สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
National Research Council of Thailand

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายและพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับการที่สำนักงานฯ เสนอตามบทแห่งพระราชบัญญัติ แล้วทำความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการเกี่ยวกับการวิจัยตามที่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาดำเนินการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : “วช. เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาประเทศด้วยผลงานวิจัยและองค์ความรู้ อีกทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ” พันธกิจ :
 • จัดทำและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เป็นองค์กรหลัก ในการบูรณาการงบประมาณการวิจัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ด้านบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา มาตรฐานการวิจัย ฐานข้อมูลสารสนเทศการวิจัยของประเทศ และเครือข่ายวิจัยระดับต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันการเป็นผู้นำด้านการวิจัยของประเทศ
 • ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งการปฏิรูประบบวิจัย และส่งต่องานวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 • ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งกำหนด ส่งเสริม และกำกับมาตรฐานการวิจัย ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสภาวิจัยแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
 • เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ
 • ติดตามและประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
 • จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 • โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  14/09/2560 | 16:39

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  National Research Council of Thailand

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 025612445 ต่อ 109 
  02 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 025612445 ต่อ 112 

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  National Research Council of Thailand

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  National Research Council of Thailand

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร