แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล

สขร.

1.ท่านประกอบอาชีพอะไร*


2.ท่านเห็นว่าการให้บริการของหน่วยงานเป็นอย่างไร*

3.ท่านทราบช่องทางการร้องเรียน/อุทธรณ์ จากสื่อประเภทใด*
4.ท่านเข้าใจกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการมากน้อยเพียงใด*
5.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน

Copyright 2022 © Office of the Official Information Commission, Government House, Thailand. All Rights Reserved.