สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
Office of the National Security Council

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สภาความมั่นคงแห่งชาติมีหน้าที่ ๒ ประการประการแรก มีหน้าที่พิจารณาเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ นโยบายการทหาร นโยบายการเศรษฐกิจ และอื่น ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้กิจการทหารและกิจการของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิดและเป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติประการที่สอง มีหน้าที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาตินการปฏิบัติงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ช่วยพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะนโยบาย มาตรการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้น คณะกรรมการดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือคณะกรรมการประจำของสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไม่ต้องสิ้นสุดลงตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในจำนวนที่เหมาะสมตามภารกิจ คณะกรรมการประจำที่สำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการร้อยกรองงาน และคณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการพิเศษ แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาปัญหาที่มีนัยทางการเมืองหรือปัญหาที่มีลักษณะพิเศษ โดยนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการพิเศษจะสิ้นสุดลงพร้อมกับการสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี และจะต้องมีการแต่งตั้งใหม่หรือยืนยันการแต่งตั้งเดิมหากจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ต่อไป คณะกรรมการพิเศษที่สำคัญ อาทิเช่น คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเส้นเขตแดนของประเทศไทยคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล (นอก.) และคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการเฉพาะกิจ แต่งตั้งขึ้นเพื่อดูแลภารกิจที่เป็นการเฉพาะมีความจำเป็นเร่งด่วน และเมื่อปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้น คือยุติปัญหาได้แล้ว ก็จะสลายตัวไป คณะกรรมการเฉพาะกิจที่สำคัญ มีอาทิ คณะกรรมการควบคุมญวนอพยพ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้อพยพจากอินโดจีน คณะกรรมการทั้ง ๓ ประเภทนี้ มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาช่วยเหลือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการ ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามความเหมาะสม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์   มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน    พันธกิจ ๑. การประเมินสภาวะแวดล้อมและวิกฤติการณ์ความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์๒. การกำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง๓. การอำนวยการ ประสานงาน และติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ ความมั่นคง๔. การอำนวยการ และกำกับดูแล การบริหารวิกฤตการณ์ความมั่นคง๕. การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านความมั่นคง๖. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน๑ ยุทธศาสตร์การกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑) มีการกำหนดทิศทาง นโยบายด้านความมั่นคงที่ถูกต้อง ก้าวทันต่อสถานการณ์สามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ได้ ๒) นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติได้ถูกนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินการสำหรับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด ๑) ระดับความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ๒) การกำหนดนโยบาย ทิศทางด้านความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และถ่ายทอด เชื่อมโยงกับแนวทางการบริหารนโยบายของรัฐ ๓) การกำหนดข้อตกลง พันธกรณี พันธสัญญาระหว่างประเทศมีเหมาะสมกับผลประโยชน์และความ มั่นคงของชาติ กลยุทธ์ ๑) การประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในระดับยุทธศาสตร์ตามประเด็นปัญหานโยบายและยุทธศาสตร์ที่มาจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และ เป็นระบบ รวมทั้งมีการพิจารณาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก ตลอดจนการป้องกันก่อนเกิดปัญหา เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ๒) พัฒนากระบวนการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำไปสู่การปฏิบัติ ๓) การกำหนดให้มีประเด็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนงานที่เกี่ยวข้อง ๔) การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๒ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ กลไก และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑) เกิดความร่วมมือ การเป็นหุ้นส่วน และเอกภาพของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง ๒) การบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง โดยกลไกในระบบงานความมั่นคง หน่วยงานระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติโดยเฉพาะจังหวัด ให้เป็นไปอย่างประสานสอดคล้องและมีเอกภาพ ๓) การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ๔) การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง รวมทั้งกลไกการบริหารจัดการด้านความมั่นคงจากการประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงได้อย่างทันท่วงที ตัวชี้วัด ๑) การขับเคลื่อนการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติ โดยการกำหนดและขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พัฒนาแนวทาง มาตรการที่เกี่ยวข้อง ๒) การกำหนดกลไกเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบาย หรืองานด้านความมั่นคงของชาติมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ๓) การสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงของชาติกับต่างประเทศ กลยุทธ์ ๑) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ๒) การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในกรอบคณะกรรมการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๓) การขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ในกรอบของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงาน ของ สมช. ๔) การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่องไปสู่การปฏิบัติระดับกระทรวง /กรม และระดับจังหวัด ๕) การประสานการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะเรื่อง ของหน่วยงานของรัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน ๓ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและสร้าง เครือข่ายความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑) องค์กรและเครือข่ายมีความรู้ มีการพัฒนากฎหมายด้านความมั่นคง เพื่อใช้ในการดำเนินภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๒) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ ตัวชี้วัด ๑) การจัดทำรายงานสภาวะด้านความมั่นคงของชาติ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ๒) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้ กฎหมายด้านความมั่นคง และเครือข่ายความมั่นคง ๓) ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลยุทธ์ ๑) สร้างโอกาสและพัฒนาความร่วมมือในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ๒) เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานและเครือข่ายในการดำเนินภารกิจความมั่นคง ๓) พัฒนาระบบ ศูนย์คลังสมองด้านความมั่นคงศึกษา ๔) ส่งเสริมการจัดเวที และการจัดช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ภาคประชาชนแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคง ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ องค์กรที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการที่ดี และ สร้างบุคลากรสู่การเป็นนักความมั่นคงมืออาชีพ ตัวชี้วัด ๑) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงบุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการเป็นมืออาชีพด้านความมั่นคง ๒) มีการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี อาทิ แผนพัฒนาองค์กร แผนบริหารจัดการ แผนบุคลากร แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม แผนงบประมาณ แผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน หรือแผนอื่นๆ กลยุทธ์ ๑) อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ความมั่นคง ๒) ส่งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมถึง พัฒนาระบบบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ๓) พัฒนาการมีส่วนร่วมตามแผนงานการพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ๔) กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่มืออาชีพด้านความมั่นคง

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

23/05/2560 | 15:23

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
Office of the National Security Council

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 พลเอก ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 0-2629-8096  
02 นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 0-2629-8000 ต่อ 2021  
03 นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 0-2629-8000 ต่อ 2019  
04 นายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 0-2629-8000 ต่อ 2018  
05 นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง 0-2629-8000 ต่อ 2024  
06 นางสาวชลิดา โชไชย ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 0-2629-8000 ต่อ 2025  
07 นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 08-9205-5028  

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
Office of the National Security Council

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๑
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
รายละเอียดโครงสร้างองค์กรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔)
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
Office of the National Security Council

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร