สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Office of the Decentralization to Local Government Orgranization Committee

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สำนักงาน ก.ก.ถ. มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้มาตรา 15 กำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง…….ถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ3. ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

“เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ1. ทำหน้าที่เลขานุการและปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2. กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจในภาพรวม3. จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับ ดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ4.พัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6. กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7. เสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8. จัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามความจำเป็น9. ศึกษา วิจัย และเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนราชการและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ10. ติดตาม ประเมินผล และประมวลผลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น12. วางระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งประสานเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจฯ14. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบและคำสั่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ15. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16. จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2559 | 10:35

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Office of the Decentralization to Local Government Orgranization Committee

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้อำนวยการ 02-283-4595  

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Office of the Decentralization to Local Government Orgranization Committee

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Office of the Decentralization to Local Government Orgranization Committee

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร