ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เป็นธนาคารอิสลามชั้นนำในภูมิภาค ที่ให้บริการอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางการเงินพื้นฐานเพื่อชาวไทยมุสลิมอย่างทั่วถึง มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิมที่เดินทางเข้าออกประเทศไทย และเป็นแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจพันธกิจ1) ให้บริการทางการเงินอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ 2) เป็นช่องทางให้ชาวไทยมุสลิมเข้าถึงระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 3) เป็นกลไกของรัฐบาลในการสร้างโอกาสให้ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน4) มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า5) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเป็นแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้ารายย่อย ธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่6) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในกลุ่มประเทศมุสลิม7) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance & Compliance Excellence)8) สนองตอบนโยบายรัฐโดยคำนึงถึงฐานะการเงินของธนาคาร (Government Agency & Stakeholder Benefit)

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์     ธนาคารจะมุ่งดำเนินธุรกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ สร้างผลกำไรเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมลงทุน มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงจึงกำหนดแนวทางดำเนินธุรกิจไว้ ดังนี้ภารกิจหลักขององค์กร ธนาคารได้กำหนดภารกิจหลักไว้ 4 ประการ ดังนี้1. ให้บริการทางการเงินตามหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นมุสลิม และเป็นทางเลือกของกลุ่มลูกค้าทั่วไป2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยในระดับสากล ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์และสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับ3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ4. บริหารงานอย่างมืออาชีพเพื่อให้ผลประกอบการทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

08/10/2556 | 15:47

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร   

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
Remittance
Trade Services
ประวัติความเป็นมา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ISLAMIC BANK OF THAILAND

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร