สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
The National Identity Office

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและการเสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันหลักของประเทศ เพื่อเสนอคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว2. เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่และการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์   เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นสากล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ1. จัดทำ หรือพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและนอกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายดำเนินงานด้านการเสริมเอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 4. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านเอกลักษณ์ของชาติให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ 5. สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางหลักในการดำเนินงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการขององค์กร ให้สามารถก้าวไปสู่การเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่สิ่งที่ดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ5. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติทั้งในและต่างประเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 11:02

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
The National Identity Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายนพพร บุญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 02-283-4704  

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
The National Identity Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
แผนภูมิคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เอกลักษณ์ของชาติ
ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
The National Identity Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร