สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
The Bureau of Legal Affairs and Beneral Regulations

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2549 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ไว้ดังนี้1. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีในเรื่องและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ2. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมของข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ รวมทั้งปัญหาด้านกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่ส่วนราชการเสนอ3. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการ4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่อง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา5. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและกำกับกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ สำนักกฎหมายและระเบียบกลางได้มอบหมายงานติดตามเงินขาดบัญชีและการทุจริต จากสำนักตรวจราชการ มาเป็นภารกิจเพิ่มเติมอีกตามคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 248/2554 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นหน่วยงานที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นเลิศในงานและการให้บริการด้านกฎหมายและระเบียบกลาง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. การพัฒนาและแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายและระเบียบกลางให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และวินิจฉัยปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบกลางที่นายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลางและกฎหมายต่างๆ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ4. การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์และการขอความเป็นธรรมของข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ5. การดำเนินการด้านการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย6. บริหารงานคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 10:07

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
The Bureau of Legal Affairs and Beneral Regulations

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายวิริยะ รามสมภพ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 02-283-4539  

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
The Bureau of Legal Affairs and Beneral Regulations

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
The Bureau of Legal Affairs and Beneral Regulations

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร