ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนส.)
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

คลิกเพื่อดูแผนผังโครงสร้างองค์กร ธกส.

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพันธกิจ
 • บริการทางเงินครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และสถาบันเกษตร อย่างเกื้อกูล แบ่งปันและเป็นธรรม
 • บริหารจัดการเงินทุน? ให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
 • มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2557-2561) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2557 - 2561) ธ.ก.ส. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มาเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ธ.ก.ส. อย่างบูรณาการ ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรและเครือข่าย สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและหาแนวทางประกันความเสี่ยงให้กับลูกค้า จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนภาคชนบท โดยพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อการขยายโอกาส สร้างรายได้ และลดต้นทุน ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ สถาบันพัฒนาเกษตรกรและชนบท เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาเกษตรกร และสถาบันการเกษตรรวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และการจัดการผลิตและการตลาดให้เป็นระบบยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรรองรับ AEC เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยเน้น 9 ผลิตผลได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย โคเนื้อ กาแฟ โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกหลัก บูรณาการสนับสนุนสินเชื่อตลอดห่วงโซ่อุปทานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Financing & Supply Chain Management) โดยการสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรตลอดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งพัฒนาลูกค้าให้เป็น Smart Farmer /ผู้ประกอบการ พัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และยกระดับเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการทางการเงินครบวงจร มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินภาคชนบทโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Financing) พัฒนาธุรกรรมธนาคารเพื่อรองรับธุรกิจต่างประเทศ(Trade Finance) ขยายบริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงภาคครัวเรือน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการให้บริการใหม่เพื่อลดต้นทุนของลูกค้า โดยสร้างเครือข่ายตัวแทนธนาคาร ขยายการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และพัฒนาการให้บริการผ่าน Mobile Phone Banking / Internet Banking /E- Bankingยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ โดยพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย บริหารต้นทุนให้เหมาะสม (Matching Fund) โดยการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารการเงินให้หลากหลายและมีความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมในการบริหารการเงินการลงทุน เพื่อรองรับ AEC และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสู่มาตรฐานสากลยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรรองรับ AEC โดยการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ ยกระดับงานวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร และนำสู่การปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร โดยการพัฒนาผลิตภาพของพนักงาน (Productivity) ให้เพิ่มขึ้น คัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกลยุทธ์องค์กร รวมทั้ง พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการความรู้ (KM) ขององค์กร กระบวนการธุรกิจหลัก และระบบการทำงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AECยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนากระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์บริการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกพนักงาน โดยการยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม จิตอาสา สำนึกรักษ์โลก รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดินและรักษ์อากาศ

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  17/07/2557 | 15:14

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนส.)
  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการ 0-2282-1753  0-2280-1275 
  02 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รองผู้จัดการ 0-2280-2816  0-2280-1275 
  03 นายบรรลุ จารุกิจโสภา รองผู้จัดการ 0-2280-5334  0-2280-1275 
  04 นายลักษณ์ วจนานวัช รองผู้จัดการ 0-2281-6580 0-2280-1275 
  05 น.ส.จินดา กาญจน์กีรติ รองผู้จัดการ 0-2281-6078 0-2280-1275 
  06 นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการ 0-2281-6550 0-2280-1275 
  07 นายบุญไทย แก้วขันตี ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2629-7254 0-2280-1275 
  08 นายโสมนัสส์ สุวรรณเมนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2280-2817 0-2280-1275 
  09 นายปราโมทย์ นนทะโคตร ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2280-8657 0-2280-1275 
  10 นายสมชัย อ่ำพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2629-7250 0-2280-1275 
  11 นายจตุรงค์ ทองยี่สุ่น ผู้ช่วยผู้จัดการ 0-2280-8644 0-2280-1275 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนส.)
  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนส.)
  Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives - BAAC

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร