สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
Office of the Consumer Protection Board

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 3. สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับ จากสินค้าหรือบริการ 5. ดำเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 6. ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริม หรือกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย      

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล"พันธกิจ 1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ การทำงานของ สคบ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากลไก และมาตรฐานการตรวจสอบ เผ้าระวัง และเตือนภัยผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เป้าประสงค์ 1. กลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 3. ประชาชนได้รับความปลิดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ 4. กฎหมายมีความทันสมัย 5. กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพ 6. มีสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ 7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค 8. เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค 9. กลไกการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติมีความต่อเนื่องเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน 10. การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด และท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 11. องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 12. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นายถิระ หงสกุล นักวิชาการเผยแพร่ปฎิบัติการ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ e-Mail thira.h@ocpb.go.th โทรศัพท์ 0 2143 0410 โทรสาร 0 2143 9772

ปรับปรุงล่าสุด

29/06/2559 | 13:31

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
Office of the Consumer Protection Board

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0 2141 3534 - 6 0 2143 9760 
02 ร้อยตรีไพโรจน์ คนึงทรัพย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0 2141 3407 0 2143 8306 
03 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0 2141 2310 0 2143 8305 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
Office of the Consumer Protection Board

 

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
Office of the Consumer Protection Board

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร