สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สำนักอนามัย


สำนักอนามัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัย พัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแห่งปลอดโรค


Accomplishing Health For Citizen And City

ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคบําบัดการรักษาพยาบาล ช่วยฟื้นฟูทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด จัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านกาย ใจ อารมณ์และสังคมที่เหมาะสม ลดปัญหาสุขภาพคนเมือง พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขที่สนับสนุนการเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ทั้งในด้านบุคลากร องค์กร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน


สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีการบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic) ซึ่งสำนักอนามัยได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ สร้างความรู้ ความตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพสำคัญ ตามสถานการณ์และบริบท มหานครให้กับประชาชนในวงกว้าง พร้อมยกเป็นประเด็นสุขภาพระดับมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แบบครบ วงจร บนพื้นฐานข้อมูลจริง จำแนกตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเป็นต้นแบบของระบบบริการสุขภาพเขต เมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ การจัดการสุขาภิบาลที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนตามทิศทางการพัฒนาผังเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการควบคุม จัดการภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ มุ่งเป็นมหานครแห่ง ความปลอดภัย รองรับ AEC

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการและมี มาตรฐานเทียบเคียงสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพระบบสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์และ สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้าง ขยาย พัฒนา และจัดการเครือข่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาธารณสุข มุ่งสู่การเป็นศูนย์สารสนเทศสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนราชการสำนักอนามัย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ/สาระของแผน


• บทที่ 1 สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

• บทที่ 2 การขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

• บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

• บทที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บทที่ 1 สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ สภาพทั่วไปของสำนักอนามัย สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับ ภาคส่วนต่างๆ โดยมีการบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติ ราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะ สุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic) ซึ่งสำนักอนามัยมีส่วนราชการที่จะ ดำเนินการ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประกอบด้วย

1. สำนักงาน/กอง 13 สำนักงาน/กอง ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานชันสูตร-สาธารณสุข กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคติดต่อ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองเภสัชกรรม

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์

3. ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 สาขา

มีบุคลากรครองตำแหน่งในปัจจุบัน จำนวน 2,268 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ปีงบ ประมาณ 2557 จำนวน 2,237,915,900.- ล้านบาท ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2,205,122,000.- ล้านบาท และปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2,053,451,400.- ล้านบาท มีศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

จุดแข็ง (Strengths)

1. สำนักอนามัยมีแผนระยะยาว แผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) และระยะสั้น (แผนรายปี) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2559) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 และแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2560

2. ผู้บริหารสำนักอนามัยมีนโยบายที่ชัดเจนด้านมาตรฐานการให้บริการ

3. สำนักอนามัยมีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการสาธารณสุข ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการบริการเชิงรุก

4. บุคลากรเป็นทีมสหวิชาชีพ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมือง ในลักษณะองค์รวมแบบครบวงจร ทั้งในงานลักษณะเชิงรุก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งงาน ในเชิงรับในด้านการรักษาพยาบาลปฐมภูมิและการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดนงานสังคมสังเคราะห์สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

5. มีระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ฯ ส่วนกลาง และทีมงาน ที่สามารถปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ เพื่อการสอบสวน ควบคุม จัดการ จำกัดวงในพื้นที่ไดด้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม

6. มีศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นฐานของการจัดการระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน เพื่อการบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. การบรูณาการงานบริการสาธารณสุขเชิงองค์รวม เพื่อการมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ทั้งในงานด้านสุขภาพคนและสุขภาพเมืองมีน้อย

2. การใช้ข้อมูลจริงเชิงพื้นที่ประกอบการติดตามภาวะสุขภาพคน สุขภาพเมือง เพื่อนำมาสู่ การกำหนดนโยบาย จัดสรรทรัพยากร และการติดตามประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ (Health Outcome) มีข้อจำกัด

3. สถานที่การให้บริการมีข้อจำกัดและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ด้วยสถานที่ตั้งศูนย์บริการฯ บางแห่งจัดตั้งขึ้นมาบนพื้นที่ที่ได้รับมอบมาจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสำนักฯ ไม่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้น จึงมีความหลากหลายในด้านขนาด บริเวณโดยรอบ และสถานที่ตั้ง

4. ศักยภาพของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ยังมีข้อจำกัด ส่งผลต่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างศูนย์บริการฯ ต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร

5. บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดบริการเชิงรุก และนโยบายเร่งด่วนการบริหารจัดการด้านข้อมูลและการประสานเครือข่ายมีความยุ่งยากและขาดเอกภาพ เนื่องจากผู้ให้บริการสุขภาพมีหลากหลายหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 2. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส (Opportunities)

1. รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. ระบบการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ รองรับการเฝ้าระวังและควบคุมโรค

3. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากรสำนักอนามัย

4. มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและต่างประเทศ

5. มีเครือข่ายการดำเนินงานภาคเอกชนและ NGO

6. การเติบโตและขยายกิจการของภาคเอกชนในกิจการด้านการส่งเสริมสุขภาพอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ หน่วยบริการทางสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือก

7. ปัจจุบันเริ่มมีกระแสทางสังคมที่ส่งผลให้ประชาชนสนใจภาวะสุขภาพและการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

8. การดำรงชีวิตของประชาชนที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็วผ่านทางสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อการเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพและ ความนิยม ความเชื่อด้วยความรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนในวัยทำงาน

9. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เพื่อร่วมบูรณาการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

อุปสรรค (Threats)

1. นโยบายมีหลากหลายและมาจากหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดการปรับแผนในการปฏิบัติงาน

2. การดำเนินชีวิตของประชาชนในรูปแบบประชากรเมือง ซึ่งมีภาระรับผิดชอบทางการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเร่งรีบ มีเวลาจำกัดในการดูแลสุขภาพ ภาวะทางโภชนาการ (อาหารปลอดภัยและอาหารเชิงสุขภาพ) วิถีชีวิต (life style) ของประชาชนเปลี่ยนไปก่อให้เกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง และทำให้เกิดภาวะเครียดประชากรในวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น เริ่มมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน มีสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น

3. การมีโอกาสและเวลาที่จำกัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว รวมทั้งการซึมซับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ส่งผลต่อพฤติกรรม ภาวะคุกคามสุขภาพของเด็กและเยาวชน

4. การเติบโตของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมีการกระจายตัวของชุมชน ที่พักอาศัยสู่ชานเมือง และพื้นที่รอบๆ โครงการคมนาคมสำคัญ การเติบโตของอาคารสำนักงาน สถานประกอบการประเภทต่างๆ ตลอดจนชุมชนเสมือนรอบๆ ที่อยู่อาศัย ชุมชน สถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถควบคุมให้เป็นระเบียบตามผังเมือง ส่งผลต่อความท้าทายในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและความคุมโรค ตลอดจนการจัดการสุขาภิบาลเมือง

5. ระบบไอทีไม่รองรับกับข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต้องการ

6. การเคลื่อนไหวของประชาชนที่เดินทางผ่านและพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7. สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพ การกระจายตัวของโรคระบาดตามฤดูกาล การจัดการโรคระบาดและภาวะความเครียดที่มาพร้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการภาวะความเครียดของประชาชนจากสถานการณ์ทางการเมือง

8. การเข้าสู่ AEC ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของประชากรและแรงงาน การแพร่กระจายของโรคระบาด อัตราการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น

ผู้ประสานงาน

นายณัฐพล พลโยราช

ปรับปรุงล่าสุด

14/09/2561 | 13:27

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชวินทร์ ศิรินาค ผูัอำนวยการสำนักอนามัย   
02 นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ด้านวิชาการ)   
03 นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ด้านปฏิบัติการ)   
04 นางเพ็ญจันทร์ เจียมมรกต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (ด้านบริหาร)   

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร