สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
Office of The Board of Investment

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่งตั้ง(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงาน(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาข้าราชการ การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ ของสํานักงาน(5) ดําเนินการเกี่ยวกับบัตรส่งเสริมตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การรวบรวมและจัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการ ลงทุน(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสํานักการตลาดเพื่อการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้าหมาย เพื่อจัดทําฐานข้อมูลการลงทุนของประเทศเป้าหมายและนักลงทุนเป้าหมาย(2) จัดทำยุทธศาสตร์ชักจูงการลงทุนรายประเทศและแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ(3) ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน(4) สร้างเครือข่ายการชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ(5) ประสานงานกับสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ(6) ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุน(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสํานักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะแนวโน้มการลงทุน รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนของคนไทยใน ต่างประเทศ(2) ศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะ และประชุมเจรจาเกี่ยวกับความตกลง หรือความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการลงทุน(3) ดําเนินการแก้ต่างกรณีอุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการ ให้สิทธิและประโยชน์ด้านการลงทุน(4) ศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบด้านการลงทุนของประเทศต่าง ๆ(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสํานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ เอื้ออำนวยต่อการลงทุนโดยรวม และการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล(2) ศึกษาศักยภาพการลงทุน รวมทั้งพัฒนาและชักจูงให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ(3) เสนอแนะมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี(4) ดําเนินการและพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตชิ้นส่วน กับผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้เกิดการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุน(5) ดําเนินการแก้ไขปัญหานักลงทุน โดยประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน(6) ประสานงานกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 - 7(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสํานักสารสนเทศการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) จัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานเพื่อ สนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน(4) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการลงทุน ออกแบบฐานข้อมูล จัดระบบการรวบรวม บันทึกข้อมูล การประมวลผล และจัดทําสถิติสารสนเทศด้านการลงทุน(5) ศึกษา ออกแบบ และบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในของสํานักงานและเชื่อมโยง เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสํานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) จัดทำยุทธศาสตร์ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนและการให้สิทธิและประโยชน์(2) จัดทํายุทธศาสตร์ในภาพรวมเพื่อชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ(3) วางแผนพัฒนาการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ(4) ศึกษาและติดตามภาวะเศรษฐกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและวางเป้าหมายการส่งเสริมการลงทุน(5) ประสานและจัดทําแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการของสํานักงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายส่งเสริมการลงทุน และนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง(6) ประเมินผลกระทบของนโยบายด้านการลงทุน และหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและ โครงการของสํานักงาน(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายศูนย์บริการลงทุน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลด้านการลงทุน และอํานวยความสะดวกในการสำรวจลู่ทางการลงทุน การหาผู้ร่วมทุน หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจลงทุนแก่นักลงทุน(2) ให้บริการและอนุญาตให้อยู่ในประเทศ และอนุญาตให้ทํางานสําหรับช่างฝีมือและผู้ชํานาญการต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานกับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน(3) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(4) ดําเนินงานลูกค้าสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ(5) ให้บริการและจัดทําสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดทำแผนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและบรรยากาศการลงทุนของประเทศทั้งในประเทศ และต่างประเทศ(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสํานักบริหารการลงทุน 1-4 มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(1) วิเคราะห์โครงการลงทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้การส่งเสริมการลงทุน บริหารงานการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน การให้ความคุ้มครองติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ ส่งเสริมการลงทุน(2) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเชิงเศรษฐกิจ(3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาภายใต้หมวดอุตสาหกรรมที่รับผิด ชอบ และเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึงวิธีการให้สิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน บัญญัติให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้(1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงให้เกิดการลงทุนในภูมิภาค(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน(3) บริหารงานสิทธิและประโยชน์ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ ส่งเสริมการลงทุน(4) สร้างเครือข่ายการลงทุน และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ มี อำนาจหน้าที่ ในพื้นที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้(1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และชักจูงนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย(2) ให้คําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก และให้บริการข้อมูลแก่นักลงทุน(3) รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร ติดตามสถานการณ์ การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจรวมทั้งติดตามและรวบรวมสถิติการลงทุนในต่างประเทศ(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายสำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 7 แห่ง ใน แฟรงก์เฟิร์ต นิวยอร์ค ปารีส โตเกียว เซี่ยงไฮ้ ลอสแอนเจลีส และโอซากา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

     1. ร่วมคิด (Policy Advocate)          เป็นแกนนำในการริเริ่มผลักดันให้เกิดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะมีบทบาทเป็นตัวเร่งในการพัฒนาอุตสาหกรรม เน้นการส่งเสริมการลงทุนแบบมีเป้าหมาย โดยใช้จุดแข็งคือ อำนาจตามกฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา รายพื้นที่ และ/หรือ เพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถ เป็นต้น 2. ร่วมบริการ (Comprehensive Services)          มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการลงทุนอย่างครบวงจร โดยนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆไปสู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดการจัดบริการชักจูงและส่งเสริมการลงทุนอย่างครบวงจร รวมทั้งการจัดสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อดึงดูดการลงทุน 3. ร่วมประสาน (Coordinator)          ประสานเชื่อมโยงเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน เช่น การพัฒนาแรงงาน เทคโนโลยี สาธารณูปโภคพื้นฐาน การสร้างเครือข่าย และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่นักลงทุน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

21/07/2559 | 15:15

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
Office of The Board of Investment

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) 0-2553-8101  
02 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) 0-2553-8102  
03 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) 0-2553-8104  
04 นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) 0-2553-8106  

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
Office of The Board of Investment

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร