กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

     1. พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนทั้งในด้านส่งเสริม ป้องกันบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจ รวมทั้งระบบ รูปแบบ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน     2. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน     3. สนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน ทั้งในด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน     4. ให้บริการการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิเพื่อพัฒนางานวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน     5. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลักด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน     6. จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทกระทรวง รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด     7. ประสานงานและร่วมมือในด้านวิชาการสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ     8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
 • เป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพจิต (ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู)
 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชีย
 • เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยม เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยพันธกิจ
 • ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (การส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ)
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
 • บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  เป้าหมาย1.ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพและร่วมดูแล / ผลักดันงานสุขภาพจิต2.กฏหมาย / นโยบายสาธารณะให้ความสำคัญกับมิติด้านสุขภาพจิต3.แผนชุมชน / แผนสุขภาพตำบลมีองค์ประกอบด้านสุขภาพจิต

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  1. การสร้างเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พัฒนาเทคโนโลยี, อบรมการดำเนินงานแก่ อสม./อสส. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน, จัดประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ระดับประเทศ2. โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE, เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน, พัฒนาระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด, เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย3. การเสริมสร้าง EQ เด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี อบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรสาธารณสุข, พัฒนารูปแบบการดำเนินงานหน่วยงานที่พัฒนาเด็ก (PCU./ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล) พัฒนาฐานข้อมูล4. การพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พัฒนารูปแบบบริการออทิสติกในสถานบริการสาธารณสุข/ในชุมชน, พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในภาวะวิกฤต, พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก, สร้างเครือข่าย5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตทางใจ (MCC) จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง, ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 12 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง), พัฒนาเทคโนโลยีด้านวิกฤตสุขภาพจิต, ให้ความรู้ผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์6. การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย พัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการฆ่าตัวตาย, การอบรมให้ความรู้แก่ DJ/หมอดู/นักข่าว, ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน, จัดทำฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายของประเทศ

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  22/11/2554 | 14:22

 • กรมสุขภาพจิต
  Department of Mental Health

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01  หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8001 0-2951-1352 
  02 นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8015 0-2951-1358 
  03 แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8033 0-2951-1354 
  04 นายแพทย์อภิชัย มงคล รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 0-2590-8003 0-2951-1356 

  กรมสุขภาพจิต
  Department of Mental Health

   

  ข้อมูลเผยแพร่

  ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
  ครอบครัวกับความเครียด
   เผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับประชาชนทั่วไป
  สายด่วน 1667

  กรมสุขภาพจิต
  Department of Mental Health

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร