บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส)
THAI-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd.

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เป็นระบบสำรองที่นั่ง และระบบสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก ด้วยระบบที่ทันสมัย และบริการเป็นเลิศพันธกิจสนับสนุนกิจการของการบินไทย และสายการบินอื่น พัฒนาบริษัทฯ สายการบิน ตัวแทนจำหน่วย รองรับการเปลี่ยนแปลง หาช่องทางสร้างรายได้อื่นๆ นอกเหนือจาก Booking Fee ใช้ทรัพยากร เงินทุน ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ?บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (เปิดเผย เป็นธรรม โปร่งใส)

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ธุรกิจหลักดำเนินกิจการการให้บริการเทคโนโลยีระบบสำรองที่นั่งการเดินทาง “Amadeus” ให้แก่ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว และสายการบิน โดยบริษัทฯ ให้บริการการเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้บริการการเดินทาง อาทิ สายการบิน โรงแรม หรือบริษัทรถเช่า ผ่านช่องทางการขาย คือตัวแทนจำหน่าย ทั้งในประเทศไทย สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา โดยใช้ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสาร รวมถึงดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบสำรองที่นั่งการเดินทาง เช่น บริการประกันภัยการเดินทางแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้โดยสารและตัวแทนจำหน่ายสามารถได้รับหมายเลขกรมธรรม์ได้ทันทีที่ซื้อประกัน บริการส่งและอัพเดทข้อความข่าวสารการเดินทางถึงผู้โดยสารผ่าน Short Message Service (SMS)

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการต่าง ๆ เทศการตรุษจีน 2558 ปีมะแมบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศการตรุษจีนในปีมะแม ให้กับตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเชื้อสายจีน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล, เชียงใหม่ , ขอนแก่น, ชลบุรี (พัทยา) , หาดใหญ่ (สงขลา) ที่ได้ให้รับความไว้วางใจเลือกใช้ระบบสำรองที่นั่งอะมาดิอุส โดยได้นำผลไม้มงคลเป็นส้มสีทองพร้อมอั่งเปาเข้าอวยพรซึ่งได้รับการตอบรับจากตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างดี

ผู้ประสานงาน

นางอรวรรณ สุขมุข

ปรับปรุงล่าสุด

03/08/2561 | 14:37

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส)
THAI-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd.

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล รักษาการกรรมการผู้จัดการ 022079003 022079003 
02 นายธนาธิป ถมังรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน 022079041 022079191 
03 นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ 022079013 022079189 
04 นางอชราภา ไตลังคะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า 022079102 022079145 
05 นายกุลวงศ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ 022079052 022079191 
06 นางสาวจุฑาทิพย์ วิจิตรธนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 022079077 022079077 

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส)
THAI-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd.

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส)
THAI-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd.

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร