สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Office of The Public Sector Development Commission (OPDC)

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

1.สำนักงานเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานช่วยอำ นวยการ งานการเงินและพัสดุงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาข้าราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการนักบริหารและงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.พ.ร. ร่วมกับส่วนราชการอื่นตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมายย
 • ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย2.กองกฎหมายและระเบียบราชการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • จัดทำร่างกฎหมายและระเบียบ ให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในความรับผิดชอบ และจัดทำคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย3.กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริหารงานและพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
 • ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานกับองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอของ ก.พ.ร.
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย4.กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานอื่นของรัฐ เสนอต่อ ก.พ.ร.
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย5.กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
 • เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรมและจังหวัด ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ประสบความสำเร็จ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย6.กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ส่งเสริม สนับสนุน และชี้แจงทำความเข้าใจกับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย7.กองพัฒนาระบบราชการ 1มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะและประสานงานเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย8.กองพัฒนาระบบราชการ 2มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะและประสานงานเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรมการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย9.กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและระบบการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 • ให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานกลางอื่น ๆ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย10.กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • จัดทำและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ การดำเนินงานของส่วนราชการ และแนวทางการสอบทานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ
 • จัดทำ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
 • รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ให้คำ ปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ก.พ.ร. "ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม" พันธกิจตามกฎหมายของสำนักงาน ก.พ.ร.  1. งานเลขานุการ ก.พ.ร.2.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม ก.พ.ร. กำหนด (ตามมาตรา 71/10) 2.1 งานวิเคราะห์ วิจัย และเสนอความเห็น งานวิจัยนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร. 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปรับ เปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 2.3 สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

  Mission Statement ของสำนักงาน ก.พ.ร.     สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานธุรการทางด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน การทำงานของ ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น โดยครอบคลุม ภารกิจงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การรายงานข้อมูลและผลการวิเคราะห์      รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ต่าง ๆ ในการทำงานของสำนักงาน ก.พ.ร. นั้นจะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและร่วมดำเนินงานกับคณะทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. อาจทำเองส่วนเท่าที่มีความจำเป็น และร่วมดำเนินการหรือแสวงหาความร่วมมือกับ สถาบัน/ องค์กรภายในและภายนอกประเทศ เพื่อผลักดันและเร่งขยายผลการพัฒนา ระบบราชการให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ยั่งยืนและเกิดความต่อเนื่อง

  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

  ผู้ประสานงาน

  ปรับปรุงล่าสุด

  18/05/2559 | 11:52

 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  Office of The Public Sector Development Commission (OPDC)

   

  รายชื่อผู้บริหาร

  ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
  01 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. 0 2356 9900 0 2281 8003 
  02 นายนครเขตต์ สุทปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 0 2356 9955 0 2281 8037 
  03 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ก.พ.ร. 02 356 9925 02 356 9924 
  04 นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ก.พ.ร. 02 356 9977  

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  Office of The Public Sector Development Commission (OPDC)

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
  ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
  ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
  ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
  หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
  โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
  อีเมล์   เว็บไซต์
  เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
  พิกัดที่ตั้ง
  โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
  ผู้ประสานงาน

    

   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร
   ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
  ตำแหน่ง (ไทย)
  ชื่อผู้บริหาร (Eng)
  ตำแหน่ง (Eng)
  E-Mail
  โทรศัพท์
  โทรสาร