• ขณะนี้ สขร.เปิดให้บริการทางเว็บไซต์ได้ตามปกติ

    ระบบเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดฯเปิดให้รายงานผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 28 ก.พ.57

    ระบบรายงานผลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯได้ปิดให้บริการแล้ว