ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์“เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการสนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ
 • เป็นสถาบันเพื่อการออม
 • เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา
 • เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
 • เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  โครงการ

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  08/10/2556 | 13:44

 • ธนาคารออมสิน
  Government Savings Bank

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

  ธนาคารออมสิน
  Government Savings Bank

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
  โครงสร้างการจัดองค์กร
  ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
  ประวัติและวิวัฒนาการธนาคารออมสิน
  บ้านประหยัดพลังงาน
  ทำอย่างไรดีเมื่อสุนัขคันและเกาบ่อย
  ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  ที่อยู่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

  ธนาคารออมสิน
  Government Savings Bank

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร