กองกลาง
General Affairs Division

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 กำหนดให้กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และของสำนักนายกรัฐมนตรี(ค) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายที่มา : ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 54 ก หน้า 24 25 พฤษภาคม 2549

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในด้านการริหารงานทั่วไป และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจของหน่วยงานภายในกำกับดูแลของกองกลาง มีดังต่อไปนี้1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 1.1 งานโต้ตอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ปรับปรุง ยุบเลิกคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ หรือตามนโยบายของรัฐบาลของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในกำกับสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี การทบทวนคณะกรรมการต่างๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถือปฏิบัติหรือดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรี การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ หรือเพื่อทราบในเรื่องต่างๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานใดในสำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรี การเชิญนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีหรือร่วมในพิธี การขอเข้าเยี่ยมคารวะ การขอโล่และถ้วยรางวัลต่างๆ การเขียนสาร คำขวัญและคำกล่าวของผู้บริหารระดับสูงในหนังสือที่ระลึกและในโอกาสต่างๆ การแจ้งเวียนเรื่องทั่วไป ระเบียบ คำสั่งและประกาศต่างๆ งานโครงการบริจาคโลหิตของสำนักนายกรัฐมนตรี งานจัดประชุมผู้บริหารระดับปลัดกระทรวง งานโต้ตอบเรื่องต่างๆ ที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการและประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เช่นการจัดงานวันเด็ก งานสงกรานต์ งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี ดำเนินการและรับผิดชอบระบบงานเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกองกลาง การจัดทำแผนปฏิบัติงานและการรายงานผลของกองกลาง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1.2 งานสารบรรณ ดำเนินการในฐานะสารบรรณกลาง ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ การออกเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีการเก็บรักษาคำสั่ง การติดตามผลการดำเนินงานเรื่องรับเข้าและส่งออก และรายงานผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการและรับผิดชอบระบบงานคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 1.3 งานธุรการ รับผิดชอบดำเนินการจัดเก็บและทำลายเอกสารกลางของสำนักงานปลัดสำนักนายก รัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณกุศลต่างๆ การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์กองกลาง รวบรวมและตรวจสอบสถิติวันลา งานผลิตเอกสาร หนังสือที่ระลึก วารสาร ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการของฝ่ายต่างๆ ในกองกลาง และงานธุรการอื่นๆ ของกองกลาง ฯลฯ 2. กลุ่มช่วยอำนวยการ 2.1 ตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรองงานเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร 2.2 สรุปผลการประชุมและประเด็นวาระการประชุม เสนอความเห็นเบื้องต้นต่อผู้บริหาร 2.3 จัดทำนัดหมายวาระงานของผู้บริหาร 2.4 ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับภารกิจของผู้บริหารในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา/พิธีต่างๆ 2.5 ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของผู้บริหาร 2.6 ประมวลข้อมูลและปรับปรุงฐานข้อมูลคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานของผู้บริหาร 2.7 จัดเก็บเอกสารการประชุมและเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บริหารดำเนินการหรือประชุมแล้วเสร็จ 2.8 ประสานงาน อำนวยความสะดวกในภารกิจของผู้บริหาร3. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดูแลและปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย 4.1 การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร มีภารกิจดังนี้ (1) กำหนดแผนประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี (2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดทำ - ข่าวแจก - ภาพข่าว - บทความลงคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ - การแถลงข่าว พร้อมคำแถลงข่าว - การสัมภาษณ์ - เชิญสื่อมวลชนทำข่าว/สัมภาษณ์ผู้บริหาร - การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th - วารสาร สปน. อิเล็กทรอนิกส์ราย 3 เดือน - งาน Event เพื่อการประชาสัมพันธ์ - การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สปอตโทรทัศน์/วิทยุ ตัววิ่ง เป็นต้น โดยขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนให้การสนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (3) ประสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (4) ติดตามข่าวเคลื่อนไหวของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับผู้บริหาร (5) การให้ความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานการประชาสัมพันธ์กับทั้งหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (6) การจัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในงานประชาสัมพันธ์ (7) การจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๘ มิถุนายนของทุกปี (8) การจัดทำหนังสือรายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4.2 การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มีภารกิจดังนี้ (1) จัดทำจุลสาร สปน. สัมพันธ์รายเดือน (2) จัดทำรายการเสียงตามสายรายวัน (3) จัดทำแผนพับ โปสเตอร์ และบอร์ดภาพข่าว (4) การให้ความร่วมมือ สนับสนุน และประสานงานการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานในองค์กรเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน 4.3 งานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ประกอบด้วย (1) การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (2) งานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 09:36

กองกลาง
General Affairs Division

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการกองกลาง 02-283-4220 

กองกลาง
General Affairs Division

 

ข้อมูลเผยแพร่

แบบสอบถามที่ส่งไป
...

กองกลาง
General Affairs Division

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร