ขณะนี้ สขร.เปิดให้บริการทางเว็บไซต์ได้ตามปกติ

ระบบเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดฯเปิดให้รายงานผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 28 ก.พ.57

ระบบรายงานผลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯได้ปิดให้บริการแล้ว

อ่านรายละเอียด »

แจกฟรี หนังสือเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านรายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2556

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
โครงการรณรงค์การชำระหนี้ กองทุน กยศ. ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 56 - 31 มี.ค. 57

อ่านรายละเอียด »

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

แบบฟอร์มเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556

อ่านรายละเอียด »

การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย โดย ผอ.สขร.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2556 ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล:ก้าวต่อไปของประเทศไทย" ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 5 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

แบบฟอร์มสรุปประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมาย

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ได้รับการพิจารณาเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎร แล้ว

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการนำร่องฯ ระบบเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐฯ ปีงบประมาณ 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2556(จ.ตรัง)

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 15 - 19 เมษายน พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

การติดตามผลการดำเนินการตามมติ ครม. เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (รายละเอียดอื่นๆ คลิกได้ที่อ่านรายละเอียด )

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

สขร. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ใบสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ คลิกได้ที่อ่านรายละเอียด )

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2556(จ.ราชบุรี)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 11 ก.พ.2556(จ.กาญจนบุรี)

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด »

รมต.นร.นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการหลังข่าวภาคเช้า เนื่องในโอกาส...

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

การติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรม เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดและความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานราชการ ปี ๒๕๕๕

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 22- 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๓๖ คน

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 15- 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 8- 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ 1- 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ 24 ก.ย.2555 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ

อ่านรายละเอียด »

ปฏิทินกิจกรรม ของ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

อ่านรายละเอียด »

ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ปี 2555

อ่านรายละเอียด »

การสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประจำปี ๒๕๕๕

อ่านรายละเอียด »

กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ"14 ปี ข้อมูลข่าวสาร ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยี" คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สปน

อ่านรายละเอียด »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2554

อ่านรายละเอียด »

รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

อ่านรายละเอียด »

สปน. ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

อ่านรายละเอียด »

แนวทางที่ สปน.ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

กำหนดการ ขั้นตอน PowerPoint และรายชื่อหน่วยงานเป้าหมายเข้าอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผอ.สขร. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินผลหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ "ตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ" เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานจังหวัดชลบุรี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ รักษาความลับของทางราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผอ.สขร. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินผลหน่วยงานตามโครงการต้นบบ ฯ เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที (ชั้น ๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคมม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที (ชั้น ๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด »

คู่มือแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจ และแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์ คลิกได้ที่เมนู Download ด้านซ้ายมือ

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ อปท.ที่มีกรณีร้องเรียน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ครบรอบ 13 ปี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ก.พ. 2554 คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที (ชั้น ๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด »

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ APEC

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 6/2553 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที (ชั้น ๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 5/2553 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที (ชั้น ๑)อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร.จัดโครงการทดสอบความรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ประจำปี 2553 รุ่นที่ 1-4 เมื่อวันที่ 1-2 ก.ย. 2553

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2553

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 (ชั้น 5) ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 3 มิ.ย.2553(จ.นครราชสีมา)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 1 มิ.ย.2553(จ.ศรีสะเกษ)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 3/2553 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 18 มี.ค.2553(จ.นครศรีธรรมราช)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 16 มี.ค.2553(จ.สงขลา)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2553 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 (ชั้น 3) ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

ประกาศ สขร. เกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซด์ www.oic.go.th คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. จัดประชุมทำความเข้าใจการดำเนินการตาม MOU ตามโครงการตรวจแนะนำ เพื่อขยายผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

อ่านรายละเอียด »

เจ้าหน้าที่ สขร. ได้ไปปฏิบัติงานที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ สขร. ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
แจ้งเตือนปิดให้บริการเว็บไซต์ชั่วคราว

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.นร.เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 28 ธ.ค. 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 17 ธ.ค.2552(จ.สุรินทร์)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 16 ธ.ค.2552(จ.อุบลราชธานี)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 9/2552 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 25 ก.ย.2552(จ.ตาก)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 23 ก.ย.2552(จ.แม่ฮ่องสอน)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 7/2552 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที (ชั้น 1) อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 6/2552 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 5/2552 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที (ชั้น 1) อาคาร สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 1 ก.ค.2552 (จ.หนองคาย)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค วันที่ 30 มิ.ย.2552(จ.อุดรธานี)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน กขร.ตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานของรัฐ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 4/2552 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที (ชั้น 1) อาคาร สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาควันที่ 21 พ.ค.2552(จ.สุโขทัย)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาควันที่ 20 พ.ค.2552(จ.ลำปาง)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 3/2552 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 101(ชั้น 1) อาคาร สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาควันที่ 5 มี.ค.2552(จ.ฉะเชิงเทรา)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาควันที่ 4 มี.ค.2552(จ.ชลบุรี)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 (ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาควันที่ 5 ก.พ.2552(จ.นครพนม)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาควันที่ 3 ก.พ.2552(จ.สกลนคร)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 27 ส.ค.2551(จ.พังงา)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 26 ส.ค.2551(จ.ระนอง)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ และพัฒนาการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ วันจันทร์ที่ 11 ส.ค.2551

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 10 ก.ค.2551(กทม.)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 10 มิ.ย.2551(จ.สระแก้ว)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 14 พ.ค.2551(จ.กระบี่)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 15 พ.ค.2551(จ.ภูเก็ต)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 3/2551 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน. ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2551เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน. ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 12 มี.ค.2551(จ.แพร่)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 11 มี.ค.2551(จ.พิษณุโลก)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 20 ก.พ.2551(จ.ขอนแก่น)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 19 ก.พ.2551(จ.ยโสธร)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2551เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน. ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"1 ทศวรรษ:พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯกับการสร้างความโปร่งใสในสังคมไทย"วันที่ 14 ม.ค.51 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการทดสอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ครั้งที่2 (6 กลุ่ม) 7 พ.ย.50 ,14 พ.ย.50,21 พ.ย.50

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน. ซึ่งในการประชุม

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการทดสอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รุ่นที่1(6 กลุ่ม) 25 เม.ย50 ,2พ.ค.50,9พ.ค.50

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 22 พ.ย.2550(จ.ตราด)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 11/2550 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2550 เวลา 13.30-15.30 น. สขร.ให้การต้อนรับคณะดูงานจากประเทศภูฎาน และ Webster University (Delegation visit from the Ministry fo Health,Bhutan) ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สขร.

อ่านรายละเอียด »

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ผลการประชุมร่วมระหว่าง กขร. และ กวฉ.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2550 ซึ่งมี รมต. นร.(รศ. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) ประธาน กขร. เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาเรื่องสำคัญดังนี้

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540ฯ สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 19 ก.ย.2550(จ.อุบลราชธานี)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540ฯ แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่น หอกระจายข่าวและประชาชนทั่วไปวันที่ 18 ก.ย.2550(จ.อำนาจเจริญ)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540ฯ แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่น หอกระจายข่าวและประชาชนทั่วไปวันที่ 31 ส.ค.2550(จ.เชียงใหม่)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540ฯ สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 30 ส.ค.2550(จ.เชียงใหม่)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 ฯ แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่น หอกระจายข่าวและประชาชนทั่วไปวันที่ 28 ส.ค.2550(จ.พะเยา)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯพ.ศ.2540 ฯ สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 27 ส.ค.2550(จ.เชียงราย)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 8/2550 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. ได้จัดการสนทนาสดในรายการ "กรองสถานการณ์" เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2550 เวลา 21.30 - 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ...ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค. 2550 ณ โรงแรมเอกไพริน ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร.ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมประชาธิปไตย" เมื่อวันที่ 3-5 ส.ค.2550 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรหลักในการติดตามประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
รมต.นร. (รศ. ธีรภัทร์ฯ) ประธาน กขร. เป็นประธานการประชุม ได้มีมติใน ๓ เรื่องสำคัญ ในการประชุม กขร. ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 16 ก.ค. 2550 ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
รมต.นร. (รศ.ธีรภัทรฯ) เห็นชอบให้การปฏิบัติตามมติ ครม. เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน ปี 2551ในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 6/2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯพ.ศ.2540 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 14 มิ.ย.2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 13 มิ.ย. 2550(จ.เพชรบุรี)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่น หอกระจายข่าวและประชาชนทั่วไปวันที่ 12 มิ.ย.2550(จ.ประจวบคีรีขันธ์)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การปฏิบัติราชการตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 11 มิ.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 3... และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 6 มิ.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 5 มิ.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 5 มิ.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3... และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 4 มิ.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 9... และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 1 มิ.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กระทรวงพลังงาน จัดโครงการอบรมหลักสูตร"การปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯและ..." และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 22 พ.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

รมต.นร.(รศ.ธีรภัทร์ฯ) เห็นชอบให้แต่งตั้งโฆษก กขร. และการแต่งตั้ง กวฉ. ชุดใหม่ จากการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 5/2550 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร.จัดโครงการทดสอบความรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ รุ่นที่ 5 และ 6 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตร จนท./จพง.ธุรการ รุ่นที่ 6 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 3 พ.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร.จัดโครงการทดสอบความรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ รุ่นที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเก็บและทำลายหนังสือราชการของ สนง.ฯ และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 30 เม.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร.จัดโครงการตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ณ จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.ลพบุรี จ.สมุทรสงคราม และจ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10 - 26 เม.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร.จัดโครงการทดสอบความรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ รุ่นที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

รมต.นร.(รศ.ธีรภัทร์ฯ) ประธาน กขร. เห็นชอบให้เร่งรัดการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 4/2550 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
กรมบัญชีกลางจัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง"การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร" และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 20 เม.ย. 255

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตรนิติกร อปท. รุ่นที่ 7 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 12 เม.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 7 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 9 เม.ย. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. จัดโครงการตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ณ จ.พัทลุง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มี.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐฯวันที่ 28 มี.ค. 2550(จ.หนองคาย)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่นฯวันที่ 27 มี.ค. 2550(จ.เลย)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. จัดโครงการตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ณ จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 23 มี.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 23 มี.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 6 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 22 มี.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
รมต.นร. (รศ. ธีรภัทร์ฯ) ประธาน กขร. เห็นชอบการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่องให้หน่วยงานรัฐจัดทำสรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ไว้ในรายงานประจำปี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 3/2550 วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในวันที่ 19 มี.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 16 มี.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สำนักกฎหมายปกครอง (สนง.คกก.กฤษฎีกา) จัดโครงการสัมมนาบุคลากรฯ และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 6 มี.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
กรมการประกันภัยจัดอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540" และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 2 มี.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2550 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่นฯวันที่ 14 ก.พ. 2550(จ.สุโขทัย)"สามารถคลิกเพื่ออ่าน รวมคำถาม - คำตอบ ของวิทยากรในการสัมมนาได้"

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐฯวันที่ 13 ก.พ. 2550(จ.ตาก)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ณ บริษัท การบินไทย จำกัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. จัดโครงการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง ในวันที่ 1, 5 และ12 ก.พ.2550...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 52 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 9 ก.พ. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
รมต.นร. (ร.ศ.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) และคณะ ได้ไปตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2550 ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
รมต.นร. (ร.ศ.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) และคณะ ได้ไปตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2550 ...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 ม.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. จัดประชาพิจารณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารฯในวันที่ 24 ม.ค. 2550 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ผลของการสัมมนาสรุปได้ ดังนี้...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงและขอเชิญนางวนิดา สักการโกศลเป็นวิทยากรบรรยายในวันที่22ม.ค.50

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. จัดโครงการตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ. เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม และจ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 - 12 ม.ค. 2550

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 มีการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่1/2550 "ประธาน กขร. คนใหม่เน้นใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นกลไกสำคัญสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารราชการแผ่นดิน".....

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรรองนายก อบต. รุ่นที่ 1และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 18 ธ.ค. 2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. กำหนดจัดการสนทนาสดในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2549 นี้ ทางสถานีโมเดิร์นไนน์ ทีวี เวลา 14.15-15.00 น.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
กระทรวงพาณิชย์จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30-15.30 น. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันการพัฒนาการบริหารราชการแห่งศรีลังกา (Sri Lanka Institute of Development Public Administration) จำนวน 30 คน ซึ่งเข้าเยี่ยมชมและ

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สภานักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับอินเตอร์นิวส์ เน็ทเวิร์ค จัดสัมมนาให้กับสื่อมวลชนฯ และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 17 พ.ย. 2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่นฯวันที่ 14 พ.ย. 2549(จ.ปราจีนบุรี) "สามารถคลิกเพื่ออ่าน รวมคำถาม - คำตอบ ของวิทยากรในการสัมมนาได้"

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นวันที่ 13 พ.ย. 2549(จ.นครราชสีมา) "สามารถคลิกเพื่ออ่าน รวมคำถาม - คำตอบ ของวิทยากรในการสัมมน

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 5 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากร ในวันที่ 9 พ.ย.2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร.นำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ดูงาน สปน. และสขร.ร่วมบรรยายสรุป ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย.2549 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอรรถไกรวัลวที สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2540 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 26 กันยายน 2549 (จังหวัดร้อยเอ็ด) "สามารถคลิกเพื่ออ่าน รวมคำถาม - คำตอบ ของวิทยากรในการสัมมน

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วันที่ 25 กันยายน 2549 (จังหวัดศรีสะเกษ) "สามารถคลิกเพื่ออ่าน รวมคำถาม - คำตอบ ของวิทยากรในการสัมมนาได้"

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 20 กันยายน 2549 (จ.อุตรดิตถ์) "สามาถ คลิก เพื่ออ่าน รวมคำถาม-คำตอบ ของวิทยากรในการสัมมนา ได้"

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วันที่ 19 กันยายน 2549 (จ.กำแพงเพชร) "สามารถ คลิก เพื่ออ่าน รวมคำถาม-คำตอบของวิทยากรในการสัมมนาได้"

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำโครงสร้างองค์กรฯ วันที่ 15 กันยายน 2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สภานักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาให้กับสื่อมวลชน นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ฯ และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรใน วันที่ 14 ก.ย. 2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สขร. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยภาคเอกชนฯ วันที่ 12 กันยายน 2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรนายก อบต. รุ่น 54 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรในวันที่ 6 ก.ย. 2549 เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (GINFO) เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับองค์กร ภารกิจ สถานที่ติดต่อ นอกจากนี้ยังเป็นทางเชื่อม (Link) เข้าสู่เว็บไซด์ของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

อ่านรายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 7/2549 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที มุข 1(ชั้น1) สปน.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนารับฟังความคิดเห็น จัดโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สขร.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรนายก อบต. รุ่น 52 และขอเชิญนางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2549 เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
UNDP แห่งประเทศภูฎาน นำคณะ Royal Advisory Councillors of Bhutan เข้าศึกษาดูงานด้านกระจายอำนาจ และภารกิจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมบุคลากรด้านระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล และขอเชิญ นางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2549

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ม.ขอนแก่น จัดโครงการประชุมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยเชิญ นางวนิดา สักการโกศล และ พ.ต.ท.วรัท วิเชียรสรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านรายละเอียด »

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 19 ก.ค. 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร (ห้องใหญ่)

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักนายกรัฐมนตรีประเทศเนปาลเข้าเยี่ยมชม สขร. และพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2549 เวลา13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่สื่อมวลชน ผู้ดำเนินรายการท้องถิ่น หอกระจายข่าวและประชาชนทั่วไป วันที่ 4 ก.ค.2549 ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ก.ค.2549 ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี จ.จันทบุรี

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่สื่อมวลชนผู้ดำเนินรายการท้องถิ่น หอกระจายข่าวและประชาชนทั่วไป วันอังคารที่ 20 มิ.ย.2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา จ.แม่ฮ่องสอน

อ่านรายละเอียด »

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 5/2549 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร (ห้องใหญ่) ชั้น 1อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่านรายละเอียด »

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 และขอเชิญ นางวนิดา สักการโกศล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"...

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
การสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.2549 ณ โรงแรมพิมาน จ.นครสวรรค์

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
นางวนิดา สักการโกศล (ผอ. สขร.) ได้เข้าร่วมประชุม IFIP International Information Security Conference 2006 ครั้งที่ 21 ที่Karlstad University เรื่อง "Security and Privacy in Dynamic Environments"....

อ่านรายละเอียด »

กดเพื่อดูภาพขยาย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ (GINFO) เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนหน่วยงานอื่น เกี่ยวกับองค์กร ภารกิจ สถานที่ติดต่อ นอกจากนี้ยังเป็นทางเชื่อม (Link) เข้าสู่เว็บไซด์ของหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

อ่านรายละเอียด »

ประกาศ "เรื่องกำหนดเวลาปิดให้บริการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซด์"

อ่านรายละเอียด »

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๓๖ คน

อ่านรายละเอียด »

ขอเชิญผู้สนใจรับบริการทำใบอนุญาตขับรถได้ในงาน 13 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในวันที่ 4 ก.พ. 2554 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล คลิกที่ อ่านรายละเอียด ...

อ่านรายละเอียด »