กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

     1. พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนทั้งในด้านส่งเสริม ป้องกันบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจ รวมทั้งระบบ รูปแบบ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน     2. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน     3. สนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน ทั้งในด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน     4. ให้บริการการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิเพื่อพัฒนางานวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน     5. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลักด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน     6. จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทกระทรวง รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด     7. ประสานงานและร่วมมือในด้านวิชาการสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ     8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต

 • เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
 • ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต เมื่อสิ้นแผนฯ 12

 • 1. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.0 ต่อประชากรแสนคน
 • 2. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100
 • 3. ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป
 • 4. ผู้ป่วยด้วยโรคจิตทางจิตเวชที่สำคัญเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
 • จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต

 • 1. เป็นผู้ชี้นำทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีบทบาทเป็น Regulator และ Policy Advocacy
 • 2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน
 • 3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนางานสุขภาพจิต
 • ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  พันธกิจกรมสุขภาพจิต

 • 1. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
 • 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
 • 3. พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ
 • โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  1. การสร้างเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พัฒนาเทคโนโลยี, อบรมการดำเนินงานแก่ อสม./อสส. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน, จัดประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ระดับประเทศ2. โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE, เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน, พัฒนาระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด, เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย3. การเสริมสร้าง EQ เด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี อบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรสาธารณสุข, พัฒนารูปแบบการดำเนินงานหน่วยงานที่พัฒนาเด็ก (PCU./ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล) พัฒนาฐานข้อมูล4. การพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พัฒนารูปแบบบริการออทิสติกในสถานบริการสาธารณสุข/ในชุมชน, พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในภาวะวิกฤต, พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก, สร้างเครือข่าย5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตทางใจ (MCC) จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง, ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 12 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง), พัฒนาเทคโนโลยีด้านวิกฤตสุขภาพจิต, ให้ความรู้ผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์6. การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย พัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการฆ่าตัวตาย, การอบรมให้ความรู้แก่ DJ/หมอดู/นักข่าว, ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน, จัดทำฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายของประเทศ

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  19/04/2562 | 15:16

  กรมสุขภาพจิต
  Department of Mental Health

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นพ.เกียรติภูมิ วงศจริต อธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8001 0-2149-5512 
  02 นพ. ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8012 0-2149-5512 
  03 นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8015 0-2149-5512 
  04 นพ. สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8014 0-2149-5512 

  กรมสุขภาพจิต
  Department of Mental Health

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร