Myanmar Vietnam Laos Philippines Cambodia Thailand Malaysia Brunei Singapore Indonesia
 • shortcode_bg
  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
 • shortcode_bg
  บริการใหม่ GService
  +
  ฐานข้อมูลบริการประชาชน
  ค้นหาแอปพลิเคชั่น
  เชื่อมโยงแอปพลิเคชั่นของหน่วยงาน
 • shortcode_bg
  บริการใหม่ GINFO.MAP
  +
  แผนที่ตั้งหน่วยงานภาครัฐ
  ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน
  ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ... ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ เป็นเว็บไซต์ (Web Site) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานอิสระ, หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่ประชาชนสนใจ โดยเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร-แผนผังองค์กร, อำนาจหน้าที่, ภารกิจ-วัตถุประสงค์, รายนามผู้บริหาร และเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ประชาชนและผู้ที่สนใจควรทราบข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับ GINFO

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ ภายใต้สัญลักษณ์ GINFO มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว ยังดำเนินการได้ในขอบเขตจำกัด ยังไม่ครอบคลุมหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2546 และนับตั้งแต่นั้นมา สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก็ยังมิได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวจนถึงในปี พ.ศ. 2557 จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมในภาคภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวางเป็นสากล และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

About Us
จำนวนหน่วยงาน : 9367 องค์กร
จำนวนที่ปรับปรุงวันนี้ : 0 หน่วยงาน
จำนวนเอกสาร : 8200 รายการ
จำนวนที่ปรับปรุงวันนี้ : 0 รายการ
  กดที่ตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างตัวเชื่อมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปวางในหน้าเว็บไซต์
  คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานลิงค์

  กดที่ตราสัญลักษณ์เพื่อสร้างตัวเชื่อมฐานข้อมูลบริการประชาชน เพื่อนำไปวางในหน้าเว็บไซต์

แนะนำ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ ...

 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

            อำนาจหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติกำหนดไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 สรุปรวมกันได้ดังต่อไปนี้ 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง ...

 • สกท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่งตั้ง (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงาน (3) ...

 • สขร. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  สขร. เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบ่งงานภายในเป็น 4 ส่วนงาน 1กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินตามหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  1. งานด้านเลขานุการ กขร.
  2. จัดทำกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเสนอ กขร. ...

 

สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจE-Book

 

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

28พ.ย.
data.gov.bn
The E-Government National Centre (EGNC) เปิดตัวบนเว็บไซต์ data.gov.bn

บรูไนไทมส์ : The E-Government National Centre (EGNC) เปิดตัวบนเว็บไซต์ data.gov.bn ซึ่งจะสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงเว็บท่า E-Darussalam เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาลและพลเมืองของบรูไนก้าวย่างสู่ระบบออนไลน์ในอนาคต

อ่านต่อ แหล่งข่าว
25ก.ค.
data.gov.ph
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ The Open Data Boot Camp for Government

ประเทศฟิลิปปินส์ : เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2556 data.gov.ph ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "The Open Data Boot Camp for Government"

อ่านต่อ แหล่งข่าว
26เม.ย.
Vietnam Government Portal
เปิดตัวช่องใหม่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน VNGOP

เปิดตัวช่องใหม่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน VNGOP ช่องทางใหม่สำหรับข้อมูลข่าวสารนี้เป็นที่คาดหมายว่าจะช่วยในการเผยแพร่นโยบายของรัฐและข้อกำหนดของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไปยังประชาชน

อ่านต่อ แหล่งข่าว

บริการภาครัฐต่างๆ