บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited.

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) รัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ด้วยการแปลงสภาพจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บมจ. อสมท มีภารกิจในการประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนโดยมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนที่รับผิดชอบต่อสังคม มีธุรกิจหลักประกอบด้วย ธุรกิจที่ดำเนินการเอง ได้แก่ กิจการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสำนักข่าวไทย บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด และบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด นอกจากนี้ยังร่วมดำเนินกิจการกับผู้ประกอบการเอกชนอื่นๆ ภายใต้สัญญาร่วมดำเนินกิจการ ได้แก่ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และกลุ่มบริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์กรสื่อสร้างสรรค์ชั้นนำ

พันธกิจ
1.ดำเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
2.ผลิตและจัดหา Content ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
3.ให้บริการออกอากาศ (Network Provider) ทุกช่องทาง (Platform) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4.เป็นองค์กรดิจิตอล (Digital Organization) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1) พัฒนาและรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน
2) พัฒนาศักยภาพในด้ำน Creative การผลิตและการบริหารจัดการด้าน Contents
3) สร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ในปัจจุบันและธุรกิจ Non-Broadcast
4) พัฒนาธุรกิจและโครงสร้างเพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Organization
5) พัฒนาการบริหารจัดการภายในเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ส่วนบริหารสื่อดิจิตอล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-2016143

ปรับปรุงล่าสุด

31/08/2559 | 15:13

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited.

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่   
02 นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร   
03 นายพลชัย วินิจฉัยกุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ   
04 นายเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ   
05 นายวิโรจน์ ตรับวงศ์วิทยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและสนับสนุนเชิงเทคนิค   
06 นายสุนทร อารีรักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการบริหารการตลาดและสื่อ   

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited.

 

ข้อมูลเผยแพร่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited.

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร