ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GOVERNMENT HOUSING BANK

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร : To be a modern and sustainable housing Bank and market leader in providing comprehensive housing finance services"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

 • ตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากของประเทศและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
 • ดำรงความเป็นธนาคารอันดับ 1 ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ ปานกลาง
 • มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งพัฒนาศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน
 • ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  11/09/2556 | 11:46

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  GOVERNMENT HOUSING BANK

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นายนริศ ชัยสูตร  ประธานกรรมการธนาคาร   

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  GOVERNMENT HOUSING BANK

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  พระราชบัญญัติ
  พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496
  ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
  ประวัติธนาคารอาคารสงเคราะห์

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  GOVERNMENT HOUSING BANK

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร