๐,๐๐๐กกฬ.มน. ๖.๒.๒.๖๕. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ๔๓,๑๐๐,๐๐๐ศยช.มน. ๖.๒.๒.๖๖. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่๕๓,๖๔๐,๐๐๐กนท.มน. ๖.๒.๒.๖๗. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหนองจอก ๖,๙๐๐,๐๐๐กนท.มน. ๖.๒.๒.๖๘. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ๔๘๒,๐๐๐กนท.มน. ๖.๒.๒.๖เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๓กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆมาตรการที่ ๖.๒.๓.๖ ให้รางวัล/ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถโดดเด่น มาตรการของหน่วยงานที่ ๖.๒.๓.๗ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติมาตรการของหน่วยงานที่ ๖.๒.๓.๘สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐(ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น))๔๘๓,๗๕๐ศยช.ม. ๖.๒.๓.๖โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ๑๑๑,๕๖๗,๘๐๐กกฬ.มน. ๖.๒.๓.๗๒. โครงการกีฬาเพื่ออาชีพ๓,๑๙๓,๘๐๐กกฬ.มน. ๖.๒.๓.๘๒. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ๘,๔๓๒,๔๐๐กกฬ.มน. ๖.๒.๓.๘ เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๔ ประชาชนใช้ชีวิตในเมืองอย่างสนุกสนานรื่นเริงมาตรการที่ ๖.๒.๔.๑ จัดแสดงดนตรี มาตรการที่ ๖.๒.๔.๒ ประกวดแข่งขันขับร้องเพลง มาตรการที่ ๖.๒.๔.๓ จัดกิจกรรมนันทนาการไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย มาตรการของหน่วยงานที่ ๖.๒.๔.๔ ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านกีฬา และนันทนาการโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย * (นโยบาย ผว.กทม.)ไม่ใช้งบประมาณกนท.ม. ๖.๒.๔.๓๒. กิจกรรม Bangkok Clear Center * (นโยบาย ผว.กทม.) ไม่ใช้งบประมาณกนท.ม. ๖.๒.๔.๓โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย ๕๐๐,๐๐๐กกส.ม. ๖.๒.๔.๑๒. โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล๕๐๐,๐๐๐กกส.ม. ๖.๒.๔.๑๓. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชน ด้านดนตรีไทยไม่ใช้งบประมาณกกส.ม. ๖.๒.๔.๑๔. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชน ด้านดนตรีสากลไม่ใช้งบประมาณกกส.ม. ๖.๒.๔.๑๕. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร*ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็น “โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช”๒,๐๐๐,๐๐๐กกส.ม. ๖.๒.๔.๒๖. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐ ๓,๕๑๙,๕๐๐กนท.ม. ๖.๒.๔.๓๗. โครงการการแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ๒,๐๐๐,๐๐๐ศยช.ม. ๖.๒.๔.๓๘. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ไม่ใช้งบประมาณศยช.มน. ๖.๒.๔.๔๙. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองนันทนาการ ไม่ใช้งบประมาณกนท.มน. ๖.๒.๔.๔๑๐. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกองการกีฬา ไม่ใช้งบประมาณกกฬ.มน. ๖.๒.๔.๔ ด้านที่ ๗ เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน มิติที่ ๗.๒ การศึกษาตามอัธยาศัยเป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑ เปิดสอนวิชาระยะสั้นตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของประชาชนมาตรการที่ ๗.๒.๑.๑ สอนดนตรีมาตรการที่ ๗.๒.๑.๒ จัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจของประชาชนและเหมาะสมกับสถานการณ์โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร๓,๕๙๔,๐๐๐กกส.ม. ๗.๒.๑.๑๒. โครงการส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร๓,๑๗๐,๒๐๐กนท.ม. ๗.๒.๑.๒โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึก อบรมดนตรี ขับร้องเพลง และโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณกกส.ม. ๗.๒.๑.๑๒. กิจกรรมฝึกอบรมดนตรีและขับร้องเพลงไม่ใช้งบประมาณกกส.ม. ๗.๒.๑.๑๓. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณกนท.ม. ๗.๒.๑.๒เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านมาตรการที่ ๗.๒.๒.๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มาตรการที่ ๗.๒.๒.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR(ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร)๗๙๙,๐๐๐กนท.ม. ๗.๒.๒.๑๒. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดไม่ใช้งบประมาณกนท.ม. ๗.๒.๒.๒โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมเก็บและรายงานสถิติผู้ใช้บริการการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยไม่ใช้งบประมาณกนท.ม. ๗.๒.๒.๒๒. กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครไม่ใช้งบประมาณกนท.ม. ๗.๒.๒.๒เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๓ ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าที่หลากหลาย*มาตรการที่ ๗.๒.๓.๑ บริการพิพิธภัณฑ์เด็ก มาตรการที่ ๗.๒.๓.๒ บริการห้องสมุด และบ้านหนังสือ* มาตรการที่ ๗.๒.๓.๓ พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าให้เหมาะกับการเรียนรู้*โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร*(นโยบาย ผว.กทม.)๑๒,๕๗๕,๐๐๐กนท.ม. ๗.๒.๓.๒ม. ๗.๒.๓.๓๒. ศูนย์การเรียนรู้ “น้ำคือชีวิต” ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนไม่ใช้งบประมาณกกฬ.ม. ๗.๒.๓.๓โครงการ/กิจกรรมพื้นฐานงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)๑๒,๖๕๘,๐๐๐กวธ.ม. ๗.๒.๓.๑๒. โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ)๑๑,๖๕๒,๔๐๐กวธ.ม. ๗.๒.๓.๑โครงการลงทุนงบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. โครงการปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร*(นโยบาย ผว.กทม.)๒๖๗,๑๒๐,๐๐๐กนท.ม. ๗.๒.๓.๒ม. ๗.๒.๓.๓๒. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง๗๙๐,๐๐๐กนท.ม. ๗.๒.๓.๒ม. ๗.๒.๓.๓๓. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง๖๘๖,๐๐๐กนท.ม. ๗.๒.๓.๒ม. ๗.๒.๓.๓๔. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง ๒๓๕๐,๐๐๐กนท.ม. ๗.๒.๓.๒ม. ๗.๒.๓.๓๕. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก๑๙๐,๐๐๐กนท.ม. ๗.๒.๓.๒ม. ๗.๒.๓.๓ ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติที่ ๙.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป้าประสงค์ที่ ๙.๒.๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพมาตรการของหน่วยงานที่ ๙.๒.๑.๖ พัฒนาคุณภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ และด้านการพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมจัดประชุมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ และด้านการพัสดุของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ไม่ใช้งบประมาณสก.สวท.มน. ๙.๒.๑.๖มิติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณเป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๒ เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดทำ การติดตาม และการประเมินผลแผนมาตรการของหน่วยงานที่ ๙.๔.๒.๑ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและการบริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์งบประมาณส่วนราชการเชื่อมโยงกับมาตรการ๑. กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและการบริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ไม่ใช้งบประมาณกน.สวท.มน. ๙.๔.๒.๑ สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ ๑๒ โครงการลำดับที่ชื่อโครงการงบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบ๑.โครงการส่งทูตผู้นำเยาวชนโลกและข้าราชการเข้าร่วม การประชุม One Young World Summit 2017(ม. ๓.๒.๑.๑)๑,๐๔๒,๖๐๐กทม.กน.สวท.๒.โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร* (นโยบาย ผว.กทม.) (ม. ๓.๒.๑.๑)๔๔๙,๖๐๐กทม.ศยช.๓.โครงการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก(ม. ๕.๑.๑.๓)๒,๗๐๐,๐๐๐กทม.กกท.๔.โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง(ม. ๕.๑.๒.๔)๑,๗๐๓,๗๐๐กทม.กกท.๕.โครงการลูกช้างคัพ(ม. ๖.๒.๑.๒)๒,๐๐๐,๐๐๐กทม.ศยช.๖.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา และการออกกำลังกาย(ม. ๖.๒.๒.๓)๒,๐๐๕,๖๐๐กทม.กกฬ.๗.โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา(ม. ๖.๒.๒.๔)๒๘๙,๙๐๐กทม.กกฬ.๘.กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐(ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น))(ม. ๖.๒.๓.๖)๔๘๓,๗๕๐กทม.ศยช.๙.โครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรี กรุงเทพมหานคร(ม. ๗.๒.๑.๑)๓,๕๙๔,๐๐๐กทม.กกส.๑๐.โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร(ม. ๗.๒.๑.๒)๓,๑๗๐,๒๐๐กทม.กนท.๑๑.กิจกรรมBMA BOOK & LIBRARY FAIR (ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร)(ม. ๗.๒.๒.๑ และ ม. ๗.๒.๒.๒)๗๙๙,๐๐๐กทม.กนท.๑๒.*โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร* (นโยบาย ผว.กทม.) (ม. ๗.๒.๓.๒ และ ม. ๗.๒.๓.๓)๑๒,๕๗๕,๐๐๐กทม.กนท.รวมงบประมาณทั้งสิ้น๓๐,๘๑๓,๓๕๐ โครงการประจำพื้นฐาน ๑๗ โครงการลำดับที่ชื่อโครงการงบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบ๑.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีประจำปีกรุงเทพมหานคร(ม. ๕.๑.๒.๑ และ ม. ๖.๑.๑.๕)๑๒,๕๐๐,๐๐๐กทม.กกท.๒.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐(ม. ๖.๑.๑.๔)๒,๖๙๐,๒๐๐กทม.กวธ.๓.โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(ม. ๖.๑.๒.๑)๑,๐๗๔,๙๐๐กทม.กวธ.๔.การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ม. ๖.๑.๒.๒)๔๕,๐๐๐,๐๐๐กทม.กวธ.๕.โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน(ม. ๖.๒.๑.๑)๓,๕๒๙,๕๐๐กทม.กกฬ.๖.โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)(ม. ๖.๒.๑.๒)๑,๔๓๒,๘๐๐กทม.ศยช.๗.โครงการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน(ม. ๖.๒.๑.๒)๑๖,๕๙๙,๗๐๐กทม.กนท.๘.โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(มน. ๖.๒.๓.๗)๑๑๑,๕๖๗,๘๐๐กทม.กกฬ.๙.โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ(มน ๖.๒.๓.๘)๓,๑๙๓,๘๐๐กทม.กกฬ.๑๐.โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ(มน ๖.๒.๓.๘)๘,๔๓๒,๔๐๐กทม.กกฬ.๑๑.โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย (ม. ๖.๒.๔.๑)๕๐๐,๐๐๐กทม.กกส.๑๒.โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล(ม. ๖.๒.๔.๑)๕๐๐,๐๐๐กทม.กกส.ลำดับที่ชื่อโครงการงบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบ๑๓.โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร* ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็น “โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช”(ม. ๖.๒.๔.๒)๒,๐๐๐,๐๐๐กทม.กกส.๑๔.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐ (ม. ๖.๒.๔.๓)๓,๕๑๙,๕๐๐กทม.กนท.๑๕.โครงการการแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (ม. ๖.๒.๔.๓)๒,๐๐๐,๐๐๐กทม.ศยช.๑๖.โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร)(ม. ๗.๒.๓.๑)๑๒,๖๕๘,๐๐๐กทม.กวธ.๑๗.โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ)(ม. ๗.๒.๓.๑)๑๑,๖๕๒,๔๐๐กทม.กวธ.รวมงบประมาณทั้งสิ้น๒๓๘,๘๕๑,๐๐๐ โครงการลงทุน ๑๓ โครงการลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมลงทุนงบประมาณแหล่งงบประมาณกทม./รัฐบาล/อื่นๆส่วนราชการที่รับผิดชอบ๑.โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (มน. ๖.๒.๒.๖)๑๖,๗๒๐,๐๐๐กทม.กกฬ.๒.ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ (มน. ๖.๒.๒.๖)๑๘,๗๐๐,๐๐๐กทม.กกฬ.๓.ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (มน. ๖.๒.๒.๖)๑๘,๐๐๐,๐๐๐กทม.กกฬ.๔.ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ (มน. ๖.๒.๒.๖)๔,๒๘๐,๐๐๐กทม.กกฬ.๕.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (มน. ๖.๒.๒.๖)๔๓,๑๐๐,๐๐๐กทม.ศยช.๖.โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่(มน. ๖.๒.๒.๖)๕๓,๖๔๐,๐๐๐กทม.กนท.๗.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหนองจอก (มน. ๖.๒.๒.๖)๖,๙๐๐,๐๐๐กทม.กนท.๘.ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี (มน. ๖.๒.๒.๖)๔๘๒,๐๐๐กทม.กนท.๙.*โครงการปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร*(นโยบาย ผว.กทม.) (ม. ๗.๒.๓.๒ และ ม. ๗.๒.๓.๓)๒๖๗,๑๒๐,๐๐๐กทม.กนท.๑๐.ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง(ม. ๗.๒.๓.๒ และ ม. ๗.๒.๓.๓)๗๙๐,๐๐๐กทม.กนท.๑๑.ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง(ม. ๗.๒.๓.๒ และ ม. ๗.๒.๓.๓)๖๘๖,๐๐๐กทม.กนท.๑๒.ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง ๒(ม. ๗.๒.๓.๒ และ ม. ๗.๒.๓.๓)๓๕๐,๐๐๐กทม.กนท.๑๓.ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก(ม. ๗.๒.๓.๒ และ ม. ๗.๒.๓.๓)๑๙๐,๐๐๐กทม.กนท.รวมงบประมาณทั้งสิ้น๔๓๐,๙๕๘,๐๐๐ กิจกรรมงานยุทธศาสตร์ ๑๕ กิจกรรมลำดับที่ชื่อกิจกรรมส่วนราชการที่รับผิดชอบ๑.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลท่องเที่ยว (ม. ๕.๑.๑.๓)กกท.๒.กิจกรรมจัดการข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยววิถีถิ่น (ม. ๕.๑.๑.๔)กกท.๓.*กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยววีถีพอเพียงย่านกรุงรัตนโกสินทร์* (นโยบาย ผว.กทม.)(ม. ๕.๑.๒.๑) กกท.๔.กิจกรรมการสนับสนุนการจัดเทศกาลมหกรรม การแสดงและการแข่งขันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (ม. ๕.๑.๒.๓)กกท.๕.กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว(ม. ๕.๑.๓.๒ ) กกท.๖.กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ(ม. ๕.๑.๓.๓)กกท.๗.กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) (ม. ๕.๑.๔.๒)กกท.๘.กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร(ม. ๖.๒.๒.๑)กกฬ.๙.กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ม. ๖.๒.๒.๒)กนท.๑๐.*โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย * (นโยบาย ผว.กทม.)(ม. ๖.๒.๔.๓)กนท.๑๑.*กิจกรรม Bangkok Clear Center * (นโยบาย ผว.กทม.) (ม. ๖.๒.๔.๓)กนท.๑๒.กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด(ม. ๗.๒.๒.๒)กนท.๑๓.*ศูนย์การเรียนรู้ “น้ำคือชีวิต” ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน * (นโยบาย ผว.กทม.)(ม. ๗.๒.๓.๓) กกฬ.๑๔.กิจกรรมจัดประชุมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ และด้านการพัสดุ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว(มน. ๙.๒.๑.๖)สก.สวท.๑๕.กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและการบริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว(มน. ๙.๔.๒.๔)กน.สวท. กิจกรรมงานประจำพื้นฐาน ๒๓ กิจกรรมลำดับที่ชื่อกิจกรรมส่วนราชการที่รับผิดชอบ๑.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกใหญ่ - ธนบุรี (ม. ๕.๑.๒.๑ และ มน. ๕.๑.๓.๕)กกท.๒.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกน้อย ตลิ่งชัน (ม. ๕.๑.๒.๑ และ มน. ๕.๑.๓.๕)กกท.๓.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเยาวราช บางรัก (ม. ๕.๑.๒.๑ และ มน. ๕.๑.๓.๕)กกท.๔.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านหนองจอก - ลาดกระบัง (ม. ๕.๑.๒.๑ และ มน. ๕.๑.๓.๕)กกท.๕.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระนคร นางเลิ้ง (ม. ๕.๑.๒.๑ และ มน. ๕.๑.๓.๕)กกท.๖.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระโขนง - ประเวศ (ม. ๕.๑.๒.๑ และ มน. ๕.๑.๓.๕)กกท.๗.กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านธนบุรีตอนนอก (ม. ๕.๑.๒.๑ และ มน. ๕.๑.๓.๕)กกท.๘.กิจกรรมการสนับสนุนหรือเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศ (ม. ๕.๑.๒.๒)กกท.๙.กิจกรรมสำรวจการรู้จัก “Bangkok Smile” และให้การยอมรับเป็น Brand ที่บ่งบอกถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ม. ๕.๑.๒.๓)กกท.๑๐.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยว(มน. ๕.๑.๓.๔)กกท.๑๑.กิจกรรมรายงานผลการประสานความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม(ม. ๖.๑.๑.๑)กวธ.๑๒.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเครือข่ายด้านวัฒนธรรม(ม. ๖.๑.๑.๓)กวธ.๑๓.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(ม. ๖.๑.๒.๑ และ ม. ๖.๑.๒.๒)กวธ.๑๔.กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชน ด้านดนตรีไทย(ม. ๖.๒.๔.๑)กกส.๑๕.กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชน ด้านดนตรีสากล(ม. ๖.๒.๔.๑)กกส.ลำดับที่ชื่อกิจกรรมส่วนราชการที่รับผิดชอบ๑๖.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)(มน ๖.๒.๔.๔)ศยช.๑๗.กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองนันทนาการ (มน ๖.๒.๔.๔)กนท.๑๘.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกองการกีฬา (มน ๖.๒.๔.๔)กกฬ.๑๙.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมดนตรี ขับร้องเพลงและโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร(ม. ๗.๒.๑.๑)กกส.๒๐.กิจกรรมฝึกอบรมดนตรีและขับร้องเพลง(ม. ๗.๒.๑.๑)กกส.๒๑.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร(ม. ๗.๒.๑.๒)กนท.๒๒.กิจกรรมเก็บและรายงานสถิติผู้ใช้บริการการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(ม. ๗.๒.๒.๒)กนท.๒๓.กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร(ม. ๗.๒.๒.๒)กนท.?การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจส่วนที่ ๑ บริการสาธารณะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ เมืองที่มีความเข้มแข็งทางสังคมและเอื้ออาทร มิติที่ ๓.๒ เด็ก สตรี และครอบครัวเป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑ เด็กและเยาวชนได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ในเด็กและเยาวชน (ม. ๓.๒.๑.๑)๑. ร้อยละของรายงานที่ได้จากการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ได้รับการเผยแพร่(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย - รายงาน หมายถึง รายงานที่จัดทำขึ้นจากผลการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ของเด็ก เยาวชน สมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร เครือข่ายสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ One Young World Summit 2017 และ สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร - การเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดหรือร่วมจัดกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ให้เด็ก เยาวชน สมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร เครือข่ายสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้- ได้รับการเผยแพร่ หมายถึง การนำรายงานผลการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เผยแพร่ให้บุคคลอื่นๆ ที่มิได้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้ เช่น การเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ การเผยแพร่โดยการนำเสนอโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้นค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐๑. โครงการส่งทูตผู้นำเยาวชนและข้าราชการเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2017(๑,๐๔๒,๖๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กน.สวท.) ๒. โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร * (นโยบาย ผว.กทม.)(๔๔๙,๖๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(ศยช.)โดยกิจกรรมที่สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้๒.๑. กิจกรรมค่ายสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม วิธีการคำนวณนับจากจำนวนรายงานกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำไปเผยแพร่๒.๒ กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเยาวชนเขตก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒.๓ กิจกรรม “จิตอาสาสมัครค่ายเยาวชนอาสาพยาบาล” สภาเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเยาวชนเขต(ขยายเครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อสังคม) ด้านที่ ๕ เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มิติที่ ๕.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวมาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และโฆษณาการท่องเที่ยว (ม. ๕.๑.๑.๓)ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว(ม. ๕.๑.๑.๔)๒. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลท่องเที่ยว(แผนกทม. ๖๐)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการด้านข้อมูลท่องเที่ยวผ่านช่องทางการให้บริการข้อมูลของกองการท่องเที่ยว- การอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลท่องเที่ยว หมายถึง การให้บริการด้านข้อมูลท่องเที่ยวของกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางการให้บริการข้อมูลของกองการท่องเที่ยว เช่น ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เป็นต้นค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐วิธีการคำนวณ ใช้แบบสอบถาม ถามนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการด้านข้อมูลท่องเที่ยวผ่านช่องทางการให้บริการข้อมูลของกองการท่องเที่ยว จำนวน ๗๕ ชุด/จุดให้บริการ โดยแบ่งเป็น ชาวต่างชาติ ๖๐ ชุด ชาวไทย ๑๕ ชุดความพึงพอใจจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับจะแปลค่าเป็นคะแนน ดังนี้- ความพึงพอใจมากที่สุด = ๕ คะแนน- ความพึงพอใจมาก = ๔ คะแนน- ความพึงพอใจปานกลาง = ๓ คะแนน- ความพึงพอใจน้อย = ๒ คะแนน- ความพึงพอใจน้อยที่สุด = ๑ คะแนน๑. โครงการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก (๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ) (กกท.) ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้๑.๑ ปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (๗๐๐,๐๐๐.-บาท)๑.๒ จัดทำแผนที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๔ ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น) (๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)๒. กิจกรรมจัดการข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยววิถีถิ่น(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)๓. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลท่องเที่ยว (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมวิธีคำนวณร้อยละคะแนนที่ได้ (ความพึงพอใจ) = ผลรวมของคะแนนรายข้อ x ๑๐๐ ? คะแนนเต็มคะแนนรายข้อ = ? (จำนวนผู้ที่พึงพอใจในแต่ละระดับ x ค่าคะแนนแต่ละระดับ)ผลรวมของคะแนนรายข้อ = ผลรวมของคะแนนรายข้อตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายของแบบสอบถามคะแนนเต็ม = ค่าคะแนนสูงสุด x จำนวนข้อ x จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๒ ทำการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว *มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ(ม. ๕.๑.๒.๑)ดำเนินการตามความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง(ม. ๕.๑.๒.๔)๓. การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว หมายถึง บุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานหรือการรวมตัวในลักษณะ อื่นใดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา องค์กรทางวิชาชีพ และองค์กรภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งในกรุงเทพมหานคร หรือต่างประเทศ - การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ หมายถึง การร่วมกันจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร หรือต่างประเทศ เช่น กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว การเข้าร่วมประชุม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนและยุวทูตด้านการท่องเที่ยว เป็นต้นค่าเป้าหมาย ๑๐ กิจกรรมวิธีการคำนวณ นับจากจำนวนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร หรือต่างประเทศ ๑. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว วีถีพอเพียงย่างกรุงรัตนโกสินทร์* (นโยบาย ผว.กทม.) (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)๒. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกใหญ่ - ธนบุรี (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๓. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกน้อย ตลิ่งชัน (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๔. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเยาวราช บางรัก (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๕. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านหนองจอก - ลาดกระบัง (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๖. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระนคร นางเลิ้ง (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๗. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระโขนง - ประเวศ (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)๘. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านธนบุรีตอนนอก (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ๙. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีประจำปีกรุงเทพมหานคร(๑๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ) (กกท.) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้๙.๑ จัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร (๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท)๙.๒ จัดงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) ๙.๓ จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร (๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)๑๐. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง(๑,๗๐๓,๗๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ) (กกท.) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้๑๐.๑ กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities Senior Official Meeting (๒๖๒,๙๐๐.-บาท)๑๐.๒ กิจกรรมการเข้าร่วมประชุม Lower Mekong Tourism Cities Mayors Summit ครั้งที่ ๕ (๓๙๕,๙๐๐.-บาท)๑๐.๓ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนและยุวทูตด้านการท่องเที่ยว(๑,๐๔๔,๙๐๐.-บาท)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน ประเทศและต่างประเทศ (ม. ๕.๑.๒.๒)จัดเทศกาล มหกรรมการแสดง และการแข่งขันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (ม. ๕.๑.๒.๓)๔. กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศรู้จัก “Bangkok Smiles” และให้การยอมรับเป็น Brand ที่บ่งบอก ถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกและสามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองกรุงเทพฯ ได้อย่างถูกต้อง(แผนกทม. ๖๐)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานที่กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดหรือไปร่วมงาน- Bangkok Smiles หมายถึง แนวคิดส่งเสริมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี แม่น้ำลำคลอง อาหาร และการจับจ่ายใช้สอย สุขภาพ และความคุ้มค่าเงิน- การรู้จักและยอมรับ หมายถึง ระดับความประทับใจที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรู้สึกสัมผัสได้และมีต่อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ ด้าน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐วิธีการคำนวณจัดเก็บจากคำตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ตอบแบบสอบถาม ณ ซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๕ ชุด/จุดให้บริการ โดยแบ่งเป็น ชาวต่างชาติ ๖๐ ชุด ชาวไทย ๑๕ ชุด๑.ประเด็นสอบถามการยอมรับ โดยวัดจากความรู้สึกประทับใจพึงพอใจ แบบสอบถามการรับรู้ จำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับจะแปลค่าเป็นคะแนน ดังนี้- รู้สึกประทับใจพึงพอใจมากที่สุด = ๕ คะแนน- รู้สึกประทับใจพึงพอใจมาก = ๔ คะแนน- รู้สึกประทับใจพึงพอใจปานกลาง = ๓ คะแนน๑. กิจกรรมการสนับสนุนหรือเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือต่างประเทศ (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๒. กิจกรรมการสนับสนุนการจัดเทศกาลมหกรรม การแสดงและการแข่งขันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๓. กิจกรรมสำรวจการรู้จัก “Bangkok Smile”และให้การยอมรับเป็น Brand ที่บ่งบอกถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม- รู้สึกประทับใจพึงพอใจน้อย = ๒ คะแนน- รู้สึกประทับใจพึงพอใจน้อยที่สุด = ๑ คะแนนวิธีคำนวณร้อยละคะแนนที่ได้ (ความพึงพอใจ) = ผลรวมของคะแนนรายข้อ x ๑๐๐ ? คะแนนเต็มคะแนนรายข้อ = ? (จำนวนผู้ที่พึงพอใจในแต่ละระดับ x ค่าคะแนนแต่ละระดับ)ผลรวมของคะแนนรายข้อ = ผลรวมของคะแนนรายข้อตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายของแบบสอบถามคะแนนเต็ม = ค่าคะแนนสูงสุด x จำนวนข้อ x จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด๒. ประเด็นสอบถามการเชื่อมโยงโดยถามว่า ๕ ด้านของ Bangkok Smiles สามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองกรุงเทพฯ หรือไม่วิธีคำนวณร้อยละของคะแนนที่ได้ = คะแนนที่ได้ x ๑๐๐ ? คะแนนเต็มคะแนนที่ได้ = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่า ใช่คะแนนเต็ม = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๓ พัฒนาคุณภาพบริการการท่องเที่ยวมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให้มีความรู้ภาษาอังกฤษและข้อมูลการท่องเที่ยว(ม. ๕.๑.๓.๒)๕. เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้ด้านการท่องเที่ยว(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว นักศึกษาฝึกงาน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ กองการท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรที่อยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร และอยู่นอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการให้ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษหรือความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่จัดโดยกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว- ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้ด้านการท่องเที่ยว หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมกิจกรรมให้ความรู้ หรือการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษหรือความรู้ด้านการท่องเที่ยวผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กองการท่องเที่ยวกำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐วิธีการคำนวณจำนวนเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพที่ได้รับความรู้และผ่านเกณฑ์และที่กำหนด x ๑๐๐ ? จำนวนผู้เข้ารับการการพัฒนาศักยภาพทั้งหมด๑. กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)จัดประชุมสัมมนาแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว(ม. ๕.๑.๓.๓)๖. นักท่องเที่ยวมีความประทับใจพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยวในระดับสูง – สูงมาก(แผนกทม. ๖๐)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร - มีความประทับใจพึงพอใจ หมายถึง คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมที่ได้จากการประมวลผลแบบสอบถาม๑. กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยว(มน. ๕.๑.๓.๔)ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐วิธีการคำนวณการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการบริการของแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถาม ณ จุดให้บริการของกองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จุดละ ๗๕ ชุด โดยแบ่งเป็น ชาวต่างชาติ ๖๐ ชุด ชาวไทย ๑๕ ชุด เป็นรายไตรมาส ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับจะแปลค่าเป็นคะแนน ดังนี้- ความพึงพอใจมากที่สุด = ๕ คะแนน- ความพึงพอใจมาก = ๔ คะแนน- ความพึงพอใจปานกลาง = ๓ คะแนน- ความพึงพอใจน้อย = ๒ คะแนน- ความพึงพอใจน้อยที่สุด = ๑ คะแนนวิธีคำนวณร้อยละความพึงพอใจ = คะแนนที่ได้ x ๑๐๐ /คะแนนเต็ม คะแนนรายข้อ = ? (จำนวนผู้ที่พึงพอใจในแต่ละระดับ x ค่าคะแนนแต่ละระดับ) / จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามข้อนั้นผลรวมของคะแนนรายข้อ = ผลรวมของคะแนนรายข้อตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายของแบบสอบถามคะแนนที่ได้ = ผลรวมของคะแนนรายข้อ/จำนวนข้อคะแนนเต็ม = ค่าคะแนนสูงสุด๒. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจการบริการของแหล่งท่องเที่ยว(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)เป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๔ ทำตลาดส่งเสริมการจัดประชุม การจัดงาน และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ (MICE) มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมประสานงาน สนับสนุน และส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการแสดงสินค้า (MICE) (ม ๕.๑.๔.๒) ๗. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- การดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) หมายถึง กองการท่องเที่ยวดำเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ เช่น การสนับสนุนด้านบุคลากร การประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกด้านต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของกองการท่องเที่ยว- ความสำเร็จในการดำเนินการ หมายถึง กองการท่องเที่ยวสามารถดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ งานค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐วิธีการคำนวณ จำนวนโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ดำเนินการส่งเสริมในปี ๒๕๖๐ คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ดำเนินการทั้งหมดในปี ๒๕๖๐หมายเหตุ กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกการรับการสนับสนุนโดยหน่วยงานภายนอก หรือเกิดภัยธรรมชาติ จะไม่นำมานับรวมในการคำนวณความสำเร็จ๑. กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล (MICE) (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)ด้านที่ ๖ เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการ และการกีฬา มิติที่ ๖.๑ ศิลปะและวัฒนธรรมเป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี(ม. ๖.๑.๑.๑)จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ม. ๖.๑.๑.๔)จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (ม. ๖.๑.๑.๕)๘. จำนวนพื้นที่เพื่อการแสดงตัวของกลุ่มคนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย - จำนวนพื้นที่เพื่อการแสดงตัวของกลุ่มคนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง จำนวนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร เช่น พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (จตุจักร) /แห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ลานวัฒนธรรม สวนสาธารณะ รวมถึงสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต กลุ่ม/ตรอก/ย่าน/ชุมชน/ศาสนสถาน ฯลฯ ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าไปมีส่วนร่วมในการประสานงาน การจัดกิจกรรม การฝึกอบรม การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ทั้งด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ฯลฯค่าเป้าหมาย ๑๕ แห่งวิธีการคำนวณนับจำนวนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร รวมถึงสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขตกลุ่ม/ตรอก/ย่าน/ชุมชน/ศาสนสถาน ฯลฯ ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู๑. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๐(๒,๖๙๐,๒๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กวธ.) ๒. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (โครงการซ้ำ) (๑,๐๗๔,๙๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กวธ.) ๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลและงานประเพณีประจำปีกรุงเทพมหานคร (โครงการซ้ำ)(๑๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกท.) ๔. กิจกรรมการรายงานผลการประสานความร่วมมือด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม(ไม่ใช้งบประมาณ)(กวธ.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี (ม. ๖.๑.๑.๓)๙. ความพึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ (แผนกทม. ๖๐)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย - ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยวัดจากคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม- กลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม หมายถึง เครือข่ายของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เช่น สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ชุมชนหรือองค์กรทางศาสนาในพื้นที่เขต ๕๐ เขต หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐วิธีการคำนวณ การจัดเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่ดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ เครือข่ายสูตรคำนวณ ร้อยละความพึงพอใจ = ผลรวมของคะแนนรายข้อ คูณ ๑๐๐ หารด้วยคะแนนเต็มทั้งหมด คะแนนรายข้อ = ? (จำนวนผู้ที่พึงพอใจในแต่ละระดับ x ค่าคะแนนแต่ละระดับ)ผลรวมของคะแนนรายข้อ = ผลรวมของคะแนนรายข้อตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายของแบบสอบถามคะแนนเต็ม = ค่าคะแนนสูงสุด x จำนวนข้อ x จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเครือข่ายด้านวัฒนธรรม(ไม่ใช้งบประมาณ)(กวธ.)เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๒ เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดแสดง/กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(ม. ๖.๑.๒.๑)จัดแสดง/กิจกรรมหอศิลปะ วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(ม. ๖.๑.๒.๒)๑๐. ชาวกรุงเทพฯ มีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ (แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่กองวัฒนธรรม จัดขึ้นหรือมีส่วนร่วมในการจัดขึ้น โดยรวมถึงกิจกรรมที่จัดในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครในปี ๒๕๖๐ค่าเป้าหมาย ๑๒๐ กิจกรรมวิธีการคำนวณนับจากจำนวนกิจกรรมในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และกิจกรรมต่างๆ ที่กองวัฒนธรรมจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๑. โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (โครงการซ้ำ) (๑,๐๗๔,๙๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กวธ.) ๒. การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (๔๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ) (กวธ.) มิติที่ ๖.๒ กีฬาและนันทนาการเป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑ ประชาชนสามารถเรียนรู้ทักษะทางกีฬาและนันทนาการได้ตามความสนใจมาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมเปิดสอนกีฬาขั้นพื้นฐานในศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร (ม. ๖.๒.๑.๑)เปิดสอนและจัดประกวดกิจกรรมพื้นฐานทางนันทนาการที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ม. ๖.๒.๑.๒)๑๑. ร้อยละของประชาชนที่อบรมเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางกีฬาและนันทนาการมีทักษะทางกีฬาและนันทนาการ(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย - อบรมเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ หมายถึง การจัดการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะในศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร และการจัดการอบรมนันทนาการขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะในศูนย์เยาวชนสังกัดกรุงเทพมหานครค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐วิธีการคำนวณร้อยละของประชาชนที่อบรมเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางกีฬาและนันทนาการได้รับความรู้และมีทักษะทางกีฬา = จำนวนประชาชนที่ผ่านการประเมินผลการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะ และการอบรมนันทนาการขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะ คูณหนึ่งร้อย หารจำนวนประชาชนที่เข้ารับการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะ และการอบรมนันทนาการขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนาทักษะทั้งหมด๑. โครงการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน(๓,๕๒๙,๕๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกฬ.)๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)(๑,๔๓๒,๘๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(ศยช.)๓. โครงการลูกช้างคัพ(๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(ศยช.)๔. โครงการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน (๑๖,๕๙๙,๗๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กนท.) เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๒ ประชาชนมีสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึง มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดบริการศูนย์กีฬากรุงเทพมหานครที่ได้มาตรฐาน (ม. ๖.๒.๒.๑)๑๒. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- สถานบริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์กีฬาที่สังกัดกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว- เกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร หมายถึง เกณฑ์ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีองค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้ด้านที่ ๑ ด้านกายภาพ ตามมาตรฐาน ประกอบด้วย (ข้อ ๑ - ๘)๑. มีอาคารสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ทำการและจัดกิจกรรม๒. มีอาคารกีฬาในร่มที่มีสนามกีฬามาตรฐาน มีแสงสว่างเพียงพอต่อการให้บริการ๓. มีสนามกีฬามาตรฐานสำหรับสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสากล อย่างน้อย ๔ ชนิดกีฬา๔. มีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น พื้นที่บริเวณโดยรอบ และภายในศูนย์กีฬา มีการจัดระเบียบ วางแผนผังของสนาม มีป้ายบอกทางและอาคารสถานที่มีระเบียบการใช้สนามกีฬา ตลอดจนการปลูกต้นไม้ ภายในบริเวณลานมีความเป็นระเบียบมีภาชนะรองรับขยะอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีสวนสุขภาพสำหรับให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย และคนพิการ รวมทั้งการจัดทางเท้าและทางเข้าออกอาคารสำหรับคนพิการ๕. มีสระว่ายน้ำมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของสำนักอนามัย๖. มีที่จอดรถสำหรับผู้มาใช้บริการที่สะดวกปลอดภัย และมีที่จอดรถสำหรับคนพิการ๑. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬากรุงเทพมหานคร(ไม่ใช้งบประมาณ)(กกฬ.)ประกอบด้วยศูนย์กีฬา ๑๐ แห่ง๑. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี๒. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์๓. ศูนย์กีฬารามอินทรา๔. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ๕. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช๖. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน๗. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน๘. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๙. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา๑๐. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา*(นโยบาย ผว.กทม.) มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๗. มีห้องสุขาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของสำนักอนามัย และมีห้องสุขาสำหรับคนพิการ๘. มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬา เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง รั้วตาข่ายป้องกันอุบัติเหตุด้านที่ ๒ ด้านบุคลากร มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปฏิบัติงานที่มีทักษะและความรู้ทางด้านกีฬา ประกอบด้วย(ข้อ ๙ - ๑๒)๙. หัวหน้าศูนย์กีฬา๑๐. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางด้านธุรการ๑๑. เจ้าหน้าที่พลศึกษารับผิดชอบการจัดกิจกรรมกีฬา๑๒. อาสาสมัครผู้ฝึกสอนกีฬาอย่างน้อย ๔ คนด้านที่ ๓ ด้านอุปกรณ์ มีอุปกรณ์ด้านกีฬาที่มีความทันสมัยปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับประเภทกีฬาและเพียงพอต่อการให้บริการ มีอุปกรณ์สำนักงานที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน (ข้อ ๑๓)ด้านที่ ๔ ด้านการบริการจัดให้มีการบริการ ดังนี้ (ข้อ ๑๔ - ๑๙)๑๔. ด้านการบริการสนามกลางแจ้งและอาคารกีฬาในร่มสำหรับสมาชิกและผู้ใช้บริการในศูนย์กีฬาตามข้อบัญญัติและระเบียบกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ (ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.) วันเสาร์ - อาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)๑๕. ด้านการจัดกิจกรรมการสอนกีฬา การจัดให้มีหลักสูตรการสอนกีฬาขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกที่สนใจอย่างน้อย ๔ ชนิดกีฬา๑๖. ด้านการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬา การจัดให้มีการฝึกซ้อมแก่สมาชิกที่มีทักษะและความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศมาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๑๗. ด้านการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายโดยการจัดห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายพร้อมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้และแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งการจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อประเมินก่อนและหลังการใช้บริการ๑๘. กิจกรรมพิเศษ เป็นการจัดกิจกรรมโดยสมาชิกของชมรมกีฬาต่างๆ เช่น งานประเพณีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ และการจัดการแข่งขันภายในของชมรม เป็นต้น๑๙. กิจกรรมการจัดการแข่งขันและการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนศูนย์กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆของหน่วยงานและสโมสรกีฬาต่างๆด้านที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการจัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆและการสร้างเครือข่ายด้านกีฬาภายในศูนย์กีฬา (ข้อ ๒๐)เกณฑ์กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของศูนย์กีฬาที่กองการกีฬากำหนดขึ้นโดยได้รับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์กีฬาที่กองการกีฬากำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ (ได้ ๑๗ ข้อขึ้นไปจาก ๒๐ ข้อ)ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ วิธีการคำนวณจำนวนของศูนย์กีฬาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานศูนย์กีฬา x ๑๐๐ จำนวนของศูนย์กีฬาทั้งหมดมาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดบริการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครที่ได้มาตรฐาน (ม. ๖.๒.๒.๒)๑๓. ร้อยละของสถานบริการด้านนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- สถานบริการด้านนันทนาการ หมายถึง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว- เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์เยาวชน ๓๔ แห่ง ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์เยาวชนที่กำหนดโดยกองนันทนาการ โดยเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของศูนย์เยาวชนที่กองนันทนาการกำหนดขึ้น โดยได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เยาชน กำหนดให้แต่ละศูนย์เยาวชนต้องผ่านร้อยละ ๑๐๐ ของเกณฑ์ศูนย์เยาวชนมิติใหม่ ๑๙ ข้อศูนย์เยาวชนระดับ A ๑๗ ข้อศูนย์เยาวชนระดับ B ๑๖ ข้อศูนย์เยาวชนระดับ C ๑๕ ข้อค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐วิธีการคำนวณ ๑. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไม่ใช้งบประมาณ) (กนท.)จำนวนของสถานที่จัดนันทนาการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เยาวชน x จำนวนของสถานที่จัดนันทนาการทั้งหมด๑๐๐ * เกณฑ์การพิจารณาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร *รายการศูนย์เยาวชนมิติใหม่ศูนย์เยาวชนระดับ Aศูนย์เยาวชนระดับ Bศูนย์เยาวชนระดับ Cด้านกายภาพขนาดพื้นที่ตั้ง/พื้นที่ใช้สอย๑. ขนาด ๓.๓ ไร่ ขึ้นไป๒. อาคารกิจกรรม๓. อาคารยิมเนเซียม๔. สระว่ายน้ำ๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม๖. มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานของสำนักอนามัย๗. มีอุปกรณ์เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน๑. ขนาด ๒ ไร่ ขึ้นไป๒. อาคารกิจกรรม ๓ ชั้น๓. สนามอเนกประสงค์ ขนาด ๔๐๐ - ๘๐๐ ม๒๔. มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานของสำนักอนามัย๕. มีอุปกรณ์เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน๑. ขนาด ๑ ไร่ ขึ้นไป๒. อาคารกิจกรรม ๒ ชั้น๓. ลานอเนกประสงค์ ๔๐๐ ม๒๔. มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานของสำนักอนามัย๕. มีอุปกรณ์เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน๑. ขนาด ๕๐ ม๒๒. ห้องกิจกรรม ๑ - ๒ ห้อง๓. มีห้องสุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานของสำนักอนามัย๔. มีอุปกรณ์เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐานด้านกิจกรรมสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนและการให้บริการทั่วไปกิจกรรมขั้นพื้นฐาน๘. กีฬาและการออกกำลังกาย ว่ายน้ำ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ยูโด เทควันโด แอโรบิก ลีลาศ โยคะ Weight training ฯลฯ๙. นันทนาการ นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรีไทย - สากล คหกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ การประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา๑๐. ขั้นพัฒนาทักษะ๑๑. ขั้นก้าวหน้ากิจกรรมขั้นพื้นฐาน๖. กีฬาและการออกกำลังกาย ฟุตซอลบาสเกตบอล ตะกร้อ,เทเบิลเทนนิ, แบดมินตัน โยคะเทควันโด ว่ายน้ำ เปตอง แอโรบิก ลีลาศ Weight training ฯลฯ๗. นันทนาการ นาฏศิลป์ ศิลปะดนตรีไทย - สากล คหกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ การประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา๘. ขั้นพัฒนาทักษะกิจกรรมขั้นพื้นฐาน๖. กีฬาและการออกกำลังกาย ว่ายน้ำ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ยูโด เทควันโด แอโรบิก ลีลาศ โยคะ Weight training ฯลฯ๗. นันทนาการ นาฏศิลป์ ศิลปะดนตรีไทย - สากล คหกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ การประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา๘. ขั้นพัฒนาทักษะ๙. ลานนันทนาการสร้างสุขเพื่อประชาชนกิจกรรมขั้นพื้นฐาน๕. กีฬาและการออกกำลังกาย ว่ายน้ำ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ยูโด เทควันโด แอโรบิก ลีลาศ โยคะ Weight training ฯลฯ๖. นันทนาการ นาฏศิลป์ ศิลปะดนตรีไทย - สากล คหกรรม พัฒนาบุคลิกภาพ การประกวดกิจกรรมและแข่งขันกีฬา๗. ขั้นพัฒนาทักษะ๘. ลานนันทนาการสร้างสุขเพื่อประชาชนรายการศูนย์เยาวชนมิติใหม่ศูนย์เยาวชนระดับ Aศูนย์เยาวชนระดับ Bศูนย์เยาวชนระดับ C๑๒. ลานนันทนาการสร้างสุขเพื่อประชาชน๑๓. กิจกรรมพิเศษทัศนศึกษาสมาชิกศูนย์เยาวชนวันสำคัญต่างๆ ค่ายพักแรมสมาชิกศูนย์เยาวชน๙. ขั้นก้าวหน้า๑๐. ลานนันทนาการสร้างสุขเพื่อประชาชน๑๑. กิจกรรมพิเศษ ทัศนศึกษาสมาชิกศูนย์เยาวชนวันสำคัญต่างๆ ค่ายพักแรมสมาชิกศูนย์เยาวชน๑๐. กิจกรรมพิเศษ ทัศนศึกษาสมาชิกศูนย์เยาวชน วันสำคัญต่างๆ ค่ายพักแรมสมาชิกศูนย์เยาวชน๙. กิจกรรมพิเศษ ทัศนศึกษาสมาชิกศูนย์เยาวชนวันสำคัญต่างๆ ค่ายพักแรมสมาชิกศูนย์เยาวชนจำนวนกิจกรรม๑๔. จำนวนกิจกรรม ๑๐ - ๑๕ กิจกรรม๑๔. จำนวนกิจกรรม ๑๐ - ๑๕ กิจกรรม๑๑. จำนวนกิจกรรม ๖ - ๙ กิจกรรม๑๐. จำนวนกิจกรรม ๓ - ๕ กิจกรรมด้านบุคลากร๑๕. เป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ๑๖. มีความรู้ ทักษะ ในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี๑๗. ข้าราชการมีอัตรา ๓ คน แต่ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ำกว่า ๓๐%๑๘. อาสาสมัครมีอัตรา ๑๑ คนแต่ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ำกว่า ๙๐%๑๓. เป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ๑๔. มีความรู้ ทักษะ ในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี๑๕. ข้าราชการมีอัตรา ๕ - ๑๐ คนแต่ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ำกว่า ๓๐%๑๖. อาสาสมัครมีอัตรา ๖ - ๑๒ คนแต่ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ำกว่า ๙๐%๑๒. เป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ๑๓. มีความรู้ ทักษะ ในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี๑๔. ข้าราชการมีอัตรา ๓ - ๖ คนแต่ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ำกว่า ๓๐%๑๕.อาสาสมัครมีอัตรา ๕ - ๗ คนแต่ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ำกว่า ๙๐%๑๑. เป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ๑๒. มีความรู้ ทักษะ ในการถ่ายทอดเป็นอย่างดี๑๓. ข้าราชการมีอัตรา ๓ - ๔ คนแต่ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ำกว่า ๓๐%๑๔. อาสาสมัครมีอัตรา ๔ - ๕ คนแต่ปฏิบัติงานจริงไม่ต่ำกว่า ๙๐%การบริหารจัดการเวลาปิด/เปิด๑๙. เวลาเปิด - ปิด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.เวลาเพิ่มพิเศษเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.๑๗. เวลาเปิด - ปิด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.เวลาเพิ่มพิเศษเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.๑๖. เวลาเปิด - ปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.เวลาเพิ่มพิเศษเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.๑๕. เวลาเปิด - ปิด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.เวลาเพิ่มพิเศษเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.รายการศูนย์เยาวชนมิติใหม่ศูนย์เยาวชนระดับ Aศูนย์เยาวชนระดับ Bศูนย์เยาวชนระดับ Cการมีส่วนร่วมของประชาชน๒๐. จัดตั้งเครือข่าย/ชมรม๒๑. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศูนย์เยาวชน๑๘. จัดตั้งเครือข่าย/ชมรม๑๙. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศูนย์เยาวชน๑๗. จัดตั้งเครือข่าย/ชมรม๑๘. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศูนย์เยาวชน๑๖. จัดตั้งเครือข่าย/ชมรม๑๗. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริม ศูนย์เยาวชนมาตรฐานของการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักฐานการปฏิบัติได้ตามความหมายของอักษร ๗ ตัว (SERVICE) คือ๑. S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบากยุ่งยากของผู้มารับการบริการ๒. E = Eorly Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว๓. R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ๔. V = Voluntoiness Manner การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจเต็มใจทำไม่ใช่ทำงานอย่างเสียไม่ได้๕. I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย๖. C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี๗. E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่าผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้ แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมของศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานครเกณฑ์การประเมินหมายเหตุ๑. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ๒. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ๓. กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ ๔. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ๕. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ๖. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง ๗. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น ๘. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด ๙. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ ความเพียงพอ (Accessibility:A) ๑๐. จัดให้มีส่วนนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ ๑๑. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ๑๒. มีจำนวนส้วมใช้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ ความปลอดภัย (Safety:S) ๑๓. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว ๑๔. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน ๑๕. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ ๑๖. พื้นห้องส้วมแห้ง ๑๗. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดบริการลานกีฬาที่ได้มาตรฐาน(ม. ๖.๒.๒.๓)๑๔. ร้อยละความสำเร็จของการจัดการประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- ลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายของประชาชนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นลานกีฬาของกรุงเทพมหานครเกณฑ์การประเมิน๑.ด้านกายภาพ๑.๑พื้นสนามอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ- พื้นผิวสนามเป็นคอนกรีต หญ้า ดินอัด หรือยางมะตอยต้องเรียบ ไม่เป็นหลุมขรุขระและน้ำท่วมขัง - มีเส้นสนามสำหรับการเล่นกีฬาแต่ละชนิด - การจัดพื้นที่เพื่อเล่นกีฬาต่างๆ เป็นสัดส่วนชัดเจน๑.๒มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬาแต่ละประเภท - มีอุปกรณ์กีฬาสำหรับการเล่นกีฬา - มีที่สำหรับเก็บอุปกรณ์กีฬาหลังการใช้งาน - อุปกรณ์กีฬาใช้งานได้ไม่ชำรุด๑.๓มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ร่มรื่น - บริเวณลานกีฬา สะอาด ไม่มีเศษขยะ หรือหญ้าขึ้นรก - ไม่มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งเป็นอุปสรรคกับการเล่นกีฬา - บริเวณลานกีฬา ร่มรื่น เหมาะแก่การออกกำลังกาย๑.๔ มีป้ายประกาศชื่อลานกีฬา ระบุเวลาและกติกาการใช้ลานอย่างชัดเจน - ป้ายชื่อลานกีฬาแข็งแรง มั่นคง ถาวร - ระบุเวลา และกติกาการใช้งาน๑.๕ บริเวณลานมีแสงสว่างเพียงพอ๑. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและการออกกำลังกาย(๒,๐๐๕,๖๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกฬ.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๑.๖มีความปลอดภัยในการใช้บริการ - มีรั้วหรือตาข่ายกั้นเพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬา สำหรับลานกีฬาที่มีพื้นที่ติดกับอาคาร ถนน หรือพื้นที่ส่วนบุคคล - พื้นผิวสนาม ท่อระบายน้ำ รั้ว อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ชำรุด - ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งในลานกีฬามีความปลอดภัย๒.ด้านการบริหารจัดการ๒.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของลานกีฬา - ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันและการจัดงานในวันสำคัญ๒.๒ มีกรรมการรับผิดชอบ และมีการจัดประชุมเป็นประจำ๒.๓ มีระเบียบการใช้และจัดทำทะเบียนสมาชิก๒.๔ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของลานกีฬา- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของลานกีฬา- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของลานกีฬา๒.๕ มีการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์๓. ด้านการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์๓.๑มีการจัดกิจกรรมกีฬาเหมาะสมกับความพอใจของประชาชน๓.๒ มีการจัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ๓.๓ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเป็นประจำและต่อเนื่อง๓.๔ รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา/การประกวดกิจกรรมต่างๆของลานกีฬา- รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของลานกีฬา- รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆมาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๓.๕ การร่วมกิจกรรมในโครงการลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร- มีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสำนักงานเขต- มีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว- มีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร๔.ด้านความร่วมมือ/สนับสนุนต่างๆ ในการพัฒนาลานกีฬา๔.๑มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาลานกีฬาในด้านต่างๆ- มีการประสานงานขอความร่วมมือหรือขอความอนุเคราะห์กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อพัฒนาลานกีฬาด้านต่างๆ- มีการประสานงานขอความร่วมมือหรือขอความอนุเคราะห์กับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาลานกีฬาด้านต่างๆ๔.๒การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬา- ประชาชนเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาลานกีฬา ทางด้านกิจกรรมและกายภาพ- ประชาชนร่วมแรงร่วมในกันปรับปรุงพัฒนาลานกีฬาทางด้านกายภาพ๔.๓มีการปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬาตามความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิกผู้ใช้บริการและคนในชุมชน๔.๔มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดกิจกรรมในลานกีฬา- มีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดกิจกรรมในลานกีฬา- มีการประสานกับหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมในลานกีฬา๔.๕มีการดำเนินการด้านลานกีฬาตามบันทึกที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประสานขอความร่วมมือค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมวิธีการคำนวณ๑. ขั้นตอนที่ ๑ การพิจารณาคัดเลือกลานกีฬาในระดับเขตสำนักงานเขตคัดเลือกลานกีฬาในสังกัด เพื่อส่งเข้าประกวดลานกีฬาในระดับกลุ่มเขต คิดเป็นร้อยละ ๒๐๒. ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาคัดเลือกลานกีฬาในระดับกลุ่มเขตกลุ่มเขต จำนวน ๖ กลุ่ม พิจารณาคัดเลือกลานกีฬากลุ่มเขตละ ๓ ประเภท ได้แก่โรงเรียน ชุมชน และสาธารณะ เพื่อให้ได้ลานกีฬาที่เข้ารอบจำนวน ๑๘ ลาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐๓.ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาในระดับกรุงเทพมหานคร ๓.๑กองการกีฬาจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกลานกีฬาดีเด่น คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ๓.๒กองการกีฬาทำการประเมินผลการพิจารณาคัดเลือกจากแบบประเมินที่กองการกีฬากำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐๔ ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศผลลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ม. ๖.๒.๒.๔)๑๕. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน(แผนกทม. ๖๐)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- สมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถของร่างกายให้มีการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพของหัวใจ หลอดเลือด ปอด และกล้ามเนื้อ ส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมกีฬาและนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ- สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการประเมินผลจากเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพนำมาประมวลผลเพื่อหาสมรรถภาพของแต่ละบุคคล โดยการทดสอบสมรรถภาพของแต่ละบุคคล และผลการทดสอบสมรรถภาพต้องอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ ๔๑ คะแนนขึ้นไป สถานที่ดำเนินการ๑. ศูนย์กีฬา ๑๐ แห่ง๒. ศูนย์เยาวชน ๕ แห่ง๓. ลานกีฬา ๑๐ แห่งค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐วิธีการคำนวณ จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน x ๑๐๐ จำนวนผู้ใช้บริการที่ทดสอบสมรรถภาพทั้งหมด๑ โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา(๒๘๙,๙๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกฬ.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่ให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ(มน. ๖.๒.๒.๖)๑๖. ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลผลิต)ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๕วิธีการคำนวณ - วัดจากความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา โดยกำหนดร้อยละของความสำเร็จของเนื้องาน ดังนี้ โครงการต่อเนื่องคิดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ขั้นตอนที่ ๑ : ขั้นตอนการลงนามในสัญญา ร้อยละ ๕๐ขั้นตอนที่ ๒ : ขั้นตอนผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ร้อยละ ๘๐ขั้นตอนที่ ๓ : ขั้นตอนตรวจรับงาน ร้อยละ ๑๐๐โครงการใหม่ คิดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ขั้นตอนที่ ๑ : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ราคากลาง ร้อยละ ๑๐ขั้นตอนที่ ๒ : ได้รับอนุมัติ/รายงานผลการคำนวณราคากลาง ได้รับความเห็นชอบราคากลาง ร้อยละ ๒๐ขั้นตอนที่ ๓ : ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ กำหนด TOR/ รายงาน TOR/ เห็นชอบ TOR/ ลงประกาศ TOR ทางเว็บไซต์/ รายงานผลการลงประกาศ TOR ร้อยละ ๓๕ขั้นตอนที่ ๔ : ขอความเห็นชอบ ร้อยละ ๔๕ขั้นตอนที่ ๕ : ขายแบบ, ประกาศ / รับเอกสารการประมูล ร้อยละ ๕๐ ขั้นตอนที่ ๖ : แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น /ประมูล ร้อยละ ๕๕ขั้นตอนที่ ๗ : ขออนุมัติ ร้อยละ ๖๐ขั้นตอนที่ ๘ : ตรวจร่างสัญญา ร้อยละ ๖๕ขั้นตอนที่ ๙ : ลงนามในสัญญาพร้อมส่งมอบพื้นที่ ร้อยละ ๗๐ขั้นตอนที่ ๑๐ : ดำเนินการ ร้อยละ ๙๐ขั้นตอนที่ ๑๑ : สิ้นสุดสัญญา ร้อยละ ๑๐๐** กรณีสอบราคาไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนที่ ๓๑. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหนองจอก (๖,๙๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน)(กนท.)๒. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี (๔๘๒,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน)(กนท.)๓. โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่ (๕๓,๖๔๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน) (กนท.)๔. ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (๑๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน) (กกฬ.)๕. ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ (๔,๒๘๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน) (กกฬ.)๖. ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ (๑๘,๗๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน) (กกฬ.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๗. โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (๑๖,๗๒๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน)(กกฬ.)๘. ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (๔๓,๑๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน) (ศยช.) เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆมาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมให้รางวัล/ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถโดดเด่น (ม. ๖.๒.๓.๖)๑๗. จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- จำนวนทุนการศึกษาที่ กทม. มีให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา และนันทนาการ หมายถึง จำนวนทุนหรือรางวัลที่กรุงเทพมหานครมอบให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติระดับชาติ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับชาติ หรือผู้ที่ผ่านการพิจารณา- ผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ หมายถึง เด็กหรือเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการที่ผ่านการพิจารณาของศูนย์เยาวชน รวมถึงนักกีฬาตัวแทนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาระดับต่าง ๆ ค่าเป้าหมาย จำนวน ๔๐ ทุน วิธีการคำนวณ นับจากจำนวนทุน/รางวัลที่กรุงเทพมหานครมอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาและนันทนาการ๑. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(โครงการซ้ำ)(๑๑๑,๕๖๗,๘๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกฬ.)๒. กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย -ญี่ปุ่น))(๔๘๓,๗๕๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(ศยช.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติ (มน. ๖.๒.๓.๗)๑๘. จำนวนรางวัลชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครได้รับจากการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย - รางวัลชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครได้รับ หมายถึง เหรียญทองที่กรุงเทพมหานครได้รับจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน- การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ หมายถึง การแข่งขันกีฬาที่กรุงเทพมหานครส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ค่าเป้าหมาย ๓๐๐ รางวัลวิธีการคำนวณ นับจากจำนวนเหรียญทองที่กรุงเทพมหานครได้รับจากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ๑. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(๑๑๑,๕๖๗,๘๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกฬ.)๑๙. จำนวนครั้งของความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนกีฬาและนันทนาการในระดับนานาชาติ/ ปี(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย - ความสัมพันธ์ที่เกิดจาการแลกเปลี่ยนกีฬาและนันทนาการ หมายถึง การแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการ หรือ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการระหว่างประเทศค่าเป้าหมาย อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีวิธีการคำนวณ นับจากจำนวนครั้งของการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ/การส่งบุคลากรด้านดนตรี นาฏศิลป์ นักแสดงไปทำการแสดง ณ ต่างประเทศ ในปี ๒๕๕๙๑. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(โครงการซ้ำ)(๑๑๑,๕๖๗,๘๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกฬ.) เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๔ ประชาชนใช้ชีวิตในเมืองอย่างสนุกสนานรื่นเริงมาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมนันทนาการไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างหลากหลาย(ม. ๖.๒.๔.๓)๒๐. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร/ปี(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดแข่งขันขับร้องเพลง และใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๕ แห่ง และสถานที่ต่างๆ - ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร หมายถึง กิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวค่าเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ คน/ปีวิธีการคำนวณ นับจากจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่จัดโดยกรุงเทพมหานครในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๑. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๐ (๓,๕๑๙,๕๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กนท.)๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน (โครงการซ้ำ)(๑๖,๕๙๙,๗๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กนท.)๓. โครงการการแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(ศยช.)๔. โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงวัย *(นโยบาย ผว.กทม.) (ไม่ใช้งบประมาณ)(กนท.)๕. กิจกกรรมBangkok Clear Center * (นโยบาย ผว.กทม.) (ไม่ใช้งบประมาณ)(กนท.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ(มน. ๖.๒.๔.๔)๒๑. จำนวนสารของการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ /ปี(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- สารของการให้บริการด้านการกีฬาและนันทนาการ หมายถึง ข่าวสารข้อมูลที่เป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว- สื่อประเภทต่างๆ หมายถึง ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่จะทำให้ประชาชาชนรับรู้ข่าวสารการให้บริการ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวค่าเป้าหมาย ๑๕ สาร วิธีการคำนวณ- นับจากจำนวนสารในการประชาสัมพันธ์การให้บริการ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านสื่อแขนงต่างๆ เช่น หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เสียงตามสาย โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต social media การแถลงข่าว การจัดกิจกรรมนอกสถานที่หรือกิจกรรมใดที่มีการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าว เป็นต้น๑. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)(ไม่ใช้งบประมาณ)(ศยช.)๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองนันทนาการ (ไม่ใช้งบประมาณ)(กนท.)๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกองการกีฬา (ไม่ใช้งบประมาณ) (กกฬ.) ด้านที่ ๗ เมืองที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน มิติที่ ๗.๒ การศึกษาตามอัธยาศัยเป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑ เปิดสอนวิชาระยะสั้นตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของประชาชนมาตรการตัวชี้ดวัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมสอนดนตรี(ม. ๗.๒.๑.๑)จัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความสนใจของประชาชนและเหมาะสมกับสถานการณ์(ม. ๗.๒.๑.๒)๒๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัดและศักยภาพ(แผนกทม. ๖๐)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการจากการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ฯ ของประชาชน กิจกรรมการฝึกอบรมดนตรีและขับร้องเพลงและโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ระดับ ๑ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ ๒ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยระดับ ๓ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับ ๔ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับ ๕ หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด- ประชาชน หมายถึง ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดเคลื่อนที่ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดนตรีและขับร้องเพลง และ/หรือนักเรียนผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร - การเรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และศักยภาพ หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ฯ ของประชาชน การฝึกอบรมหรือการเรียนดนตรีและขับร้องเพลงที่กองการสังคีตจัดขึ้นค่าเป้าหมายระดับ ๔๑. โครงการโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร(๓,๕๙๔,๐๐๐) (งบดำเนินการ)(กกส.)๒. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมดนตรี ขับร้องเพลงและโรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร(ไม่ใช้งบประมาณ)(กกส.)๓. กิจกรรมฝึกอบรมดนตรีและขับร้องเพลง(ไม่ใช้งบประมาณ)(กกส.)๔. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร(ไม่ใช้งบประมาณ)(กนท.)มาตรการตัวชี้ดวัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมวิธีการคำนวณ๑. คะแนนความพึงพอใจรายข้อ = ((จำนวนผู้พึงพอใจมากที่สุด x ๕) + (จำนวนผู้พึงพอใจมาก x ๔) + (จำนวนผู้พึงพอใจปานกลาง x ๓) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อย x ๒) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อยที่สุด x ๑)) ๒. ระดับความพึงพอใจที่ได้ ( ) = ๒๓. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบายกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และสมาชิกของห้องสมุดฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ)ค่าเป้าหมาย ๑๐ กิจกรรม/แห่ง/ปีวิธีการคำนวณนับจำนวนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่จัดในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ (จตุจักร) และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ)๑. โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร (๓,๑๗๐,๒๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กนท.)๒. กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร (ไม่ใช้งบประมาณ)(กนท.)๓. โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) (โครงการซ้ำ)(๑๒,๖๕๘,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กวธ.)๔. โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) (โครงการซ้ำ)(๑๑,๖๕๒,๔๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กวธ.) เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านมาตรการตัวชี้ดวัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในระดับโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง(ม. ๗.๒.๒.๒)๒๔. จำนวนสมาชิกผู้ใช้ห้องสมุดเพิ่มขึ้น(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย - สมาชิกห้องสมุด หมายถึง สมาชิกห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่ลงทะเบียนสมัครใหม่และต่ออายุสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และภาคีเครือข่ายห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นภาคีเครือข่าย ในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และห้องสมุดเคลื่อนที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ หรือเพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๑๖๘ คน(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีจำนวนสมาชิกห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ๒๑,๖๗๔ คน)วิธีการคำนวณ๑. ร้อยละของจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น = (จำนวนสมาชิกห้องสมุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ + จำนวนภาคีเครือข่ายห้องสมุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - จำนวนสมาชิกห้องสมุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙) คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนสมาชิกห้องสมุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙๒. เป้าหมายตัวชี้วัด พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องมีสมาชิกห้องสมุดเพิ่มขึ้น = จำนวนสมาชิกห้องสมุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ x ๑๐ ? ๑๐๐(๒๑,๖๗๔x ๑๐/ ๑๐๐) = ๒,๑๖๘๑. กิจกรรมเก็บและรายงานสถิติผู้ใช้บริการการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(ไม่ใช้งบประมาณ)(กนท.)มาตรการตัวชี้ดวัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๒๕. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การจัดกิจกรรมพื้นฐาน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ การจัดแสดงหนังสือใหม่ การจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ การฉายภาพยนตร์ กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้จากการอ่าน การเขียน การฟัง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ที่ร่วมจัดระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ฯลฯค่าเป้าหมาย ๕๐๐ ครั้ง/ปีวิธีการคำนวณนับจากจำนวนครั้งของการกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๑ ส.ค. ๖๐)๑. กิจกรรม BMA BOOK & LIBRARY FAIR ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร(๗๙๙,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กนท.)๒. กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดเคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานคร (โครงการซ้ำ)(ไม่ใช้งบประมาณ)(กนท.)๒๖. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดได้รับการพัฒนา(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย - บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด หมายถึง ข้าราชการในตำแหน่งบรรณารักษ์ และเจ้าพนักงานห้องสมุด สังกัดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และห้องสมุดเคลื่อนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว- การพัฒนา หมายถึง การฝึกอบรม การสัมมนา การเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านห้องสมุดทั้งที่หน่วยงานดำเนินการจัดเองและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด(ไม่ใช้งบประมาณ)(กนท.)มาตรการตัวชี้ดวัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมวิธีการคำนวณร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดได้รับการพัฒนา = จำนวนบุคลากรฯ ที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดทั้งหมด เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๓ ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าที่หลากหลาย * มาตรการตัวชี้ดวัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมบริการพิพิธภัณฑ์เด็ก (ม. ๗.๒.๓.๑)บริการห้องสมุด และบ้านหนังสือ (ม. ๗.๒.๓.๒)พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าให้เหมาะกับการเรียนรู้ *(ม. ๗.๒.๓.๓) ๒๗. แหล่งเรียนรู้/แหล่งค้นคว้าได้รับการพัฒนาปรับปรุง(แผนกทม. ๖๐)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- แหล่งเรียนรู้/แหล่งค้นคว้า หมายถึง แหล่งเรียนรู้ในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นต้นค่าเป้าหมาย ๒ แห่งวิธีการคำนวณนับจากแหล่งเรียนรู้/แหล่งค้นคว้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๐๑. โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) (๑๒,๖๕๘,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กวธ.)๒. โครงการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒ (ทุ่งครุ) (๑๑,๖๕๒,๔๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กวธ.)๓. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง(๖๘๖,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน)(กนท.)๔. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง(๗๙๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน)(กนท.)๕. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ เคหะชุมชนดินแดง ๒(๓๕๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน)(กนท.)มาตรการตัวชี้ดวัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๖. ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้หนองจอก(๑๙๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน)(กนท.)๗. โครงการปรับปรุงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร * (นโยบาย ผว.กทม.)(๒๖๗,๑๒๐,๐๐๐.-บาท) (งบลงทุน)(กนท.)๘. โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร * (นโยบาย ผว.กทม.) (๑๒,๕๗๕,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กนท.)๙. ศูนย์การเรียนรู้ “น้ำคือชีวิต” ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน * (นโยบาย ผว.กทม.)(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกฬ.) ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการด้านที่ ๙ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติที่ ๙.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป้าประสงค์ที่ ๙.๒.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละสายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ และด้านการพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว(มน. ๙.๒.๑.๖)๒๘. ร้อยละของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ ด้านการพัสดุ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และมีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ และด้านการพัสดุ หมายถึง ข้าราชการสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ด้านงบประมาณ และด้านการพัสดุ - มีความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง สามารถทำแบบข้อสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐วิธีการคำนวณวัดจากจำนวนผู้ที่ทำแบบข้อสอบผ่านเกณฑ์ คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนผู้ที่ทำแบบข้อสอบทั้งหมด= จำนวนผู้ที่ทำแบบข้อสอบผ่านเกณฑ์ x ๑๐๐ จำนวนผู้ที่ทำแบบข้อสอบทั้งหมด๑. กิจกรรมจัดประชุมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านงบประมาณ และด้านการพัสดุของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ไม่ใช้งบประมาณ) (สก.สวท.) มิติที่ ๙.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณเป้าประสงค์ที่ ๙.๔.๒ เสริมสร้างมาตรฐานในการจัดทำ การติดตาม และการประเมินผลแผนมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและการบริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว(มน. ๙.๔.๒.๔)๒๙. ร้อยละความสำเร็จของการหาแนวทางในการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและการบริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว(ตัวชี้วัดหน่วยงาน)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย แนวทางในการจัดทำชุดข้อมูล ได้แก่ การประมวลข้อมูล สถานการณ์ปัจจุบัน การศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนรูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูล ผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำหรับออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐วิธีการคำนวณนับจากผลสำเร็จที่ได้ ตามขั้นตอน ๔ ขั้นตอน ดังนี้๑. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒. ศึกษาความต้องการ ประสานงาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๕๐๓. สรุปผลการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๐๔. นำเรียนผู้บริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐๑. กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านนโยบายและการบริหารของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (ไม่ใช้งบประมาณ) (กน.สวท.) ภารกิจงานประจำพื้นฐานด้านที่ ๕ เมืองที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมิติที่ ๕.๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป้าประสงค์ที่ ๕.๑.๓ พัฒนาคุณภาพบริการการท่องเที่ยวมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (มน. ๕.๑.๓.๕)๑. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ(ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานกองการท่องเที่ยว)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- นักท่องเที่ยว หมายถึง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา โดยกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และตอบแบบสอบถาม- เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวซ้ำ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนาโดยกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มากกว่า ๑ ครั้งค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐วิธีการคำนวณ ใช้แบบสอบถาม สอบถามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแหล่งที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา โดยกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - นับจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามว่าเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่า ๑ ครั้ง- จำนวนนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามว่าเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่า ๑ ครั้ง คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด๑. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกใหญ่ - ธนบุรี (โครงการซ้ำ)(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๒. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านบางกอกน้อย ตลิ่งชัน (โครงการซ้ำ)(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๓. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเยาวราช บางรัก (โครงการซ้ำ)(ไม่ใช้งบประมาณ)(กกท.) ๔. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านหนองจอก - ลาดกระบัง (โครงการซ้ำ)(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๕. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระนคร นางเลิ้ง (โครงการซ้ำ)(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ๖. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านพระโขนง - ประเวศ (โครงการซ้ำ)(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.)๗. กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวย่านธนบุรีตอนนอก (โครงการซ้ำ)(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกท.) ภารกิจงานประจำพื้นฐานด้านที่ ๖ เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการและการกีฬามิติ ๖.๑ ศิลปะและวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๒ เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดแสดง/กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร(ม. ๖.๑.๒.๑)จัดแสดง/กิจกรรมหอศิลปะ วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(ม. ๖.๑.๒.๒)๒. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานกองวัฒนธรรม)(ผลลัพธ์)นิยาม/คำอธิบาย- ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการมีต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจิรายุ – พูนทรัพย์) และหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแต่ละระดับจะแปลค่าเป็นคะแนน ดังนี้- ความพึงพอใจมากที่สุด = ๕ คะแนน- ความพึงพอใจมาก = ๔ คะแนน- ความพึงพอใจปานกลาง = ๓ คะแนน- ความพึงพอใจน้อย = ๒ คะแนน- ความพึงพอใจน้อยที่สุด = ๑ คะแนน- ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้เข้าชมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจิรายุ – พูนทรัพย์) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(ไม่ใช้งบประมาณ)(กวธ.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการ/กิจกรรมนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมวิธีการคำนวณ การจัดเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสูตรคำนวณ ร้อยละความพึงพอใจ = ผลรวมของคะแนนรายข้อ คูณ ๑๐๐ หารคะแนนเต็มทั้งหมด คะแนนรายข้อ = ? (จำนวนผู้ที่พึงพอใจในแต่ละระดับ x ค่าคะแนนแต่ละระดับ)ผลรวมของคะแนนรายข้อ = ผลรวมของคะแนนรายข้อตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้ายของแบบสอบถามคะแนนเต็ม = ค่าคะแนนสูงสุด x จำนวนข้อ x จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ภารกิจงานประจำพื้นฐานด้านที่ ๖ เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการและการกีฬามิติ ๖.๒ กีฬาและนันทนาการเป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๓ กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนในการร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา(มน. ๖.๒.๓.๙)๓. จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานกองการกีฬา)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- การแข่งขันกีฬา หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาหรือร่วมจัดการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆค่าเป้าหมาย ๓ ครั้งวิธีการคำนาณนับจากจำนวนครั้งที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๑. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ(๓,๑๙๓,๘๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกฬ.)๒. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ(๘,๔๓๒,๔๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกฬ.) ภารกิจงานประจำพื้นฐานด้านที่ ๖ เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม นันทนาการและการกีฬามิติ ๖.๒ กีฬาและนันทนาการเป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๔ ประชาชนใช้ชีวิตในเมืองอย่างสนุกสนานรื่นเริงมาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดแสดงดนตรี (ม.๖.๒.๔.๑)ประกวดแข่งขันขับร้องเพลง(ม. ๖.๒.๔.๒)๔. จำนวนครั้งในการแสดงดนตรีและการประกวดดนตรี เพื่อเผยแพร่ศิลปะการดนตรีให้กับประชาชน (ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานกองการสังคีต)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- การแสดงดนตรีและการประกวดดนตรี หมายถึง กิจกรรมการแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากลให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดโดยกองการสังคีต หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับการสนับสนุน - เผยแพร่ศิลปะการดนตรีให้กับประชาชน หมายถึง การทำให้ประชาชนรู้จักศิลปะการแสดงดนตรีทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากลมากยิ่งขึ้นค่าเป้าหมาย ๘๐ ครั้ง/ปีวิธีการคำนวณนับจากจำนวนครั้งในการแสดง และการประกวดดนตรีที่กองการสังคีตจัดหรือมีส่วนร่วมในการจัดขึ้น๑ โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีไทย(๕๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกส.) ๒. โครงการเทศกาลดนตรีในสวนสมัยกาลดนตรีสากล(๕๐๐,๐๐๐..-บาท) (งบดำเนินการ)(กกส.) ๓. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนด้านดนตรีไทย(ไม่ใช้งบประมาณ)(กกส.) ๔. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนด้านดนตรีสากล(ไม่ใช้งบประมาณ) (กกส.) มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม๕. โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กกส.)*ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็น”โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช”จัดกิจกรรมนันทนาการไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย(ม. ๖.๒.๔.๓)๕. ค่าเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนในศูนย์เยาวชนซึ่งจัดโดยกองนันทนาการ(ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานกองนันทนาการ)(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ หมายถึง กิจกรรม กีฬา และนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยกองนันทนาการค่าเป้าหมาย ๑๐ กิจกรรมวิธีการคำนวณวัดจากค่าเฉลี่ยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๔ แห่ง ซึ่งจัดโดยกองนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จำนวนรวมทั้งหมดของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชนในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๔ แห่ง หารด้วยจำนวนศูนย์เยาวชนฯ ๓๔ แห่ง๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมในศูนย์เยาวชน (โครงการซ้ำ)(๑๖,๕๙๙,๗๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(กนท.)มาตรการตัวชี้วัดมาตรการนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมจัดกิจกรรมนันทนาการไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย(ม. ๖.๒.๔.๓)๖. จำนวนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจัดโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)(ตัวชี้วัดงานประจำพื้นฐานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น))(ผลผลิต)นิยาม/คำอธิบาย- ประชาชน หมายถึง ผู้ที่มาใช้บริการกิจกรรมกีฬา และนันทนาการที่ดำเนินการจัดโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมกีฬา และนันทนาการที่ดำเนินการจัดโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ค่าเป้าหมาย ๑๕ กิจกรรมวิธีการคำนวณนับจากรายงานผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง๑. โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการซ้ำ)(๑,๔๓๒,๘๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(ศยช.)๒. โครงการลูกช้างคัพ (โครงการซ้ำ)(๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(ศยช.)๓. โครงการการแสดงสำหรับสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (โครงการซ้ำ)(๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) (งบดำเนินการ)(ศยช.)มิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบมิติที่ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.๑.๑ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน ๒.๑.๒ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวม ๒.๑.๓ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงบประมาณกำหนดในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๑. กิจกรรมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง๒. กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน ๗ หมวดรายจ่าย๓. กิจกรรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ สวท.มิติที่ ๒.๒ คะแนนของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน ๒.๒.๑คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ๒.๒.๒คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ๒๕๕๙ ทันเวลาและถูกต้องหลักเกณฑ์ตามที่สำนักการคลังกำหนด๑. กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง๒. กิจกรรมการรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินทันเวลาและถูกต้องส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ สวท.มิติที่ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในกำหนด๑. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สวท.ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองนโยบายและแผนงาน สวท.มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบมิติที่ ๓.๑ ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการหลักเกณฑ์ตามที่กองกลางกำหนด๑. กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการของ สวท. ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ สวท.มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) หลักเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.ก.กำหนด๑. โครงการสานฝันปันปั่นจักรยานในศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองการกีฬา และกองนโยบายและแผนงาน สวท.มิติที่ ๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหลักเกณฑ์ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และกองงานผู้ตรวจราชการกำหนด๑. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สวท. ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองนโยบายและแผนงาน สวท.มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การตัวชี้วัดนิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบมิติที่ ๔.๑ ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานครหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด๑. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ สวท.มิติที่ ๔.๒ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) ๔.๒.๑ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ๔.๒.๒ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปีหลักเกณฑ์ตามที่คณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และสำนักงาน ก.ก. กำหนด๑. กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ สวท.๒. กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ของ สวท. ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ สวท.ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม

ผู้ประสานงาน

1.นายปรัชญา สีดาพันธ์2.นางสาววนิดา ปัญญา3.นายประกาศิต ศรีวิชัย

ปรับปรุงล่าสุด

15/11/2560 | 14:05

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.)
CULTURE SPORTS&TOURISM DEPARTMENT

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0-2246-0680 0-2246-0268 
02 -ว่าง- รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0-2640-6573 0-2640-6572 
03 นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0-2246-0281 0-2246-8003 
04 นางสาวกาญจนา ชุติชูเดช เลขานุการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 0-2246-0346 0-2246-0347 
05 นายยินยล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน 0-2245-7593 0-2247-6457 
06 นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและศูนย์การเรียนรู้ 0-2246-0360 0-2246-0327 
07 นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 0-2245-4749 0-2245-4748 
08 นายดำรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬา 0-2246-8042 0-2246-4928 
09 นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการกองการสังคีต 0-2246-0287 0-2246-0287 
10 นายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 0-2224-0121 0-2225-7544 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.)
CULTURE SPORTS&TOURISM DEPARTMENT

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว(Infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/919/

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.)
CULTURE SPORTS&TOURISM DEPARTMENT

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร