บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
The Bangkokdock Company (1957) Limited

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจอู่เรือและอยู่ในความควบคุมของกองทัพเรือ บริษัทมีที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ของเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหว่างสะพานกรุงเทพที่อยู่ด้านใต้และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินที่อยู่ด้านเหนือ และห่างจากปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตรบริษัท อู่กรุงเทพฯ ได้ประกอบธุรกิจอู่เรือมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการซ่อมและต่อเรือของประเทศ เนื่องจากเป็นอู่ขนาดใหญ่อู่หนึ่งของกลุ่มอู่เรือจำนวนไม่มากที่สามารถซ่อมเรือที่มีขนาดใหญ่ได้ และบริษัทมีความสำคัญต่อกองทัพเรือมาก เนื่องจากเป็น อู่เรือสำรองสำหรับซ่อมเรือรบที่มีจำนวนมากเกินขีดความสามารถของกรม อู่ทหารเรือ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอู่เรือในภูมิภาค และ บริหารจัดการยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย" / พันธกิจ “ประกอบกิจการและให้บริการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ให้บริการซ่อมสร้างและ ประกอบโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับพาณิชย์นาวีทุกประเภทของ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน ให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล และ ให้บริการในการจัดหายุทธภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

17/05/2559 | 14:30

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
The Bangkokdock Company (1957) Limited

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นาวาเอก พิชเยนทร์ ตันประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ   
02 พลเรือตรี เอกชัย ตรุศบรรจง รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด   
03 นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค   

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
The Bangkokdock Company (1957) Limited

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
แผนผังการแบ่งส่วนงาน บทม.
รายละเอียดโครงสร้างขององค์กร ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
The Bangkokdock Company (1957) Limited

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร