สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
Office of the Official Information Commission

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.)
2. ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.)
3. ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.)
4. ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.)
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร (กพส.)
6. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)

อำนาจหน้าที่

สขร. เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบ่งงานภายในเป็น 4 ส่วนงาน 1กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินตามหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. งานด้านเลขานุการ กขร.
2. จัดทำกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเสนอ กขร. และจัดทำรายงานผลเสนอ ครม.
3. จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปี สขร.
4. ดำเนินการโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ กขร. และนโยบายรัฐบาล
5. งานติดตาม สอดส่องการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
6. งานส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
8. งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กขร. กวฉ. และ สขร.
9. งานประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างประเทศ

ส่วนงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์
2. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำสำนวนอุทธรณ์
3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อ กวฉ.
4. งานด้านเลขานุการของ กวฉ.
5. งานศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงและระเบียบของ ครม. ตาม พ.ร.บ.
6. งานพัฒนากฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์สำนวนเรื่องร้องเรียน
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นร้องเรียน
3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นกรณีเรื่องร้องเรียนต่อ กขร.
4. ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการตอบข้อหารือ ปัญหาการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ
5. งานด้านเลขานุการอนุฯ ร้องเรียน และอนุฯ ตอบข้อหารือ
6. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารและเอกชนในการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ส่วนงานส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.) มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1. งานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน
2. งานการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
3. งานการสนับสนุนโครงข่ายองค์กรภาคเอกชนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ
4. งานส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชนตามกฎหมายร่วมกับองค์กรภาคประชาชน

กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศของราชการ (กพส.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐ
2. งานจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของราชการและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
3. งานจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการปฏิบัติของ กขร. กวฉ. และ สขร.
4. ดำเนินการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
5. การตรวจสอบระบบการประมวลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานภาครัฐ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. งานช่วยอำนวยการ และธุรการทั่วไป
2. งานสารบรรณทั่วไป
3. งานบริหารบุคคล
4. งานการเงินงบประมาณและงานพัสดุ
5. งานบันทึกข้อมูล
6. งานสนับสนุนด้านธุรการการประชุม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"ศูนย์กลางส่งเสริมสิทธิการได้รู้ มุ่งสู่การพัฒนาสังคมแห่งความโปร่งใส"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. กำกับ ดูแลและสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงออกระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. เผยแพร่และคุ้มครองสิทธิการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน
4. ติดตามและประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนงานโครงการ

ผู้ประสานงาน

น.ส.ปศิญา เชื้อดี สังกัดหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของราชการ Tel. 02-283-4681 E-mail : pasiya.c@opm.go.th

ปรับปรุงล่าสุด

21/02/2566 | 09:35

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
Office of the Official Information Commission

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายอนุ แย้มแสง ผู้อำนวยการสำนัก 0-2283-4815 0-2283-4685 
02 นางภาวนา ฤกษ์หร่าย ผอ.ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.) 0-2283-4661 0-2283-4685 
03 นายยืนยง ยืดยาว ผอ.ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.) 0-2283-4664 0-2283-4685 
04 นางสาวยิ่งลักษณ์ สมศิริ ผอ.ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.) 0-2283-4671 0-2283-4685 
05 นายวรรธนพงศ์ คำดี ผอ.ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.) 0-2283-4677 0-2283-4685 
06 นางสาวปศิญา เชื้อดี ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร 0-2283-4681 0-2283-4685 

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
Office of the Official Information Commission

 

ข้อมูลเผยแพร่

แบบฟอร์ม
แบบ สขร.1
แบบสอบถามที่ส่งไป
แบบรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
โปรแกรมการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service Application)
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Government Information System - GINFO)
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
Office of the Official Information Commission

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร