สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Securities and Exchange Commission, Thailand

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6707s.pdf

อำนาจหน้าที่

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/6707s.pdf

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

http://www.sec.or.th/TH/AboutUs/Pages/Introduction.aspx#Tabcontent2

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

http://www.sec.or.th/TH/AboutUs/Pages/Introduction.aspx

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

01/08/2559 | 11:11

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Securities and Exchange Commission, Thailand

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ   
02 นายประสงค์ วินัยแพทย์ รองเลขาธิการ   
03 นายวสันต์ เทียนหอม ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส   
04 นายชาลี จันทนยิ่งยง ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส   
05 นายประเวช องอาจสิทธิกุล ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส   
06 นางสุพรรณ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย   
07 นางสาวดวงมน ธีระวิคาวี ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน   
08 นายตระการ นพเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจแนะนำการลงทุน   
09 นางปะราลี สุคนธมาน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์   
10 นางศรัณยา จินดาวณิค ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน   
11 นางณัฐญา นิยมานุสร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล   
12 นายประกิด บุณยัษฐิติ ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์   
13 นายขจรศักดิ์ อุทธาสิน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน   
14 นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและคดี   
15 นางดวงใจ ธนสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
16 นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทดโนโลยีสารสนเทศ   
17 นายแสงศิริ ศิริศันสนียวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป   
18 นางทิพยสุดา ถาวรามร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุธศาสตร์   
19 นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายงานเลขาธิการ   

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Securities and Exchange Commission, Thailand

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
Securities and Exchange Commission, Thailand

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร