กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

แบ่งโครงสร้างการบริหารภายในออกเป็น 4 กลุ่ม 1 งาน ดังนี้1. กลุ่มพัฒนาระบบงานอัตรากำลังและวางแผนกำลังคน (กพอ.)2. กลุ่มพัฒนาระเบียบ บทช. และบำเหน็จความชอบ (กพช.)3. กลุ่มพัฒนาบุคคลและเสริมสร้างวินัย (กพส.)4. กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลส่วนบุคคล (กสข.)5. กลุ่มสวัสดิการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กสค.)6. งานธุรการ

อำนาจหน้าที่

     กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ข) บริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี (ค) พัฒนาบุคลากรและวางแผนกำลังคนของสำนักนายกรัฐมนตรี (ง) ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของ สปน. อย่างมืออาชีพเพื่อ สปน. บรรลุวิสัยทัศน์

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 09:37

กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 02-283-4253 

กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division

 

ข้อมูลเผยแพร่

แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักนายกฯ

กองการเจ้าหน้าที่
Personnel Division

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร