สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ)
National Village and Urban Community Fund Office

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุน• พัฒนาอาชีพ สร้างงาน• สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้• ลดรายจ่าย• บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน๒) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ• จัดระบบเงินกองทุน• บริหารจัดการเงินกองทุน้๓) เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง• การเรียนรู้• การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม• เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง๔) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต๕) เกิดศักยภาพ / ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนเมือง• เศรษฐกิจ• สังคม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง อบอุ่น เข้มแข็งสู่การเป็นภูมิคุ้มกัน ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ 1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา 2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน และหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจแลสังคมของชาติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์"เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพตนเอง ของกองทุนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

03/08/2561 | 13:32

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ)
National Village and Urban Community Fund Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ.   
02 นางณัฎฎา พัฒนวรพันธ์ รอง ผอ. สทบ.(กลุ่มงานบริหาร)   
03 นายอำนาจ ทองเบ็ญญ์ รอง ผอ. สทบ.(กลุ่มกงานนโยบายและปฏิบัติ)   

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ)
National Village and Urban Community Fund Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ)
National Village and Urban Community Fund Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร