กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร (กพบ.) ปรากฏในโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2545 โดยมีกรอบอัตรากำลังรวม 3 อัตรา เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรีให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันกลุ่มพัฒนาระบบบริหารยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการแบ่งส่วนราชการภายใน ซึ่งยังไม่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่

1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนละส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการของ สปน.ให้มีความเป็นเลิศ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ สปน.ให้ดีขึ้น (Better Service Quality)2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของส่วนราชการใน สปน.ให้มีความเหมาะสม (Rightsizing)3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของบุคลากร สปน.ให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่า เกณฑ์สากล (High Performance)4. ตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic Governance)

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 09:45

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางเพลินพิศ โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 02-283-4841  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร