องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ภาพโครงสร้างการบริหาร

อำนาจหน้าที่

  

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

" ขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน บริการตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ ประสานเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

" พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชน โดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทั้ง พัฒนาระบบการเดินรถ ให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ "

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นายนิรันดร์ อุปสุข เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนัคเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ : 0-2245-4852 โทรสาร : 0-2245-4852 e-mail : niran@bmta.co.th

ปรับปรุงล่าสุด

02/06/2559 | 14:36

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 0-2246-0339  
02 นายยุกต์ จารุภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 02-246-4275  
03 นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 0-2245-6415,0-2246-0965  
04 นายคมสัน โชติประดิษฐ์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 0-2246-0964  
06 นายสมควร นาสนม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1 02-246-0965  
07 นายสาคร รุ่งสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2 02-247-8662  
08 นายคมสัน โชติประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 02-246-2280  
09 นางสาวสิริกร อุดมผล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ 02-246-0973  
10 นางบุษบา มะนะโส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ 0-2246-0976  
11 นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน 0-2246-0907  
12 นางสุภาพร รุ่งประชาเดช ผู้อำนวยการสำนักบัญชีและกองทุนกลาง 0-2246-0395  
13 นายสวงค์ ฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 0-2246-0975  
14 นางสาวเกษริน สินวิสูตร ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2246-6297 0-2245-4852 
15 นางสาวรัชนี ลออทรัพยาภัทร ผู้อำนวยการสำนักบริการและจัดซื้อ 0-2246-0974 0-2246-5374 
16 นางสาวศิริพร บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ 0-2245-8935 0-2246-0967 
17  นางศิริพร แต้เกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร   
18 นางจันทนี อนุโยธา ผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 0-2245-4298  
19  นายเมธา เมธาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 0-2919-8949 0-2919-9068 
20 นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2 0-2919-8949  
21 นายบรม รินทอง รักษาการผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 0-2551-2492 0-2552-2885 
22 นายเอนก นาสนม ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 2 0-2919-8711 0-2919-8713 
23 นางอารดา อารีวโรดม ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3 0-2387-1945 0-2387-0800 
24 นายดุสิต แซ่ด่าน รก.ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 4 0-2249-7149 0-2249-4263 
25 นายก้องพัฐสิษฐ์ ถิ่นมาบแค ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 5 0-2896-2341 0 2896 2343 
26 นางศิราวรรณ ชื่นบุบผา ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 0-2413-4535 0 2413 1164 
27 นายสังเวียน พยัฆวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 7 0-2594-3306 0 2594 3398 
28 นายชำนาญ อยู่สอาด ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 8 0-2919-8909 0-2919-8909 
29 นายชิดชัย ภู่อารีย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถ 02-246-0969  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. / BMTA)
Bangkok Mass Transit Authority

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร