กองคลัง
Finance Division

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

     อำนาจหน้าที่ของกองคลัง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 (ข้อ3 (3)) มีดังนี้     1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุอาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี     2. ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และพัสดุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรี      3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) ให้ภารกิจหลักของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. บริหารจัดการเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง2. บริหารจัดการและควบคุมพัสดุ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี3. บริหารการรับจ่ายเงินทุกประเภทของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี4. ดำเนินการด้านการบัญชีและรายงานให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ระบบ GFMIS

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 09:42

กองคลัง
Finance Division

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางสุรีย์พร รามสมภพ ผู้อำนวยการกองคลัง 02-283-4297  

กองคลัง
Finance Division

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร