ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
Anti-Corruption Operation Center

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทำหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้1. เสนอแนะแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี2. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน5. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ๓ และ ๔ และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์"เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในกฎระเบียบและปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"พันธกิจ1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค)2. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในกฎระเบียบ และปฏิบัติตามกฎหมาย3. พัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์1.ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยน ฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 2. บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา เครือข่ายในประเทศ 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

13/01/2559 | 10:06

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
Anti-Corruption Operation Center

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
02 นายอภัย เจริญมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
Anti-Corruption Operation Center

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
Anti-Corruption Operation Center

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร