ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Company Limited

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

คลิกเพื่อดูโครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  GROWING TOGETHER กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นพันธกิจ
 • เสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบงาน
 • ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา
 • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  ทิศทางและแผนงานคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารได้มีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ในปี 2556 ธนาคารยังคงดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น “ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) ที่ดูแลและบริการลูกค้าดีที่สุด” โดยเฉพาะการเดินหน้าพัฒนา และริเริ่มผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และเพื่อปรับตัวรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น จากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลัง คณธกรรมการธนาคารได้ร่วมมือกับฝ่ายจัดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2557-2559 พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์จาก “ธนาคารแสนสะดวก” เป็น “กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ (Growing Together)”โดยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโต และความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคารในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของสินเชื่อโดยรวม รักษาฐานเงินฝากและเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย พร้อมทั้งเสริมสร้างปรับปรุงกระบวนการภายในให้แข็งแกร่ง รวมถึงพัฒนาธนาคารและบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มุ่งผลสำเร็จในงานเป็นสำคัญ การดำเนินตามนโยบายของรัฐธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินงานธุรกิจที่ตอบสนองนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายเศรษฐกิจ และนโยบายแรงงาน ตัวอย่างเช่น1. โครงการขยายวงเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้กองทุนฯ มีเงินสำหรับการอำนวยสินเชื่อให้กับสมาชิก เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น2. สินเชื่อ Microfinanceเพื่อการค้า เป็นการอานวยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธนาคารได้วางมาตรการในการอำนวยสินเชื่ออย่างเข้มงวด คัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผู้ประกอบกิจการค้าขายที่มีความสามารถในการชำระหนี้ และเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีสภาพคล่องดี3. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เป็นการส่งเสริมการเพิ่มรายได้ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีพลังขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน4. โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อ Micro Bank for Lady สำหรับสมาชิกกองทุนที่เป็นผู้ค้ารายย่อย เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  17/07/2557 | 15:04

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krung Thai Bank Public Company Limited

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ    
  02 นายพงศธร สิริโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  03 นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ    
  04 นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการ    
  05 นายปรีชา ภูขำ รองกรรมการผู้จัดการ    
  06 นางนงนุช เทียนไพฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ   
  07 นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ   
  08 นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  09 นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  10 นายอนุชิต อนุชิตานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส   
  11 นายประเสริฐ ธีรนาคนาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  12 นายอัสนี ทรัพยวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  13 นายธีระพล ปุสสเด็จ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  14 นางพัชรศิริ เกียรติกำจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
  15 นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  16 นางเพลินพิศ ธันวารชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  17 นายชิโนรส สุนทรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    
  18 นางสาวสุพัตรา หิรัญรัศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    
  19 นายอนันตผล พันธุ์เพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    
  20 นายสุพัฒน์ อินทุสถิตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  21 นายสมชาย โง้ววัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  22 นางลาวัลย์ ใบหยก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  23 นางสุมาลี สุขสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  24 นายสมจิตร์ พงษ์พิทักษ์วิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  25 นายดนัย สมาโนตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  26 นายประสิทธิ์ อำภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  27 นายสุวัฒน์ เนตรสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  28 นายไมตรี กออุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส   
  29 นายวรวุฒิ เทพกุลมานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  30 นางวรรณี เจริญทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  31 นายประสิทธิ์ วสุภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  32 นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  33 นางสาวอาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส   
  34 นางศรีประภา พริ้งพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  35 นายชัยรัตน์ บูชิตรัตนคุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  36 นายพิชัย คชมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  37 นายวินิจ แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  38 นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  39 นายวัลลภ ลิปิพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  40 นางเยาวลักษณ์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  41 นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
  42 นางสุวรรณี สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krung Thai Bank Public Company Limited

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  Krung Thai Bank Public Company Limited

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร