สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สำนักอนามัย


สำนักอนามัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการป้องกันโรค การพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำนึกทางสุขภาพ การให้บริการในระดับศูนย์บริการสาธารณสุข การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัย พัฒนาความรู้ และรูปแบบการจัดระบบบริการสาธารณสุข การสุขาภิบาลอาหาร การอาชีวอนามัย และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในอาคารสถานที่และชุมชน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแห่งปลอดโรค


Accomplishing Health For Citizen And City

ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ครอบคลุมทั้งบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคบําบัดการรักษาพยาบาล ช่วยฟื้นฟูทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน ป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด จัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ความตระหนักด้านกาย ใจ อารมณ์และสังคมที่เหมาะสม ลดปัญหาสุขภาพคนเมือง พัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขที่สนับสนุนการเป็นมหานครแห่งสุขภาพในระดับภูมิภาค พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ทั้งในด้านบุคลากร องค์กร ระบบงาน การบริหารทรัพยากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับพันธกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพคน สุขภาพเมือง สู่ความเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน


ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน


สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีการบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic) ซึ่งสำนักอนามัยได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์หลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ สร้างความรู้ ความตระหนักในประเด็นเชิงสุขภาพสำคัญ ตามสถานการณ์และบริบท มหานครให้กับประชาชนในวงกว้าง พร้อมยกเป็นประเด็นสุขภาพระดับมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะห์แบบครบ วงจร บนพื้นฐานข้อมูลจริง จำแนกตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเป็นต้นแบบของระบบบริการสุขภาพเขต เมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ การจัดการสุขาภิบาลที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนตามทิศทางการพัฒนาผังเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานการควบคุม จัดการภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ มุ่งเป็นมหานครแห่ง ความปลอดภัย รองรับ AEC

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพแบบองค์รวมระดับปฐมภูมิ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการและมี มาตรฐานเทียบเคียงสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาขีดความสามารถ มาตรฐานและประสิทธิภาพระบบสนับสนุนบริการ ทางการแพทย์และ สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้าง ขยาย พัฒนา และจัดการเครือข่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาธารณสุข มุ่งสู่การเป็นศูนย์สารสนเทศสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนราชการสำนักอนามัย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ/สาระของแผน


• บทที่ 1 สภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

• บทที่ 2 การขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

• บทที่ 3 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

• บทที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บทที่ 1 สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ สภาพทั่วไปของสำนักอนามัย สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการสำรวจดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับ ภาคส่วนต่างๆ โดยมีการบูรณาการแผนงาน การปฏิบัติ ราชการระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัยและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคีเครือข่ายให้มีการเสริมสร้างภาวะ สุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์รวม (Holistic) ซึ่งสำนักอนามัยมีส่วนราชการที่จะ ดำเนินการ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประกอบด้วย

1. สำนักงาน/กอง 13 สำนักงาน/กอง ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานชันสูตร-สาธารณสุข กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคติดต่อ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองเภสัชกรรม

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 ศูนย์

3. ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 สาขา

มีบุคลากรครองตำแหน่งในปัจจุบัน จำนวน 2,268 คน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ปีงบ ประมาณ 2557 จำนวน 2,237,915,900.- ล้านบาท ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 2,205,122,000.- ล้านบาท และปีงบประมาณ 2559 จำนวน 2,053,451,400.- ล้านบาท มีศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

จุดแข็ง (Strengths)

1. สำนักอนามัยมีแผนระยะยาว แผนพัฒนาสำนักอนามัย 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) และระยะสั้น (แผนรายปี) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2559) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2559 และแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556-2560

2. ผู้บริหารสำนักอนามัยมีนโยบายที่ชัดเจนด้านมาตรฐานการให้บริการ

3. สำนักอนามัยมีนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการสาธารณสุข ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการบริการเชิงรุก

4. บุคลากรเป็นทีมสหวิชาชีพ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมือง ในลักษณะองค์รวมแบบครบวงจร ทั้งในงานลักษณะเชิงรุก เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งงาน ในเชิงรับในด้านการรักษาพยาบาลปฐมภูมิและการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดนงานสังคมสังเคราะห์สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

5. มีระบบการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ฯ ส่วนกลาง และทีมงาน ที่สามารถปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ เพื่อการสอบสวน ควบคุม จัดการ จำกัดวงในพื้นที่ไดด้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม

6. มีศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นฐานของการจัดการระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน เพื่อการบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. การบรูณาการงานบริการสาธารณสุขเชิงองค์รวม เพื่อการมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน ทั้งในงานด้านสุขภาพคนและสุขภาพเมืองมีน้อย

2. การใช้ข้อมูลจริงเชิงพื้นที่ประกอบการติดตามภาวะสุขภาพคน สุขภาพเมือง เพื่อนำมาสู่ การกำหนดนโยบาย จัดสรรทรัพยากร และการติดตามประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพ (Health Outcome) มีข้อจำกัด

3. สถานที่การให้บริการมีข้อจำกัดและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ด้วยสถานที่ตั้งศูนย์บริการฯ บางแห่งจัดตั้งขึ้นมาบนพื้นที่ที่ได้รับมอบมาจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสำนักฯ ไม่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้น จึงมีความหลากหลายในด้านขนาด บริเวณโดยรอบ และสถานที่ตั้ง

4. ศักยภาพของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่ยังมีข้อจำกัด ส่งผลต่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างศูนย์บริการฯ ต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร

5. บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดบริการเชิงรุก และนโยบายเร่งด่วนการบริหารจัดการด้านข้อมูลและการประสานเครือข่ายมีความยุ่งยากและขาดเอกภาพ เนื่องจากผู้ให้บริการสุขภาพมีหลากหลายหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 2. ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส (Opportunities)

1. รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. ระบบการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ รองรับการเฝ้าระวังและควบคุมโรค

3. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากรสำนักอนามัย

4. มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและต่างประเทศ

5. มีเครือข่ายการดำเนินงานภาคเอกชนและ NGO

6. การเติบโตและขยายกิจการของภาคเอกชนในกิจการด้านการส่งเสริมสุขภาพอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ หน่วยบริการทางสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือก

7. ปัจจุบันเริ่มมีกระแสทางสังคมที่ส่งผลให้ประชาชนสนใจภาวะสุขภาพและการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น

8. การดำรงชีวิตของประชาชนที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็วผ่านทางสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อการเผยแพร่ข้อมูลทางสุขภาพและ ความนิยม ความเชื่อด้วยความรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนในวัยทำงาน

9. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เพื่อร่วมบูรณาการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

อุปสรรค (Threats)

1. นโยบายมีหลากหลายและมาจากหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดการปรับแผนในการปฏิบัติงาน

2. การดำเนินชีวิตของประชาชนในรูปแบบประชากรเมือง ซึ่งมีภาระรับผิดชอบทางการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเร่งรีบ มีเวลาจำกัดในการดูแลสุขภาพ ภาวะทางโภชนาการ (อาหารปลอดภัยและอาหารเชิงสุขภาพ) วิถีชีวิต (life style) ของประชาชนเปลี่ยนไปก่อให้เกิดโรคจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง และทำให้เกิดภาวะเครียดประชากรในวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น เริ่มมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน มีสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น

3. การมีโอกาสและเวลาที่จำกัดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว รวมทั้งการซึมซับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ส่งผลต่อพฤติกรรม ภาวะคุกคามสุขภาพของเด็กและเยาวชน

4. การเติบโตของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมีการกระจายตัวของชุมชน ที่พักอาศัยสู่ชานเมือง และพื้นที่รอบๆ โครงการคมนาคมสำคัญ การเติบโตของอาคารสำนักงาน สถานประกอบการประเภทต่างๆ ตลอดจนชุมชนเสมือนรอบๆ ที่อยู่อาศัย ชุมชน สถานศึกษา ซึ่งไม่สามารถควบคุมให้เป็นระเบียบตามผังเมือง ส่งผลต่อความท้าทายในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและความคุมโรค ตลอดจนการจัดการสุขาภิบาลเมือง

5. ระบบไอทีไม่รองรับกับข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องต้องการ

6. การเคลื่อนไหวของประชาชนที่เดินทางผ่านและพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7. สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดภาวะคุกคามต่อสุขภาพ การกระจายตัวของโรคระบาดตามฤดูกาล การจัดการโรคระบาดและภาวะความเครียดที่มาพร้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการภาวะความเครียดของประชาชนจากสถานการณ์ทางการเมือง

8. การเข้าสู่ AEC ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของประชากรและแรงงาน การแพร่กระจายของโรคระบาด อัตราการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเพิ่มขึ้น

ผู้ประสานงาน

นายณัฐพล พลโยราช

ปรับปรุงล่าสุด

05/02/2561 | 14:14

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชวินทร์ ศิรินาค ผูัอำนวยการสำนักอนามัย 0 2245 3845,0 2245 3933 0 2245 8547 
02 นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 0 2245 8534 0 2245 8534 
03 นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 0 2245 8514  
04 นางเพ็ญจันทร์ เจียมมรกต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย 0 2245 8435  

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

สำนักอนามัย (สนอ.)
Department of Health (Bangkok Metropolitan Administration)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร