กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างองค์กรส่วนกลางโครงสร้างองค์กรส่วนภูมิภาค

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับ อาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค2. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง3. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ4. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐาน ทางคดี รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค5. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร ยาเสพติด และการชันสูตรโรค เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข6. สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ดำเนินการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน7. พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ8. ถ่ายทอดองค์กรความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่กรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย พันธกิจ1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข2. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้เป็นที่ ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง พัฒนาระบบและประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เป้าประสงค์ 1. ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนำข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด?

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

01/10/2558 | 10:03

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
02 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
03 รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
04 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

 

ข้อมูลเผยแพร่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร