สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างและแผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

1. นำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์และแผนงานที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น สนับสนุนการปลูกพืชเกษตรที่เหมาะสม และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน เครือข่ายชุมชนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตลอดจนประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบูรณาการการทำงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงิน/บัญชี งานพัสดุ และงานงบประมาณ ตลอดจนงานอำนวยการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน อาทิ เช่น การอำนวยการติดตามการประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุม เป็นต้น 3. ดำเนินการการวางระบบการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คือ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร องค์กรเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนด รวมทั้ง การประสานปฏิบัติกับส่วนราชการหน่วยงาน ธนาคารที่เกี่ยวข้องในการแจ้งผลการอนุมัติโครงการฯ การโอนเงินให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 4. วางแผนและพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของสารสนเทศตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการติดตามประเมินผลการตรวจสอบและการรายงานผลรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในการนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินโดรงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ภาคีเครือข่ายในชุมชน บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์การเกษตร และองค์กรเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะมีการดำเนินการลงไปถึงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าต้องบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรในการดำเนินโครงการ 6. สรุปรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ 7. ดำเนินด้านวิชาการและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ภายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8. ดำเนินบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับของชุมชนเดิม และโครงการที่เกี่ยวข้อง ทุกเรื่อง ทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ตามที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้แล้วเสร็จ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“ บูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วน3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 10:41

สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผู้อำนวยการ 02-283-4848  

สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สปพ.)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร