บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Thai Credit Guarantee Corporation

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างและแผนผังองค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำประกันสินเชื่อและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEsให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน"พันธกิจ 1. ช่วยเหลือ SMEs ทุกกลุ่มให้เข้าถึงแหล่งทุน2. ช่วยพัฒนา SMEs ให้มีคุณภาพในการประกอบกิจการ3. พัฒนา บสย. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง มีดังนี้1. ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น4. ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

วิชุดา ก้องกีรติ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 02-890-9830

ปรับปรุงล่าสุด

27/07/2559 | 15:02

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Thai Credit Guarantee Corporation

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป   
02 นายวิเชษฐ วรกุล  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ   
03 นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป   
04 นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน   
05 นายศิษฏ์ วงศาริยะ ผู้อำนวยการ สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป   
06 นางสาวธนภร ประกายเกียรติ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป   
07 นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ   
08 นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการหนี้   
09 นางสาวญาณี รวมรักษา  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ   
10 นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ  ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
11 นายอนุสรณ์ เอมกมล  ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
12 นางอิศราพร อรุณประเสริฐ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงกระบวนการทำงาน   
13 นายศิริพงษ์ แผนสนิท ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ   
14 นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน   
15 นางผกามาศ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน   
16 นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา   
17 นางสาวปราณี วงศ์อำนวยกุล  ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง   
18 นางกนกนนท์ วงศ์มณฑา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ   
19 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์   
20 นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์   
21 นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายค่าประกันชดเชย   
22 นางดุสิดา ทัพวงษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร   
23 นายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ข่วยปฏิบัติงานฝ่ายค่าประกันชดเชย   
24 นางสาวจิราพร ทองศรี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงกระบวนการทำงาน   
25 นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน   

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Thai Credit Guarantee Corporation

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
แผนที่ตั้ง
ขั้นตอนการใช้บริการ
ผู้ถือหุ้น
ความเป็นมา
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
หลักเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
Thai Credit Guarantee Corporation

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร