ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. กลุ่มงานบริหารระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการโปรแกรมระบบงานและระบบงานข้อมูลให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งระบบงานให้บริการ (Front Office) และระบบการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและบริหารงาน (Back Office) การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน และระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี การพัฒนาระบบ e-Investigation เพื่อสนับสนุนระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการการกำหนดรหัสและมาตรฐานในการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในด้านระบบฐานข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ดำเนินการตามโครงการความประสานงานด้านการพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ2. กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่าย ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสปน. กำหนดมาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายและการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงานดำเนินการตามโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงในด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีและการสื่อสารพัฒนาและ ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อรองรับภารกิจของ สปน. และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี และบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร3. กลุ่มงานแผนงานและบริการสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ นร. และ สปน. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สปน. ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน. จัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งการรายงานผลตามแผนฯ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในภาพของ ศทก. และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สปน.4. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานธุรการของ ศทก.

อำนาจหน้าที่

1.จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี2.ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ วางระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานัก นายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี3.บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี4.เป็นศูนย์ปฏิบัติการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และของสํานักนายกรัฐมนตรี5.ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์6.ให้คำปรึกษา แนะนําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการในสังกัด7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. พัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่2. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ /ระบบศูนย์กลางข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 10:48

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสาวพิไล หิรัญวาทิต ผู้อำนวยการ 02-283-4372  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร