สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
The Bureau of Policy and Planning

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.) ไว้ ดังนี้1. เสนอแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและนโยบายของนายกรัฐมนตรี2. จัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักนายกรัฐมนตรีประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี3. กำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี4. อำนวยการประสานงานกำกับติดตามผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติงานกิจการพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข$องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

1. พิจารณา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายเฉพาะด้านของรัฐบาล รวมทั้งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล2. พิจารณา เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และดำเนินการในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามกรอบแผนงบประมาณของประเทศ3. ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน4. ประสาน กำกับดูแล และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแผน ระบบติดตามประเมินผล การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 13:28

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
The Bureau of Policy and Planning

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้อำนวยการ 02-283-4772  

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
The Bureau of Policy and Planning

 

ข้อมูลเผยแพร่

คำสั่ง
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 129/2543 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2541
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าด้วยประชาพิจารณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีพิจารณ์
ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)
แบบฟอร์ม
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบสอบถามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
The Bureau of Policy and Planning

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร