สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Office of Permanent Secretary

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขและราชการ ที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในประทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ให้รวมถึง     1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง     2. จัดทำแผนแม่บทด้านการสาธารณสุขและประสานแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด     3. เสนอแนะนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีรวมทั้งเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี     4. ส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแล และประสานการบริหารด้านการสาธารณสุข     5. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารด้านสาธารณสุข     6. พัฒนาวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาและด้านสุขภาพ     7. ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุขของกระทรวงฯ     8. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง     9. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของกระทรวง     10. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ     11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร วิชาการ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นธรรม ครอบคลุม มีมาตรฐานเพื่อคนไทยสุขภาพดีพันธกิจ1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในทุกระดับ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดี2. พัฒนา ระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

21/11/2554 | 07:17

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Office of Permanent Secretary

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 0-2590-1011  0-2590-1230 
02 แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงฯ (กลุ่มภารกิจด้านบริหาร)   
03 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงฯ(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข)   
04 นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองปลัดกระทรวงฯ(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์)   
05 นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงฯ(กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ)   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Office of Permanent Secretary

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร