สถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok's Institute

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของสถาบัน
2. กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุน และพิจารณาจัดสรรทุน สำหรับ
กิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน 3. อนุมัติแผนหลัก และแผนการดำเนินงานของสถาบัน 4. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และการบริหารงานของสถาบัน 5. ออกข้อบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน 6. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายของสถาบัน 7. อนุมัติให้ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรของสถาบัน 8. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสถาบันเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น การบรรจุ การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัยการลงโทษ การร้องทุกข์และ การอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง 9. ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ การปฏิบัติงานของ เลขาธิการและการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทนเลขาธิการ 10.แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการและรองเลขาธิการ 11.ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของสถาบัน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)"สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ (Mission)
1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระปกเกล้าศึกษาอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ สังคม ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย
2. การจัดการศึกษาอบรม และให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับโดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายสำคัญทุกกลุ่ม
3. การเผยแพร่ รณรงค์เพื่อส่งเสริม การพัฒนาประชาธิปไตย
4. การพัฒนาและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาประชาธิปไตย
5. การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง
6. สร้างความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างเครือข่ายในระดับภูมิภาค
7. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้พระปกเกล้าศึกษาที่สมบูรณ์
8. การพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

28/06/2559 | 11:21

สถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok's Institute

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   
02 ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   
03 นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   
04 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ   
05 รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
07 ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น   
08 ดร.ถวิลวดี บุริกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา   
09 นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง   
10 นางสาวกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   
11 พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล   
12 นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา   

สถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok's Institute

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok's Institute

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร